Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Mabasa 9:1-43

9  Asi Sauro, achiine shungu dzokutyisidzira nokuponda+ vadzidzi+ vaShe, akaenda kumupristi mukuru,  akamukumbira tsamba dzokuenda nadzo kumasinagogi aiva muDhamasiko, kuti auye kuJerusarema nevarume nevakadzi, chero vapi zvavo vaaizowana vaiva veNzira Iyi,+ vakasungwa.  Zvino zvaaifamba, akasvika pedyo neDhamasiko, chiedza chakabva kudenga pachakangoerekana chamupenyera kumativi ose,+  akawira pasi, akanzwa inzwi richiti kwaari: “Sauro, Sauro, uri kunditambudzirei?”+  Iye akati: “Ndimi ani, Ishe?” Akati: “Ndini Jesu, wauri kutambudza.+  Zvisinei, simuka+ upinde muguta, uye uchaudzwa zvaunofanira kuita.”  Zvino varume vakanga vachifamba naye+ vakanga vakamira vashaya kana chokutaura,+ chokwadi, vachinzwa inzwi,+ asi vasingaoni kana munhu.  Asi Sauro akasimuka, uye kunyange zvazvo maziso ake akanga akasvinura hapana chaaiona.+ Naizvozvo vakamubata ruoko, vakapinda naye muDhamasiko.  Kwemazuva matatu hapana kana chaakaona,+ uye haana kudya kana kunwa. 10  MuDhamasiko maiva nomumwe mudzidzi ainzi Ananiyasi,+ uye Ishe akati kwaari pane zvaakaratidzwa: “Ananiyasi!” Iye akati: “Ndiri pano, Ishe.” 11  Ishe akati kwaari: “Simuka, enda kumugwagwa unonzi Wakarurama, uye tsvaka murume anonzi Sauro anobva kuTaso,+ pamba paJudhasi. Nokuti, tarira! iye ari kunyengetera, 12  uye pane zvaaratidzwa aona munhu anonzi Ananiyasi achipinda, akaisa maoko ake paari kuti aonezve.”+ 13  Asi Ananiyasi akapindura kuti: “Ishe, ndakanzwa nevazhinji pamusoro pomurume uyu, kuti zvinhu zvizhinji sei zvinokuvadza zvaakaitira vatsvene venyu muJerusarema. 14  Nomuno ane simba rakabva kuvapristi vakuru kuti asunge vose vanodana zita renyu.”+ 15  Asi Ishe akati kwaari: “Chienda hako, nokuti kwandiri murume uyu mudziyo wakasarudzwa+ kuti aende nezita rangu kune mamwe marudzi+ nokumadzimambo+ nevanakomana vaIsraeri. 16  Nokuti ndichamuratidza pachena kuti zvinhu zvizhinji sei zvaanofanira kutambura nokuda kwezita rangu.”+ 17  Naizvozvo Ananiyasi akaenda, akapinda mumba macho, uye akaisa maoko ake paari, akati: “Sauro, hama, Ishe, iye Jesu akazviratidza kwauri mumugwagwa wawakanga uchiuya nawo, andituma, kuti uonezve uye uzadzwe nomudzimu mutsvene.”+ 18  Mumaziso ake makabva madonha zvinenge mafunurwa, uye iye akaonazve; akasimuka akabhabhatidzwa, 19  uye akadya zvokudya akawana simba.+ Akagara muDhamasiko+ kwemazuva akati, aine vadzidzi, 20  uye akabva atanga kuparidza Jesu+ mumasinagogi, kuti Uyu ndiye Mwanakomana waMwari. 21  Asi vose vaimunzwa vaikatyamadzwa uye vaiti: “Uyu haasi iye murume akaparadza+ vaya vaiva muJerusarema vanodana zita iri here, uye kuti akanga auyira izvozvi muno, kuti aende navo vakasungwa kuvapristi vakuru?”+ 22  Asi Sauro akaramba achiwana simba kwazvo uye akanga achishamisa kwazvo vaJudha vaigara muDhamasiko sezvaairatidza nenzira inonzwisisika kuti Jesu ndiye Kristu.