Mabasa 7:1-60

7  Asi mupristi mukuru akati: “Zvinhu izvi ndizvo here?”  Iye akati: “Varume, hama navanababa, inzwai. Mwari wokubwinya+ akazviratidza kuna tateguru wedu Abrahamu paakanga ari kuMesopotamiya, asati agara kuHarani,+  uye akati kwaari, ‘Buda munyika yako uye ubve kuhama dzako, uende kunyika yandichakuratidza.’+  Akabva abuda munyika yevaKadheya, akanogara kuHarani. Zvino achibva imomo, pashure pokunge baba vake vafa,+ Mwari akamutamisira kunyika ino yamugere zvino.+  Asi haana kumupa chimwe chinhu chaizogarwa nhaka mairi, aiwa, kunyange upamhi hwetsoka;+ asi akapikira kumupa iyo kuti ive yake,+ uye pashure pake kuvana* vake,+ paakanga asati ava nomwana.+  Zvakare, Mwari akataura izvi, kuti vana vake vaizova vatorwa+ mune imwe nyika isiri yavo+ uye vanhu vacho vaizoita kuti vave varanda vovatambudza kwemakore mazana mana.+  ‘Rudzi irworwo rwavachashandira ndicharutonga,’+ Mwari akadaro, ‘uye pashure pezvinhu izvi ivo vachabuda uye vachandiitira basa dzvene munzvimbo ino.’+  “Akamupawo sungano yokudzingisa;+ saizvozvo akabereka Isaka,+ akamudzingisa pazuva rechisere,+ Isaka akabereka Jakobho, Jakobho akabereka misoro yemhuri+ gumi nemiviri.  Misoro yacho yemhuri yakava negodo+ naJosefa, ikamutengesera kuIjipiti.+ Asi Mwari akanga ainaye,+ 10  uye akamununura pakutambudzika kwake kwose, akamupa nyasha nouchenjeri pamberi paFarao mambo weIjipiti. Iye akamugadza kuti adzore Ijipiti neimba yake yose.+ 11  Asi nzara yakauya paIjipiti yose neKenani yose, iko kutambudzika kukuru; uye madzitateguru edu akanga asingawani zvokudya chero zvipi zvazvo.+ 12  Asi Jakobho akanzwa kuti kwakanga kuine zvokudya muIjipiti+ uye akatuma madzitateguru edu kekutanga.+ 13  Kechipiri Josefa akazivikanwa nevakoma vake;+ uye rudzi rwemhuri yaJosefa rwakaoneka kuna Farao.+ 14  Naizvozvo Josefa akavatuma kunoshevedza Jakobho baba vake nehama dzake dzose kubva kunzvimbo iyoyo,+ vaisvika mweya ine makumi manomwe nemishanu.+ 15  Jakobho akaburukira kuIjipiti.+ Iye akafa;+ uye ndizvo zvakaitawo madzitateguru edu,+ 16  uye vakaendeswa kuShekemu,+ vakavigwa muguva+ rakanga ratengwa naAbrahamu kuShekemu nomutengo wakati wemari yesirivha kuvanakomana vaHamori.+ 17  “Nguva zvayakanga ichiswedera pedyo kuti chipikirwa icho Mwari akanga azivisa pachena kuna Abrahamu chizadzike, vanhu vakawedzera, vakava vazhinji muIjipiti,+ 18  kusvikira kwamuka mumwe mambo muIjipiti, akanga asingazivi nezvaJosefa.+ 19  Uyu akashandisa manomano oumambo padzinza redu,+ akamanikidza nenzira yakaipa vanababa kuti vasiye vacheche vavo, kuti varege kuchengetedzwa vari vapenyu.