Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mako 3:1-35

3  Akapindazve musinagogi, uye mumwe murume aiva noruoko rwakaoma+ akanga ari imomo.  Naizvozvo vakanga vakanyatsomutarira kuti vaone kana aizorapa murume wacho pasabata, kuti vamupomere.+  Zvino akati kumurume aiva noruoko rwakakokonyara: “Simuka uuye pakati.”  Akati kwavari: “Zvinobvumirwa nomutemo here kuita basa rakanaka kana kuita basa rakaipa pasabata, kuponesa kana kuuraya mweya?”+ Asi vakaramba vakanyarara.  Pashure pokunge atarira-tarira pavari akatsamwa, achishungurudzwa kwazvo nokuoma kwemwoyo yavo,+ akati kumurume wacho: “Tambanudza ruoko rwako.” Iye akarutambanudza, uye ruoko rwake rwakaporeswa.+  VaFarisi vakabuda vakabva vatanga kurangana nevateveri vebato raHerodhi+ pamusoro pake, kuti vamuparadze.+  Asi Jesu nevadzidzi vake vakabuda, vakaenda kugungwa; uye vanhu vazhinjizhinji vaibva kuGarireya nevaibva kuJudhiya vakamutevera.+  Vanhu vazhinjizhinji vaibva kunyange kuJerusarema neIdhumeya nemhiri kwaJodhani nomunzvimbo dzakapoteredza Tire+ neSidhoni, vachinzwa kuti zvinhu zvizhinji sei zvaakanga achiita, vakauya kwaaiva.  Zvino akaudza vadzidzi vake kuti vave nekachikepe kokuti arambe achishandisa kuti boka revanhu rirege kumumomotera. 10  Nokuti akarapa vazhinji, zvokuti vose vakanga vaine hosha dzinotambudza vakanga vachiwira paari kuti vamubate.+ 11  Kunyange midzimu isina kuchena,+ pose payaimuona, yaigwadama pamberi pake yoshevedzera, ichiti: “Ndimi Mwanakomana waMwari.”+ 12  Asi kazhinji akairayira zvakasimba kuti isaita kuti azivikanwe.+ 13  Zvino akakwira mugomo akashevedza vaya vaaida,+ uye ivo vakaenda kwaaiva.+ 14  Akaumba boka revane gumi nevaviri, vaakatumidzawo kuti “vaapostora,” kuti varambe vainaye uye kuti avatume kunoparidza+ 15  uye kuti vave nesimba rokudzinga madhimoni.+ 16  Zvino boka revane gumi nevaviri raakaumba raiva, Simoni, waakatumidzawo zita rokuti Petro,+ 17  naJakobho mwanakomana waZebhedhi naJohani munun’una waJakobho+ (akatumidzawo ava zita rokuti Bhoanajisi, rinoreva kuti Vanakomana Vokutinhira), 18  naAndreya naFiripi naBhatoromeyo naMateu naTomasi naJakobho mwanakomana waArifiyosi naTadhiyosi naSimoni muKenani 19  naJudhasi Iskariyoti, uya akazomutengesa.+ Zvino akapinda mune imwe imba. 20  Boka revanhu rakaunganazve, zvokuti vakanga vasingakwanisi kunyange kudya zvokudya.+ 21  Asi hama dzake+ padzakazvinzwa, dzakabuda kuti dzinomubata, nokuti dzakanga dzichiti: “Ava kupenga.”+ 22  Uyewo, vanyori vakaburuka vachibva kuJerusarema vakanga vachiti: “Iye anaBherizebhubhu, uye anodzinga madhimoni achishandisa mutongi wemadhimoni.”+ 23  Naizvozvo, avashevedza, akatanga kutaura navo achishandisa mifananidzo, achiti: “Satani angadzinga sei Satani? 24  Chokwadi, kana umambo hukapesana pachahwo, umambo ihwohwo hahungamiri;+ 25  uye kana imba ikapesana pachayo, imba iyoyo haingakwanisi kumira.+ 26  Uyewo, kana Satani azvimukira iye apesana, haangamiri, asi ava kusvika kumugumo.+ 27  Chokwadi, hapana munhu anoti kana apinda muimba yomunhu akasimba angakwanisa kupamba+ zvinhu zvake zvinotakurika kana akasatanga asunga munhu wacho akasimba, obva apamba imba yake.+ 28  Chokwadi ndinoti kwamuri zvinhu zvose zvichakanganwirwa vanakomana vevanhu, pasinei nokuti zvivi zvavakapara zvakaita sei uye kuti kumhura kwavakaita kwakaita sei.+ 29  Zvisinei, munhu wose anomhura mudzimu mutsvene haakanganwirwi nokusingaperi, asi ane mhosva yechivi chisingaperi.”+ 30  Iye akadaro, nokuti vakanga vachiti: “Ane mudzimu usina kuchena.”+ 31  Zvino amai vake nevanun’una vake+ vakasvika, uye, zvavakanga vakamira kunze, vakatumira shoko kuti ashevedzwe.+ 32  Sezvineiwo, boka revanhu rakanga rigere rakamupoteredza, naizvozvo vakati kwaari: “Tarira! Amai vako nevanun’una vako vari panze vari kukutsvaka.”+ 33  Asi achipindura, akati kwavari: “Amai vangu ndiani uye vanun’una vangu ndivanaani?”+ 34  Zvino atarira-tarira pane vaya vakanga vagere naye vakamukomba, akati: “Onai, amai vangu nevanun’una vangu!+ 35  Munhu wose anoita kuda kwaMwari, iyeyu ndiye munun’una wangu nehanzvadzi naamai.”+

Mashoko Emuzasi