Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mabasa 6:1-15

6  Zvino mumazuva iwaya, vadzidzi pavakanga vachiwedzera, vaJudha vaitaura chiGiriki+ vakagunun’unira vaJudha vaitaura chiHebheru, nokuti chirikadzi dzavo dzakanga dzichidarikwa pakugoverwa kwezvokudya kwezuva nezuva.+  Naizvozvo vane gumi nevaviri vakashevedza vadzidzi vazhinji, vakati: “Hazvitifadzi kuti tisiye shoko raMwari kuti tigovere zvokudya patafura.+  Naizvozvo, hama, zvitsvakirei+ varume vanomwe vanopupurirwa pakati penyu, vazere nomudzimu nouchenjeri,+ kuti tivagadze pabasa iri rinofanira kuitwa;  asi isu tichazvipira pakunyengetera nepaushumiri hweshoko.”+  Chinhu chakataurwa chakanga chichifadza vanhu vazhinji vose, zvino vakasarudza Stefani, murume akanga azere nokutenda nomudzimu mutsvene,+ naFiripi+ naProkorasi naNikanori naTimoni naPaminasi naNikorasi, mutendeuki wokuAndiyoki;  vakavaisa pamberi pevaapostora, uye, pashure pokunge vanyengetera, ava vakaisa maoko+ avo pavari.  Naizvozvo shoko raMwari rakaramba richikura,+ uye vadzidzi vakaramba vachiwedzera kwazvo muJerusarema;+ uye boka guru revapristi+ rakatanga kuteerera+ kutenda.  Zvino Stefani, azere nenyasha nesimba, akanga achiita zvishamiso nezviratidzo+ zvikuru pakati pevanhu.  Asi vamwe varume pane vaya vainzi Sinagogi reVakasununguka vakamuka, nevokuKurini nevokuArekizandriya+ nevaya vokuKirikiya+ neEzhiya, vakasimuka kuti vaite nharo naStefani; 10  asi havana kugona kumupikisa pauchenjeri+ nomudzimu zvaakanga achitaura nazvo.+ 11  Vakabva vafurira vanhu pachivande kuti vataure kuti:+ “Takamunzwa achitaura mashoko okumhura+ Mosesi naMwari.” 12  Vakakusvudzira vanhu nevarume vakuru nevanyori, uye, pavakangoerekana vauya paari, vakamubata nechisimba vakaenda naye kuSanihedrini.+ 13  Vakaunza zvapupu zvenhema,+ izvo zvakati: “Munhu uyu haaregi kutaura zvinhu zvinozvidza nzvimbo ino tsvene uye zvinozvidza Mutemo.+ 14  Somuenzaniso, takamunzwa achiti uyu Jesu wokuNazareta achakoromora nzvimbo ino ochinja tsika dzatakapiwa naMosesi.” 15  Zvino vose vaya vakanga vagere muSanihedrini zvavakanga vakanyatsomutarira,+ vakaona kuti chiso chake chakanga chakaita sechiso chengirozi.+

Mashoko Emuzasi