+ 20  Panguva iyoyo chaiyo Mosesi akaberekwa,+ uye akanga akanaka+ kwazvo kunyange mukuona kwaMwari. Akarerwa mwedzi mitatu mumba mababa vake. 21  Asi paakasiyiwa, mwanasikana waFarao akamunhonga, akamurera somwanakomana wake.+ 22  Naizvozvo Mosesi akarayiridzwa muuchenjeri+ hwose hwevaIjipiti. Chokwadi, mashoko ake nemabasa ake zvaiva nesimba.+ 23  “Zvino panguva yaakanga ava kusvitsa makore makumi mana, akafunga kuti aongorore hama dzake, ivo vanakomana vaIsraeri.+ 24  Paakaona mumwe achiitirwa zvisina kururama, akamudzivirira, akatsivira uya akanga achiitirwa zvisina kukodzera nokuuraya muIjipiti.+ 25  Aifunga kuti hama dzake dzaizonzwisisa kuti Mwari akanga ari kudzipa ruponeso achishandisa ruoko rwake,+ asi idzo hadzina kuzvinzwisisa. 26  Zuva rakatevera akaoneka kwavari zvavakanga vachirwa, akaedzazve kuvayananisa murugare,+ achiti, ‘Varume, muri hama. Nei muchiitirana zvisina kururama?’+ 27  Asi uya akanga achiitira muvakidzani wake zvisina kururama akamusundira kure, achiti, ‘Ndiani akakugadza kuti uve mudzori nomutongi wedu?+ 28  Asi unoda kundiuraya sokuuraya kwawakaita muIjipiti nezuro here?’+ 29  Pakataurwa izvi Mosesi akatiza, akanova mutorwa munyika yeMidhiyani,+ kwaakabereka vanakomana vaviri.+ 30  “Pakapera makore makumi mana, ngirozi yakazviratidza kwaari iri mumurazvo womoto wegwenzi reminzwa ari murenje reGomo reSinai.+ 31  Zvino Mosesi paakazviona akashamisika nezvaakaona.+ Asi zvaakanga achiswedera kuti aongorore, inzwi raJehovha rakauya richiti, 32  ‘Ndini Mwari wemadzitateguru ako, Mwari waAbrahamu nowaIsaka nowaJakobho.’+ Achidedera, Mosesi haana kuda kuongororazve. 33  Jehovha akati kwaari, ‘Bvisa hwashu mutsoka dzako, nokuti nzvimbo yaumire inzvimbo tsvene.+ 34  Chokwadi ndaona kuitirwa zvakaipa kwevanhu vangu vari muIjipiti,+ uye ndanzwa kugomera+ kwavo uye ndaburuka kuti ndivanunure.+ Zvino chiuya, ndichakutuma kuIjipiti.’+ 35  Mosesi uyu, wavakaramba, vachiti, ‘Ndiani akakugadza kuti uve mudzori nomutongi?’+ murume iyeyu Mwari akamutuma+ somutongi nomununuri noruoko rwengirozi yakazviratidza kwaari iri mugwenzi reminzwa. 36  Murume uyu akavabudisa+ pashure pokuita zvishamiso nezviratidzo muIjipiti+ nomuGungwa Dzvuku+ nomurenje kwemakore makumi mana.+ 37  “Ndiye Mosesi akati kuvanakomana vaIsraeri, ‘Mwari achakumutsirai muprofita akaita seni anobva pakati pehama dzenyu.’+ 38  Uyu ndiye+ akanga ari pakati peungano+ murenje nengirozi+ iya yakataura naye paGomo reSinai nemadzitateguru edu, uye akagamuchira mashoko matsvene+ mapenyu kuti akupei. 39  Madzitateguru edu akaramba kumuteerera, asi vakamusundira parutivi,+ vakadzokera kuIjipiti mumwoyo mavo,+ 40  vachiti kuna Aroni, ‘Tigadzirire vanamwari kuti vatitungamirire. Nokuti Mosesi uyu, akatibudisa munyika yeIjipiti, hatizivi kuti chii chaitika kwaari.’