Mako 15:1-47

15  Zvino ava mambakwedza vapristi vakuru nevarume vakuru nevanyori, iyo Sanihedrini yose, vakabva varangana,+ vakasunga Jesu, vakaenda naye vakamugamuchidza kuna Pirato.+  Naizvozvo Pirato akamubvunza kuti: “Ndiwe mambo+ wevaJudha here?” Achimupindura, iye akati: “Iwe ndiwe uri kuzvitaura.”+  Asi vapristi vakuru vakaramba vachimupomera zvinhu zvizhinji.+  Zvino Pirato akatanga kumubvunzazve, achiti: “Haupinduri here?+ Ona kuti vari kukupomera mhosva zhinji sei.”+  Asi Jesu haana kupindurazve, zvokuti Pirato akatanga kushamisika.+  Naizvozvo, pamutambo mumwe nomumwe aigara achisunungurira vanhu musungwa mumwe chete, wavaikumbira.+  Panguva iyoyo kwakanga kune ainzi Bharabhasi akanga akasungwa pamwe chete nevanhu vaimukira, vaya vakanga vaponda vanhu pakumukira kwavo.+  Naizvozvo boka revanhu rakauya, rikatanga kukumbira maererano nezvaaigara achivaitira.  Pirato akavapindura, achiti: “Munoda kuti ndikusunungurirei mambo wevaJudha here?”+ 10  Nokuti akanga achiziva kuti vapristi vakuru vakanga vamugamuchidza+ nokuda kweshanje.+ 11  Asi vapristi vakuru vakakusvudzira boka revanhu kuti riite kuti avasunungurire Bharabhasi, kwete iye.+ 12  Achipindurazve, Pirato akati kwavari: “Saka, ndichaitei naye iye wamunoti ndimambo+ wevaJudha?”+ 13  Vakashevedzerazve vachiti: “Murovererei!”+ 14  Asi Pirato akati kwavari: “Nemhosva yei, akatadzei?” Zvisinei vakatonyanya kushevedzera vachiti: “Murovererei!”+ 15  Pirato, achida kugutsa boka revanhu,+ akavasunungurira Bharabhasi, uye, pashure pokunge aita kuti Jesu arohwe, akamugamuchidza kuti arovererwe.+ 16  Zvino varwi vakaenda naye muchivanze, imo mumuzinda wagavhuna; uye vakaunganidza boka rose revarwi,+ 17  vakamupfekedza nguo yepepuru, vakaruka korona yeminzwa vakaiisa paari.+ 18  Vakatanga kumukwazisa vachiti: “Kwaziwai,+ imi Mambo wevaJudha!” 19  Uyewo, vaimurova mumusoro netsanga nokumupfira mate uye, vachipfugama, vaimukotamira.+ 20  Pakupedzisira, pavakanga vamuseka, vakamupfekenura nguo yepepuru, vakamupfekedza nguo dzake dzokunze. Zvino vakaenda naye kuti vanomuroverera.+ 21  Uyewo, vakamanikidza mumwe munhu aipfuurawo zvake, mumwe Simoni wokuKurini, baba vaArekizanda naRufusi, aibva kumaruwa, kuti atakure danda rake rokutambudzikira.+ 22  Naizvozvo vakasvika naye panzvimbo inonzi Gorogota, zvinoreva kuti, Nzvimbo yeDehenya,+ kana zvashandurwa. 23  Zvino vakaedza kumupa waini yakasanganiswa nemura inodhaka,+ asi iye akaramba kuinwa.+ 24  Vakamuroverera, vakagovana nguo dzake dzokunze+ vachiita zvokukanda mijenya kuti ndiani anotora chipi.+ 25  Zvino yakanga yava awa yechitatu,+ uye vakamuroverera. 26  Mashoko emhosva+ yaaipomerwa akanyorwa pamusoro kuti, “Mambo wevaJudha.”+ 27  Zvakare, vakaroverera makororo maviri pamwe chete naye, rimwe kurudyi rwake uye rimwe kuruboshwe rwake.+ 28  —— 29  Zvino vaya vaipfuura naipapo vaimutuka,+ vachidzungudza misoro yavo, vachiti: “Tsvatu waro! Iwe wokuda kuputsa temberi woivaka mumazuva matatu,+ 30  chizviponesa nokuburuka padanda rokutambudzikira.”+ 31  Saizvozvowo vapristi vakuru nevanyori vakanga vachiseka pachavo vachiti: “Akaponesa vamwe; iye haagoni kuzviponesa!+ 32  Kristu Mambo waIsraeri zvino ngaaburuke padanda rokutambudzikira, kuti tione, titende.”+ Kunyange vaya vakanga vakarovererwa pamwe chete naye vakanga vachimuzvidza.+ 33  Payakanga yava awa yechitanhatu rima rakavapo panyika yose kusvikira paawa yechipfumbamwe.+ 34  Zvino paawa yechipfumbamwe Jesu akashevedzera nenzwi guru achiti: “Eri, Eri, rama sabhakitani?” zvinoreva kuti, “Mwari wangu, Mwari wangu, mandisiyirei?”+ kana zvashandurwa. 35  Vamwe vevakanga vakamira pedyo, pavakanzwa izvi, vakatanga kuti: “Onai! Ari kushevedza Eriya.”+ 36  Asi mumwe munhu akamhanya, akanyatisa chipanji newaini yakashapa, akachibayirira patsanga, akatanga kumunwisa,+ achiti: “Muregei! Regai tione kana Eriya akauya kuzomuburutsa.”+ 37  Asi Jesu akashevedzera kwazvo, akabva afa.+ 38  Keteni+ renzvimbo tsvene rakabvaruka nepakati kubva kumusoro kusvikira pasi.+ 39  Zvino mukuru weuto akanga amire pedyo achimuona, paakaona kuti akanga afa mumamiriro aya ezvinhu, akati: “Chokwadi munhu uyu anga ari Mwanakomana waMwari.”+ 40  Paivawo nevakadzi vakanga vachiona vari kure zvishoma,+ pakati pavo paiva naMariya Magadharini naMariya amai vaJakobho Muduku nevaJosesi, naSarome,+ 41  vaifamba naye+ vachimushumira paaiva muGarireya, nevamwe vakadzi vazhinji vakanga vakwira pamwe chete naye kuJerusarema.+ 42  Zvino zvaakanga atova manheru, uye zvarakanga riri zuva roKugadzirira, kureva, zuva rinotangira sabata, 43  kwakauya Josefa wokuArimatiya, nhengo yeDare yaiva nomukurumbira wakanaka, uyo akanga akamirirawo umambo hwaMwari.+ Akashinga kuenda pamberi paPirato, akakumbira mutumbi+ waJesu. 44  Asi Pirato akashamisika kana iye akanga atofa, uye, akashevedza mukuru weuto, akamubvunza kana akanga atofa. 45  Naizvozvo pashure pokunge ava nechokwadi kubva kumukuru weuto, akapa Josefa chitunha chacho.+ 46  Naizvozvo akatenga mucheka werineni yakanaka kwazvo, akamuburutsa, akamuputira nomucheka werineni yakanaka kwazvo, akamuradzika+ muguva+ rakanga racherwa padombo guru; uye akakungurutsira dombo kusuo reguva.+ 47  Asi Mariya Magadharini naMariya amai vaJosesi vakaramba vakatarira paakanga aradzikwa.+

Mashoko Emuzasi