Mako 14:1-72

14  Zvino kwakanga kwasara mazuva maviri+ kuti paseka+ nomutambo+ wemakeke asina kuviriswa zvisvike. Vapristi vakuru nevanyori vakanga vachitsvaka kuti vangamubata sei vachishandisa zano remanomano kuti vamuuraye;+  nokuti vakataura kazhinji kuti: “Kwete pamutambo; zvimwe pangava nemheremhere yevanhu.”+  Zvino paakanga ari kuBhetani mumba maSimoni wemaperembudzi,+ zvaakanga akatsenhama pakudya, mumwe mukadzi akauya nechinu chearabhasta chaiva nemafuta anonhuhwirira, nadhi chaiyo, inodhura kwazvo. Achivhura chinu chearabhasta akatanga kuadira mumusoro make.+  Vamwe vavo vakatsamwa, vakati: “Nei mafuta aya anonhuhwirira apambadzwa?+  Nokuti mafuta aya anonhuhwirira angadai atengeswa nemadhinari anopfuura mazana matatu akapiwa varombo!” Zvino vakamutsamwira kwazvo.+  Asi Jesu akati: “Muregei akadaro. Nei muchiedza kumunetsa? Andiitira basa rakanaka.+  Nokuti varombo munogara muinavo,+ munogona kuvaitira zvakanaka chero nguva ipi zvayo yamunoda, asi ini hamugari muineni.+  Aita zvaaigona; afanozora muviri wangu mafuta anonhuhwirira nokuda kwokuvigwa.+  Chokwadi ndinoti kwamuri, Kwose kuchaparidzwa mashoko akanaka munyika yose,+ zvaitwa nomukadzi uyu zvichataurwawo achiyeukwa.”+ 10  Zvino Judhasi Iskariyoti, mumwe wevane gumi nevaviri, akaenda kuvapristi vakuru kuti amutengese kwavari.+ 11  Pavakazvinzwa, vakafara, vakavimbisa kumupa mari yesirivha.+ Naizvozvo akatanga kutsvaka kuti angamutengesa sei panguva yakakodzera.+ 12  Zvino pazuva rokutanga remakeke asina kuviriswa,+ pavaiwanzobayira chinobayirwa chepaseka, vadzidzi vake+ vakati kwaari: “Munoda kuti tiende kupi tinokugadzirirai kuti mudye paseka?”+ 13  Naizvozvo akatuma vaviri vevadzidzi vake akati kwavari: “Pindai muguta, uye muchasangana nomurume akatakura chirongo chemvura.+ Muteverei, 14  uye chero maanenge apinda muti kumuridzi wemba, ‘Mudzidzisi ati: “Imba yevaeni mandingadyira paseka+ nevadzidzi vangu iri kupi?”’+ 15  Zvino achakuratidzai imba huru yepamusoro, yakatoshongedzerwa; uye tigadzirirei imomo.”+ 16  Naizvozvo vadzidzi vakabuda, vakapinda muguta, vakawana zvakangoita sezvaakanga avataurira; uye vakagadzirira paseka.+ 17  Ava manheru iye akauya aine vane gumi nevaviri.+ 18  Zvavakanga vakatsenhama patafura vachidya, Jesu akati: “Chokwadi ndinoti kwamuri, Mumwe wenyu, ari kudya+ neni, achanditengesa.”+ 19  Vakatanga kushungurudzwa uye mumwe nomumwe akati kwaari: “Ndini here?”+ 20  Iye akati kwavari: “Ndomumwe wevane gumi nevaviri, ari kusevawo mundiro imwe chete neni.+ 21  Chokwadi, Mwanakomana womunhu ari kuenda, sokunyorwa kwazvakaitwa pamusoro pake, asi ane nhamo munhu iyeye anotengesa Mwanakomana womunhu! Zvaizova zvakanakira munhu iyeye kwazvo kudai akanga asina kuberekwa.”+ 22  Zvino zvavakaramba vachidya, akatora chingwa, akakumbira chikomborero, akachimedura, akavapa, akati: “Chitorei, ichi chinomirira muviri wangu.”+ 23  Achitora kapu, akaonga, akaipa kwavari, uye vose vakanwa.