+ 23  Zvino mazuva akati wandei paakanga ava kuda kupera, vaJudha vakarangana pamwe chete kuti vamuuraye.+ 24  Zvisinei, kurangana kwavo pamusoro pake kwakazivikanwa naSauro. Asi ivo vakanga vachinyatsorindawo magedhi masikati nousiku kuti vamuuraye.+ 25  Naizvozvo vadzidzi vake vakamutora, vakamuburutsa usiku nepakanga pakazaruka parusvingo, vachimudzikisa ari mudengu.+ 26  Paakasvika muJerusarema+ akaedza kubatana nevadzidzi; asi vose vaimutya, nokuti havana kutenda kuti akanga ari mudzidzi. 27  Naizvozvo Bhanabhasi akamuyamura,+ akaenda naye kuvaapostora, akavaudza zvose kuti akanga aona sei Ishe+ ari mumugwagwa, kuti akanga ataura naye,+ uye kuti muDhamasiko+ akanga ataura sei noushingi nezita raJesu. 28  Akaramba ainavo, achipinda nokubuda muJerusarema, achitaura noushingi nezita raShe;+ 29  uye aitaura nokuitirana nharo nevaJudha vaitaura chiGiriki. Asi ava vakaedza kumuuraya.+ 30  Hama padzakacherechedza izvi, dzakaburukira naye kuKesariya dzikamutumira kuTaso.+ 31  Chokwadi, ungano+ yacho muJudhiya mose nomuGarireya nomuSamariya yakabva yapinda munguva yorugare, ichivakwa; uye yakaramba ichiwedzera zvayaifamba ichitya Jehovha+ uye ichinyaradzwa nomudzimu mutsvene.+ 32  Zvino Petro zvaakanga achifamba nomumativi ose akasvikawo kuvatsvene vaigara muRidha.+ 33  Imomo akawana mumwe murume ainzi Eniyasi, akanga apedza makore masere akarara pakamubhedha kake, zvaakanga akaoma rutivi rwomuviri. 34  Petro akati kwaari:+ “Eniyasi, Jesu Kristu anokuporesa.+ Simuka upete mubhedha wako.” Iye akabva asimuka. 35  Vose vaigara muRidha nebani reSharoni+ vakamuona, uye ivava vakatendeukira kunaShe.+ 36  Asi muJopa+ maiva nomumwe mudzidzi ainzi Tabhita, zvinoreva kuti Dhokasi, kana zvashandurwa. Aiita mabasa mazhinji akanaka+ okupa varombo zvipo zvokuvanzwira ngoni. 37  Asi mumazuva iwayo akarwara, akafa. Naizvozvo vakamushambidza, vakamuradzika muimba yepamusoro. 38  Zvino Ridha zvarakanga riri pedyo neJopa,+ vadzidzi pavakanzwa kuti Petro akanga ari muguta iri vakatuma varume vaviri kwaari kuti vamuteterere vachiti: “Tapota usazengurira kusvika kuno kwatiri.” 39  Petro akasimuka, akaenda navo. Paakasvika, vakapinda naye muimba yepamusoro; uye chirikadzi dzose dzakauya kwaari dzichisvimha misodzi dzichimuratidza nguo dzomukati nedzokunze+ zhinji dzaiitwa naDhokasi paakanga ainavo.+ 40  Asi Petro akabudisa vanhu vose panze+ uye, achipfugama, akanyengetera, uye, achitendeukira kumutumbi wacho, akati: “Tabhita, muka!” Iye akasvinura uye paakaona Petro, iye akamuka akagara.+ 41  Achimutambanudzira ruoko rwake, akamusimudza,+ akashevedza vatsvene nechirikadzi, akamuisa kwavari ari mupenyu.+ 42  Izvi zvakazivikanwa muJopa mose, uye vazhinji vakatenda munaShe.+ 43  Akaramba ari muJopa kwemazuva mazhinji+ nomumwe munhu ainzi Simoni, musukuti wematehwe.+

Mashoko Emuzasi