Mako 10:1-52

10  Achibva ipapo akasimuka, akaenda kumiganhu yeJudhiya mhiri kwaJodhani, mapoka evanhu akamuunganirazve, uye sezvaaigara achiita akatangazve kuvadzidzisa.+  Zvino vaFarisi vakauya, uye kuti vamuedze, vakatanga kumubvunza kana zvaibvumirwa nomutemo kuti murume arambe mudzimai.+  Achipindura, iye akati kwavari: “Mosesi akakurayirai kuti chii?”  Ivo vakati: “Mosesi akabvumira kunyorwa kworugwaro rwokumudzinga nokumuramba.”+  Asi Jesu akati kwavari: “Iye akakunyorerai murayiro uyu nokuda kwokuoma kwemwoyo yenyu.+  Zvisinei, kubvira pakutanga kwokusika ‘Iye akavaita munhurume nomunhukadzi.+  Nokuda kweizvi murume achasiya baba vake naamai,  uye vaviri vacho vachava nyama imwe’;+ zvokuti havasisirizve vaviri, asi nyama imwe.  Naizvozvo ngaparege kuva nomunhu anoparadzanisa zvasungwa pamwe chete pajoko naMwari.”+ 10  Pavakanga vavazve mumba+ vadzidzi vakatanga kumubvunza pamusoro peizvi. 11  Zvino akati kwavari: “Munhu wose anoramba mudzimai wake oroora mumwe anoita upombwe,+ achimutadzira, 12  uye kana mukadzi akaroorwa, pashure pokunge aramba murume wake, iye anoita upombwe.”+ 13  Zvino vanhu vakatanga kuuya nevana vaduku kwaari kuti avabate; asi vadzidzi vakavatsiura.+ 14  Jesu achiona izvi akatsamwa, akati kwavari: “Regai vana vaduku vauye kwandiri; musaedza kuvadzivisa, nokuti umambo hwaMwari ndohwevakadai.+ 15  Chokwadi ndinoti kwamuri, Munhu wose asingagamuchiri umambo hwaMwari somwana muduku haazombopindi mahuri.”+ 16  Zvino akagumbatira vana mumaoko ake, akatanga kuvakomborera, achiisa maoko ake pavari.+ 17  Zvino zvaakanga ava kubuda achienda, mumwe murume akamhanya, akapfugama pamberi pake, akamubvunza kuti: “Mudzidzisi Akanaka, chii chandinofanira kuita kuti ndigare nhaka youpenyu husingaperi?”+ 18  Jesu akati kwaari: “Nei uchinditi akanaka?+ Hapana munhu akanaka, kunze kwomumwe chete, iye Mwari.+ 19  Unoziva mirayiro yokuti, ‘Usaponda,+ Usaita upombwe,+ Usaba,+ Usapupurira nhema,+ Usabiridzira,+ Kudza baba vako naamai.’”+ 20  Murume wacho akati kwaari: “Mudzidzisi, ndakachengeta zvinhu zvose izvi kubvira ndichiri muduku.” 21  Jesu akamutarira, akamuda, akati kwaari: “Wasarirwa nechinhu chimwe chete: Enda, tengesa zvinhu zvauinazvo upe varombo, uye uchava nepfuma kudenga, uuye uve muteveri wangu.”+ 22  Asi akasuruvariswa nemashoko acho, akaenda ashungurudzwa, nokuti aiva nezvinhu zvizhinji.+ 23  Pashure pokutarira-tarira Jesu akati kuvadzidzi vake: “Chichava chinhu chakaoma sei kuti vaya vane mari+ vapinde muumambo hwaMwari!”+ 24  Asi vadzidzi vakashamiswa+ nemashoko ake. Jesu akatizve kwavari: “Vana, chinhu chakaoma sei kupinda muumambo hwaMwari! 25  Zviri nyore kuti ngamera ipinde nepaburi retsono pane kuti mupfumi apinde muumambo hwaMwari.”+ 26  Vakatonyanya kushamiswa, vakati kwaari: “Chokwadi, ndiani angaponeswa?”+ 27  Achivatarira zvakananga Jesu akati: “Izvi hazvibviri kuvanhu, asi hazvina kudaro kuna Mwari, nokuti zvinhu zvose zvinobvira kuna Mwari.”+ 28  Petro akatanga kuti kwaari: “Tarirai! Isu takasiya zvinhu zvose uye tave tichikuteverai.”+ 29  Jesu akati: “Chokwadi ndinoti kwamuri, Hapana munhu akasiya imba kana vanun’una kana hanzvadzi kana amai kana baba kana vana kana minda nokuda kwangu uye nokuda kwemashoko akanaka+ 30  asingazowani zvine zana+ zvino munguva ino, dzimba nevanun’una nehanzvadzi navanaamai nevana neminda, nokutambudzwa,+ uye upenyu husingaperi mumamiriro ezvinhu epanguva inouya. 