Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mako 2:1-28

2  Zvisinei, pashure pemazuva akati, akapindazve muKapenaume zvikataurwa kuti aiva pamba.+  Naizvozvo vazhinji vakaungana, zvokuti pakanga pasisina nzvimbo, kunyange nepasuo, uye akatanga kuvataurira shoko.+  Zvino vamwe varume vakauya kwaari nomunhu akanga akaoma rutivi rwomuviri akatakurwa nevanhu vana.+  Asi vasingakwanisi kuuya naye paiva naJesu chaipo nokuda kweboka revanhu, vakabvisa denga pamusoro pepaakanga ari, uye vaboora pokupinda napo vakadzikisa kamubhedha kakanga kakarara munhu wacho akanga akaoma rutivi rwomuviri.+  Zvino Jesu paakaona kutenda kwavo,+ akati kumunhu akaoma rutivi rwomuviri: “Mwana, zvivi zvako zvakanganwirwa.”+  Zvino pakanga paine vamwe vevanyori ipapo, vakanga vagere vachifunga mumwoyo mavo+ kuti:  “Munhu uyu ari kutaurirei saizvozvi? Ari kumhura. Ndiani angakanganwira zvivi kunze kwomumwe chete, iye Mwari?”+  Asi Jesu, achangobva kuziva nepfungwa dzake kuti vakanga vachifunga saizvozvo mumwoyo mavo, akati kwavari: “Muri kufungirei zvinhu izvi mumwoyo menyu?+  Ndezvipi zviri nyore, kuti kumunhu akaoma rutivi rwomuviri, ‘Zvivi zvako zvakanganwirwa,’ kana kuti, ‘Simuka, utore kamubhedha kako, ufambe’?+ 10  Asi kuti muzive kuti Mwanakomana womunhu+ ane simba rokukanganwira zvivi panyika,”+—akati kune akanga akaoma rutivi rwomuviri: 11  “Ndinoti kwauri, Simuka, tora kamubhedha kako, uende kumba kwako.”+ 12  Iye akasimuka, akabva angotora kamubhedha kake, akabuda pamberi pavo vose,+ zvokuti vose vakashamiswa, vakakudza Mwari, vachiti: “Hatina kumboona zvakadai.”+ 13  Akaendazve pedyo negungwa; uye boka rose revanhu rakaramba richiuya kwaari, uye akatanga kuvadzidzisa. 14  Asi zvaakanga achipfuura, akaona Revhi+ mwanakomana waArifiyosi akagara pahofisi yomutero, akati kwaari: “Iva muteveri wangu.” Achisimuka iye akamutevera.+ 15  Kwapera nguva yakati, iye akanga akatsenhama patafura mumba make, uye vateresi vazhinji+ nevatadzi vakanga vakatsenhama naJesu nevadzidzi vake, nokuti paiva nevazhinji vavo uye vakatanga kumutevera.+ 16  Asi vanyori vevaFarisi, pavakaona kuti akanga achidya nevatadzi nevateresi, vakatanga kuti kuvadzidzi vake: “Ko anodyawo nevateresi nevatadzi?”+ 17  Achinzwa izvi, Jesu akati kwavari: “Vaya vakasimba havadi chiremba, asi vaya vanorwara vanomuda. Handina kuuya kuzoshevedza vanhu vakarurama, asi vatadzi.”+ 18  Zvino vadzidzi vaJohani nevaFarisi vaiva netsika yokutsanya. Naizvozvo vakauya, vakati kwaari: “Nei vadzidzi vaJohani nevadzidzi vevaFarisi vaine tsika yokutsanya, asi vadzidzi venyu vasina tsika yokutsanya?”+ 19  Zvino Jesu akati kwavari: “Shamwari dzomuroori dzingatsanya+ muroori achiri nadzo here? Chero bedzi muroori achiri nadzo hadzingatsanyi.+ 20  Asi mazuva achauya padzichatorerwa muroori, uye dzichabva dzatsanya pazuva iroro.+ 21  Hapana munhu anosonera chigamba chejira idzva panguo yokunze tsaru; kana akadaro, simba racho rose rinoikweva, chigamba chitsva chichibva panguo tsaru, uye iyo inowedzera kubvaruka.+ 22  Uyewo, hapana munhu anoisa waini itsva muhombodo tsaru dzewaini; kana akadaro, waini yacho inoparura hombodo, uye waini inorasika, hombodo dzoparara.+ Asi vanhu vanoisa waini itsva muhombodo itsva dzewaini.”+ 23  Zvino akanga achipfuura hake nomuminda yezviyo pasabata, uye vadzidzi vake vakatanga kutanha+ hura dzezviyo+ vachifamba. 24  Naizvozvo vaFarisi vakatanga kuti kwaari: “Tarirai! Vari kuitirei zvisingabvumirwi nomutemo pasabata?”+ 25  Asi iye akati kwavari: “Hamuna kumboverenga here zvakaitwa naDhavhidhi+ apo akashayiwa zvokudya, akava nenzara, iye nevarume vaaiva navo?+ 26  Mapindiro aakaita muimba yaMwari, panyaya ine chokuita nomupristi mukuru Abhiyatari,+ akadya zvingwa zvokuratidzira,+ zvisingabvumirwi nomutemo+ kuti zvidyiwe nomumwe munhuwo zvake kunze kwevapristi, uye akapawo zvimwe kuvarume vaakanga ainavo?”+ 27  Naizvozvo akaenderera mberi achiti kwavari: “Sabata rakaitwa kuti rivepo nokuda kwomunhu,+ asi munhu haana kuitwa kuti avepo nokuda kwesabata;+ 28  nokudaro Mwanakomana womunhu ndiye Ishe kunyange wesabata.”+

Mashoko Emuzasi