+ 24  Iye akati kwavari: “Iyi inomirira ‘ropa+ rangu resungano,’+ richadururirwa+ vazhinji.+ 25  Chokwadi ndinoti kwamuri, Handichazombonwizve zvibereko zvomuzambiringa kusvikira zuva iroro pandichazvinwa zvava zvitsva muumambo hwaMwari.”+ 26  Pakupedzisira, pashure pokunge vaimba nziyo dzokurumbidza,+ vakabuda vakaenda kuGomo reMiorivhi.+ 27  Zvino Jesu akati kwavari: “Imi mose muchagumburwa, nokuti zvakanyorwa kuti, ‘Ndicharova mufudzi,+ uye makwai achapararira kwose.’+ 28  Asi kana ndamutswa ndichafanoenda kuGarireya.”+ 29  Asi Petro akati kwaari: “Kunyange kana vamwe vose vakagumburwa, ini handizodaro.”+ 30  Jesu akati kwaari: “Chokwadi ndinoti kwauri, Iwe nhasi, chokwadi, usiku huno, jongwe risati rarira kaviri, iyewe uchandiramba katatu.”+ 31  Asi akatanga kutaura zvine simba achiti: “Kana ndichifanira kufa nemi, handizombokurambii.” Uyewo, vamwe vose vakatanga kutaura zvakafanana.+ 32  Naizvozvo vakasvika panzvimbo inonzi Getsemane, akati kuvadzidzi vake: “Garai pano ini pandinenge ndichinyengetera.”+ 33  Zvino akaenda pamwe chete naPetro naJakobho naJohani,+ uye akatanga kudumbirwa uye kunetseka kwazvo.+ 34  Akati kwavari: “Mweya wangu uri kushungurudzwa kwazvo,+ zvokufa. Garai pano murambe makarinda.”+ 35  Achienda mberi zvishoma akabva apfugama pasi, akatanga kunyengetera kuti kudai zvaibvira, awa yacho imupfuure.+ 36  Zvino akati: “Abha, Baba,+ zvinhu zvose zvinobvira kwamuri; bvisai kapu iyi kwandiri. Asi kwete sokuda kwangu, asi sokuda kwenyu.”+ 37  Zvino akadzoka, akavawana vachirara, akati kuna Petro: “Simoni, uri kurara here? Wanga usina simba rokuramba wakarinda kweawa imwe chete here?+ 38  Rambai makarinda muchinyengetera,+ kuti murege kupinda mumuedzo. Chokwadi, mudzimu unoda, asi nyama haina simba.”+ 39  Akaendazve akanyengetera, achitaura shoko rakafanana.+ 40  Akauyazve akavawana vachirara, nokuti maziso avo akanga orema, naizvozvo havana kuziva kuti vomupindura kutii.+ 41  Zvino akauya kechitatu akati kwavari: “Panguva yakaita seino muri kurara muchizorora henyu! Zvakwana! Awa yasvika!+ Tarirai! Mwanakomana womunhu ava kutengeswa mumaoko evatadzi.+ 42  Simukai, handei.+ Tarirai! Mutengesi wangu aswedera pedyo.”+ 43  Achiri kutaura, Judhasi, mumwe wevane gumi nevaviri akabva asvika, aine boka revanhu raiva nemapakatwa netsvimbo vachibva kuvapristi vakuru nevanyori nevarume vakuru.+ 44  Zvino mutengesi wake akanga avapa chiratidzo chakabvumiranwa, achiti: “Wandichatsvoda, ndiye; musungei, muende naye makanyatsomuchengetedza.”+ 45  Akananga kwaari, akasvika akati: “Rabhi!” uye akamutsvoda+ zvinyoronyoro. 46  Naizvozvo vakamubata, vakamusunga.+ 47  Zvisinei, mumwe wevaya vakanga vakamira ipapo akavhomora bakatwa rake, akatema muranda womupristi mukuru, akabvisa nzeve yake.+ 48  Asi Jesu akabva ati kwavari: “Mauya nemapakatwa netsvimbo semuri kurwisana negororo kuti muzondisunga here?