31  Zvisinei, vazhinji vokutanga ndivo vachava vokupedzisira, uye vokupedzisira vokutanga.”+ 32  Zvino vakanga vachikwira nomugwagwa unoenda kuJerusarema, Jesu akanga achifamba ari mberi kwavo, uye ivo vakashamiswa; asi vaya vakatevera vakatanga kutya. Akatorazve vane gumi nevaviri, akaenda navo parutivi, akatanga kuvaudza zvinhu izvi zvaifanira kumuwira, achiti:+ 33  “Tarirai, tiri kukwira kuJerusarema, uye Mwanakomana womunhu achaiswa kuvapristi vakuru nevanyori, vachamutongera rufu uye vachamuisa kuvanhu vemamwe marudzi,+ 34  vachamuseka uye vachamupfira mate vachimuzvambura vomuuraya, asi kwapera mazuva matatu iye achamuka.”+ 35  Zvino Jakobho naJohani, vanakomana vaviri vaZebhedhi,+ vakaenda kwaari vakati: “Mudzidzisi, tinoda kuti mutiitire chose chatinokukumbirai.”+ 36  Iye akati kwavari: “Munoda kuti ndikuitirei?” 37  Ivo vakati kwaari: “Tibvumirei kuti tigare, mumwe kuruoko rwenyu rworudyi uye mumwe kuruboshwe rwenyu, mukubwinya kwenyu.”+ 38  Asi Jesu akati kwavari: “Hamuzivi zvamuri kukumbira. Munokwanisa here kunwira mukapu yandiri kunwira, kana kubhabhatidzwa norubhabhatidzo rwandiri kubhabhatidzwa narwo?”+ 39  Ivo vakati kwaari: “Tinokwanisa.” Jesu akati kwavari: “Muchanwira henyu mukapu yandiri kunwira, uye muchabhabhatidzwa henyu norubhabhatidzo rwandiri kubhabhatidzwa narwo.+ 40  Zvisinei, izvi zvokugara pasi kuruoko rwangu rworudyi kana kuruboshwe rwangu handisi ini ndinopa izvozvo,+ asi ndezvevaya vakazvigadzirirwa.” 41  Naizvozvo, vamwe vane gumi pavakazvinzwa, vakatanga kutsamwira Jakobho naJohani.+ 42  Asi Jesu, pashure pokuvashevedza, akati kwavari: “Imi munoziva kuti vaya vanonzi vanotonga marudzi vanozviita madzishe paari uye vakuru vavo vanoshandisa simba paari.+ 43  Izvi hazvina kudaro pakati penyu; asi munhu wose anoda kuva mukuru pakati penyu anofanira kuva mushumiri wenyu,+ 44  uye munhu wose anoda kuva wokutanga pakati penyu anofanira kuva muranda wevamwe vose.+ 45  Nokuti kunyange Mwanakomana womunhu haana kuuya kuzoshumirwa,+ asi kuzoshumira nokupa mweya wake kuti uve rudzikinuro+ mukutsinhana nevazhinji.”+ 46  Zvino vakasvika muJeriko. Asi iye nevadzidzi vake neboka guru revanhu zvavakanga vachibuda muJeriko, Bhatimeyo (mwanakomana waTimeyo), bofu raipemha, akanga agere parutivi pomugwagwa.+ 47  Paakanzwa kuti akanga ari Jesu wokuNazareta, akatanga kushevedzera achiti: “Mwanakomana waDhavhidhi,+ Jesu, ndinzwireiwo ngoni!”+ 48  Vanhu vazhinji vakamuudza zvakasimba kuti anyarare; asi iye akabva atonyanya kuramba achishevedzera achiti: “Mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwireiwo ngoni!”+ 49  Naizvozvo Jesu akamira akati: “Mushevedzei.” Zvino vakashevedza bofu racho, vachiti kwariri: “Shinga, simuka, ari kukushevedza.”+ 50  Achirasa nguo yake yokunze, akasvetuka, akamira netsoka dzake, akaenda kuna Jesu. 51  Achipindura, Jesu akati kwaari: “Unoda kuti ndikuitirei?”+ Bofu rikati kwaari: “Rabhoni, itai kuti ndionezve.”+ 52  Jesu akati kwaari: “Enda, kutenda kwako kwakuporesa.”+ Zvino iye akabva angoonazve,+ akatanga kumutevera mumugwagwa.+

Mashoko Emuzasi