Mako 13:1-37

13  Paakanga achibuda mutemberi mumwe wevadzidzi vake akati kwaari: “Mudzidzisi, onai! matombo acho kuti akaita sei uye zvivako zvacho kuti zvakaita sei!”+  Zvisinei, Jesu akati kwaari: “Unoona zvivako izvi zvikuru here?+ Hapana dombo richazombosiyiwa pano riri pamusoro perimwe dombo+ risingakoromorwi.”+  Zvino zvaakanga agere paGomo reMiorivhi paaikwanisa kuona temberi, Petro+ naJakobho naJohani naAndreya vakatanga kumubvunza vari voga kuti:+  “Tiudzei, Zvinhu izvi zvichaitika rini, uye chii chichava chiratidzo zvinhu zvose izvi pazvinofanira kusvika pakuguma?”+  Naizvozvo Jesu akatanga kuti kwavari: “Chenjerai kuti parege kuva nomunhu anokutsausai.+  Vazhinji vachauya nezita rangu, vachiti, ‘Ndini iye,’ uye vachatsausa vazhinji.+  Zvakare, pamunonzwa nezvehondo nemashoko ezvehondo, musatya; zvinhu izvi zvinofanira kuitika, asi kuguma kunenge kuchigere.+  “Nokuti rudzi ruchamukira rudzi noumambo huchamukira umambo,+ kuchava nokudengenyeka kwenyika+ munzvimbo nenzvimbo, kuchava nokushomeka kwezvokudya.+ Izvi zvichava kutanga kwemarwadzo enhamo.+  “Asi imi, zvichenjererei; vanhu vachakuendesai kumatare omunzvimbo imomo,+ uye mucharohwa mumasinagogi+ momiswa pamberi pemagavhuna nemadzimambo nokuda kwangu, kuti zvive uchapupu kwavari.+ 10  Uyewo, mashoko akanaka+ anofanira kutanga aparidzwa kumarudzi ose.+ 11  Asi pavanenge vachienda nemi kuti vakuisei kumatare, regai kufanozvidya mwoyo pamusoro pokuti muchataurei;+ asi chose chamunenge mapiwa muawa iyoyo, taurai ichocho, nokuti hamusi imi munenge muchitaura, asi mudzimu mutsvene ndiwo uchataura.+ 12  Uyezve, mukoma achaurayisa munun’una, uye baba mwana,+ uye vana vachamukira vabereki vachivaurayisa;+ 13  uye muchavengwa nevanhu vose nokuda kwezita rangu.+ Asi anenge atsungirira kusvikira pakuguma+ ndiye achaponeswa.+ 14  “Zvisinei, pamunoona chinhu chinonyangadza+ chinokonzera kuparadzwa+ chimire pachisingafaniri (anoverenga ngaashandise ungwaru),+ panguva iyoyo vari muJudhiya ngavatange kutizira kumakomo.+ 15  Munhu ari pamusoro pemba ngaarege kuburuka, kana kupinda mukati kuti abudise chimwe chinhu mumba make;+ 16  uye munhu ari mumunda ngaarege kudzokera kuzvinhu zvakasara kuti anotora nguo yake yokunze.+ 17  Vane nhamo vakadzi vane pamuviri nevaya vanoyamwisa vana mumazuva iwayo!+ 18  Rambai muchinyengetera kuti zvirege kuitika munguva yechando;+ 19  nokuti mazuva iwayo achava mazuva okutambudzika+ kusina kumboitika kubvira pakutanga kwezvisikwa zvakasikwa naMwari kusvikira panguva iyoyo, uye hakuzoitikizve.+ 20  Chokwadi, kudai Jehovha+ akanga asina kutapudza mazuva acho, hapana munhu aizoponeswa. Asi nokuda kwevakasarudzwa+ vaakasarudza,+ akatapudza mazuva iwayo.+ 21  “Panguva iyoyo, kana munhu akati kwamuri, ‘Onai! Heuno Kristu,’ ‘Onai! Hoyo,’+ musazvitenda.+ 22  Nokuti vanaKristu venhema nevaprofita venhema vachamuka+ uye vachaita zviratidzo nezvishamiso+ kuti kana zvichibvira, vatsause vakasarudzwa.+ 23  Saka imi, chenjererai;+ ndafanokuudzai zvinhu zvose.+ 24  “Asi mumazuva iwayo, pashure pokutambudzika ikoko, zuva richasviba, uye mwedzi hauzobudisi chiedza chawo, 25  nyeredzi dzichange dzichiwa kudenga, uye masimba ari kumatenga achazununguswa.+ 26  Panguva iyoyo vachaona Mwanakomana womunhu+ achiuya ari mumakore nesimba guru nokubwinya.+ 27  Panguva iyoyo achatuma ngirozi uye dzichaunganidza vakasarudzwa+ vake vachibva kumhepo ina, kubvira kumugumo wenyika kusvikira kumugumo wedenga.+ 28  “Zvino dzidzai mufananidzo uyu pamuonde: Bazi rawo duku parinongova nyoro ropfumvutira, munoziva kuti zhizha rava pedyo.+ 29  Saizvozvo nemiwo, pamunoona zvinhu izvi zvichiitika, zivai kuti iye ava pedyo, pamasuo.+ 30  Chokwadi ndinoti kwamuri chizvarwa chino hachizombopfuuri kusvikira zvinhu zvose izvi zvaitika.+ 31  Denga+ nenyika zvichapfuura, asi mashoko+ angu haazopfuuri.+ 32  “Hapana munhu anoziva nezvezuva iroro kana awa yacho, kunyange ngirozi dziri kudenga kana Mwanakomana, asi Baba.+ 33  Rambai muchitarira, rambai makamuka,+ nokuti hamuzivi kuti nguva yakatarwa ichasvika rini.+ 34  Zvakafanana nomurume akaenda kunze kwenyika,+ akasiya imba yake, akapa varanda vake simba, mumwe nomumwe basa rake, akarayira muchengeti wesuo kuti arambe akarinda. 35  Naizvozvo rambai makarinda,+ nokuti hamuzivi pachauya tenzi wemba, zvimwe kumanheru kana pakati pousiku kana pakurira kwejongwe kana mangwanani-ngwanani;+ 36  kuti paanongoerekana asvika, haakuwanii makarara.+ 37  Asi zvandinotaura kwamuri ndinozvitaurira vose, Rambai makarinda.”+

Mashoko Emuzasi