+ 49  Zuva nezuva ndaiva nemi mutemberi ndichidzidzisa,+ asi hamuna kundisunga. Zvisinei, zviri kuitika kuti Magwaro+ azadzike.”+ 50  Zvino vadzidzi vose vakamusiya,+ vakatiza.+ 51  Asi rimwe jaya rakanga rakangopfeka nguo yerineni yakanaka kwazvo pamuviri waro rakatanga kumutevera riri pedyo; uye vakaedza kuribata,+ 52  asi rakasiya nguo yaro yerineni, rikatiza risina kupfeka. 53  Zvino vakaenda naJesu kumupristi mukuru, uye vapristi vakuru vose nevarume vakuru nevanyori vakaungana.+ 54  Asi Petro, akamutevera ari kure zvishoma,+ kusvikira muchivanze chomupristi mukuru; uye akanga agere pamwe chete nevashandi vepamba pacho achidziya moto waibvira chaizvo. 55  Munguva iyoyi vapristi vakuru neSanihedrini yose vakanga vachitsvaka uchapupu hwokupomera Jesu kuti vamuuraye,+ asi vakanga vasiri kuwana chero hupi zvahwo.+ 56  Chokwadi, vazhinji vakanga vachimupomera zvenhema,+ asi uchapupu hwavo hwakanga husingabvumirani.+ 57  Uyewo, vamwe vakanga vachisimuka, vachimupupurira zvenhema, vachiti: 58  “Takamunzwa achiti, ‘Ndichakoromora temberi iyi yakaitwa nemaoko uye mumazuva matatu ndichavaka imwe isingaitwi nemaoko.’”+ 59  Asi pazvikonzero izviwo uchapupu hwavo hwakanga husingabvumirani. 60  Pakupedzisira mupristi mukuru akasimuka pakati pavo, akabvunza Jesu, achiti: “Haupinduri here? Unoti chii nezvavari kukupomera?”+ 61  Asi akaramba akanyarara uye haana kumbopindura.+ Mupristi mukuru akatangazve kumubvunza, akati kwaari: “Ndiwe Kristu Mwanakomana weAnokudzwa here?”+ 62  Jesu akabva ati: “Ndini; uye imi muchaona Mwanakomana womunhu+ agere kuruoko rworudyi+ rwesimba achiuya nemakore okudenga.”+ 63  Mupristi mukuru akabvarura nguo dzake dzomukati,+ akati: “Tichadireizve zvapupu?+ 64  Manzwa kumhura+ kwacho. Munoti kudii nazvo?” Vose vakamutongera kuti anofanira kufa. 65  Vamwe vakatanga kumupfira mate+ uye kufukidza chiso chake chose uye kumurova nezvibhakera, vachiti kwaari: “Profita!” Uye, vachimurova nembama kuchiso, vashandi vepadare vakamutora.+ 66  Zvino Petro paakanga ari pasi muchivanze, mumwe wevashandikadzi vomupristi mukuru akauya,+ 67  uye, achiona Petro achidziya moto, akamutarira zvakananga, akati: “Newewo, wakanga uina Jesu uyu wokuNazareta.”+ 68  Asi iye akaramba, achiti: “Handimuzivi uye handisi kunzwisisa zvauri kutaura,” akabva abuda panze akaenda kuchivanze chepamberi.+ 69  Ikoko mushandikadzi wacho, paakamuona, akatangazve kuti kune vaya vakanga vakamira pedyo: “Uyu ndomumwe wavo.”+ 70  Iye akarambazve. Uyezve pashure penguva duku vaya vakanga vakamira pedyo vakatanga kuti kuna Petro: “Chokwadi iwe uri mumwe wavo, nokuti, chokwadi, uri muGarireya.”+ 71  Asi akatanga kutuka achipika,+ achiti: “Ini munhu uyu wamuri kutaura nezvake handimuzivi.”+ 72  Jongwe rakabva rarira kechipiri;+ uye Petro akayeuka mashoko aakataurirwa naJesu okuti: “Jongwe risati rarira kaviri, uchandiramba katatu.”+ Zvino akakurirwa neshungu, akabva atanga kusvimha misodzi.+

Mashoko Emuzasi