+ 41  Naizvozvo vakagadzira mhuru mumazuva iwayo,+ vakaunza chibayiro kuchidhori chacho, vakatanga kufarira mabasa emaoko avo.+ 42  Naizvozvo Mwari akafuratira, akavarega+ kuti vaitire basa dzvene uto rokudenga, sokunyorwa kwazvakaitwa mubhuku revaprofita,+ kuti, ‘Ndini here wamakapa mhuka nezvibayiro kwemakore makumi mana murenje, haiwa imi imba yaIsraeri?+ 43  Asi rakanga riri tende raMoroki+ nenyeredzi+ yamwari anonzi Refani zvamakatakura, zvidhori zvamakaita kuti muzvinamate. Naizvozvo ndichakuendesai+ kupfuura kuBhabhironi.’ 44  “Madzitateguru edu akanga aine tende rouchapupu murenje, sokurayira kwaakaita paaitaura naMosesi kuti arigadzire maererano nomufananidzo waakanga aona.+ 45  Madzitateguru edu akarigamuchira, akariunzawo naJoshua+ munyika yaiva yemamwe marudzi,+ ayo Mwari akadzinga pamberi pemadzitateguru edu.+ Rakaramba riri pano kusvikira mazuva aDhavhidhi. 46  Iye akafarirwa+ naMwari, akakumbira ropafadzo yokugovera nzvimbo yokuti Mwari waJakobho agare.+ 47  Zvisinei, Soromoni akamuvakira imba.+ 48  Kunyange zvakadaro, Wokumusorosoro haagari mudzimba dzakavakwa nemaoko;+ sokutaura kunoita muprofita kuti, 49  ‘Denga ndicho chigaro changu choumambo,+ uye nyika ndicho chitsiko chetsoka dzangu.+ Imba yakadini yamungandivakira? Jehovha anodaro. Kana kuti nzvimbo yangu yokuzororera iri kupi?+ 50  Ruoko rwangu haruna kuita zvinhu zvose izvi here?’+ 51  “Vanhu vane nharo vane mwoyo nenzeve zvisina kudzingiswa,+ munogara muchirwisa mudzimu mutsvene; munoita sezvakaitwa nemadzitateguru enyu.+ 52  Ndoupi pavaprofita asina kutambudzwa nemadzitateguru enyu?+ Chokwadi, vakauraya+ vaya vakafanozivisa pamusoro pokuuya kwaIye akarurama,+ uyo imi mazova vatengesi nevapondi vake zvino,+ 53  imi makagamuchira Mutemo wakapiwa nokungirozi+ asi hamuna kuuchengeta.” 54  Naizvozvo, vachinzwa zvinhu izvi vakarwadziwa mwoyo+ kwazvo, vakatanga kumugeda-gedera+ mazino avo. 55  Asi iye, azere nomudzimu mutsvene, akanyatsotarira kudenga, akaona kubwinya kwaMwari nokwaJesu amire kuruoko rworudyi rwaMwari,+ 56  akati: “Tarirai! Ndinoona matenga akavhurika+ uye Mwanakomana womunhu+ amire kuruoko rworudyi rwaMwari.”+ 57  Ivo vakashevedzera nenzwi guru vakadzivira nzeve dzavo,+ vakamhanyira paari nomwoyo mumwe. 58  Pashure pokumukanda kunze kweguta,+ vakatanga kumutema nematombo.+ Zvapupu+ zvacho zvakaisa nguo dzazvo dzokunze patsoka dzejaya rainzi Sauro.+ 59  Vakaramba vachitema Stefani nematombo iye zvaaikumbira achiti: “Ishe Jesu, gamuchirai simba rangu roupenyu.”+ 60  Zvino, achipfugama, akashevedzera nenzwi rakasimba achiti: “Jehovha, musavapa mhosva yechivi ichi.”+ Pashure pokunge ataura izvi akarara murufu.

Mashoko Emuzasi

Mab 7:5 Kureva, “mbeu.”