Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mako 11:1-33

11  Zvino pavakanga vava kuda kusvika kuJerusarema, kuBhetifage neBhetani+ paGomo reMiorivhi, akatuma vaviri vevadzidzi vake,+  akavaudza kuti: “Pindai mumusha wamuri kuona, uye mangopinda mauri muchawana mwana wembongoro akasungirirwa, asati ambotasviwa nomunhu; musunungurei muuye naye.+  Kana munhu akati kwamuri, ‘Muri kuitirei izvi?’ muti, ‘Ishe anomuda, uye achakurumidza kumudzosa pano.’”+  Naizvozvo vakaenda, vakawana mwana wembongoro akasungirirwa pasuo, kunze mumugwagwa weparutivi, vakamusunungura.+  Asi vamwe vevaya vakanga vakamira ipapo vakatanga kuti kwavari: “Muri kusunungurirei mwana wembongoro?”+  Ivo vakavaudza zvakanga zvataurwa naJesu chaizvo; uye vakabva vavarega vachienda.+  Zvino vakauya nomwana wembongoro+ kuna Jesu, vakaisa nguo dzavo dzokunze pamusoro pake, iye akamutasva.+  Uyewo, vazhinji vakawaridza nguo dzavo dzokunze+ mumugwagwa, asi vamwe vakatema tumapazi+ twune mashizha musango.+  Zvino vaya vakanga vachifamba vari mberi nevakanga vachitevera mushure vakaramba vachishevedzera vachiti: “Tapota, ponesai!+ Akakomborerwa iye anouya muzita raJehovha!+ 10  Hwakakomborerwa umambo hunouya hwababa vedu Dhavhidhi!+ Tapota, ponesai, muri kumusorosoro!” 11  Zvino akapinda muJerusarema, mutemberi; akatarira-tarira pazvinhu zvose, uye, zvayakanga yatova awa yemanheru, akabuda, akaenda kuBhetani nevane gumi nevaviri.+ 12  Zuva rakatevera racho, pavakanga vabuda muBhetani, akanzwa nzara.+ 13  Zvino ari kure zvishoma akaona muonde wakanga uine mashizha, akaenda kunoona kana zvimwe aizowana chimwe chinhu pauri. Asi, paakasvika pauri, hapana chaakawana kunze kwemashizha, nokuti wakanga usiri mwaka wemaonde.+ 14  Naizvozvo, akabva ati kwauri: “Ngaparege kuva nomunhu anodya zvibereko zvinobva kwauri nokusingaperi.”+ Uye vadzidzi vake vakanga vachiteerera. 15  Zvino vakasvika kuJerusarema. Ikoko akapinda mutemberi, akatanga kudzingira kunze vaya vaitengesa nokutenga mutemberi, akapidigura tafura dzevaichinja mari nemabhenji evaya vaitengesa njiva;+ 16  uye hapana munhu waaibvumira kuti atakure mudziyo achipfuura nomutemberi, 17  asi akaramba achidzidzisa achiti: “Hazvina here kunyorwa kuti, ‘Imba yangu ichanzi imba yokunyengeterera+ yemarudzi ose’?+ Asi imi maiita bako remakororo.”+ 18  Zvino vapristi vakuru nevanyori vakazvinzwa, vakatanga kutsvaka nzira yokumuparadza nayo;+ nokuti vaimutya, nokuti boka rose revanhu rairamba richishamiswa nokudzidzisa kwake.+ 19  Zvino ava manheru, ivo vaibuda muguta. 20  Asi pavakanga vachipfuura mangwanani-ngwanani, vakaona muonde watooma kubvira kumidzi.+ 21  Naizvozvo Petro, achizviyeuka, akati kwaari: “Rabhi, onai! muonde wamakatuka waoma.”+ 22  Zvino achipindura, Jesu akati kwavari: “Ivai nokutenda muna Mwari. 23  Chokwadi ndinoti kwamuri, munhu wose anoudza gomo iri kuti, ‘Simuka uwire mugungwa,’ aine chokwadi nazvo mumwoyo make uye achitenda kuti zvaanotaura zvichaitika, zvichaitika saizvozvo kwaari.+ 24  Ndokusaka ndichikuudzai kuti, Zvinhu zvose zvamunonyengeterera nezvamunokumbira ivai nokutenda kwokuti matozvigamuchira, uye muchava nazvo.+ 25  Pamunomira muchinyengetera, kanganwirai+ zvinhu zvose zvamakakanganisirwa nomunhu; kuti Baba venyu vari kumatenga vakukanganwireiwo kudarika kwenyu.”+ 26  —— 27  Zvino vakasvikazve kuJerusarema. Zvaakanga achifamba mutemberi, vapristi vakuru nevanyori nevarume vakuru vakauya kwaari,+ 28  vakatanga kuti kwaari: “Unoita zvinhu izvi nesimba ripi? kana kuti ndiani akakupa simba iri kuti uite zvinhu izvi?”+ 29  Jesu akati kwavari: “Ndichakubvunzai mubvunzo mumwe chete. Ndipindurei, uye iniwo ndichakuudzai kuti ndinoita zvinhu izvi nesimba ripi.+ 30  Rubhabhatidzo+ rwaiitwa naJohani rwakabva kudenga here kana kuti kuvanhu? Ndipindurei.”+ 31  Naizvozvo vakatanga kufunga pakati pavo, vachiti: “Kana tikati, ‘Rwakabva kudenga,’ achati, ‘Saka nei musina kumutenda?’+ 32  Asi tingatsunga here kuti, ‘Rwakabva kuvanhu’?”—Ivo vakanga vachitya boka revanhu, nokuti vose ava vaiti Johani aiva muprofita zvechokwadi.+ 33  Naizvozvo, vachipindura Jesu, ivo vakati: “Hatizivi.” Zvino Jesu akati kwavari: “Neniwo handikuudzii kuti ndinoita zvinhu izvi nesimba ripi.”+

Mashoko Emuzasi