Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mabasa 20:1-38

20  Zvino pashure pokunge mheremhere yapera, Pauro akashevedza vadzidzi, uye paakanga avakurudzira uye avaoneka,+ akabva aenda kuMakedhoniya.+  Pashure pokupfuura nomumativi iwayo uye achikurudzira vaivamo nemashoko mazhinji,+ akasvika kuGirisi.  Paakanga apedza mwedzi mitatu imomo, akasarudza kudzokera nokuMakedhoniya, nokuti vaJudha vakarangana+ pamusoro pake paakanga ava kuda kuenda nechikepe kuSiriya.  Aiperekedzwa naSopata+ mwanakomana waPairasi wokuBheriya, Aristako+ naSekundo vokuTesaronika, naGayo wokuDhebhe, naTimoti,+ naTikiko+ naTrofimo+ vokuruwa rweEzhiya.  Ava vakatungamira uye vakanga vakatimirira kuTroasi;+  asi isu takapinda mugungwa tichibva kuFiripi pashure pemazuva omutambo wemakeke asina kuviriswa,+ uye takasvika kwavaiva muTroasi+ nemazuva mashanu; uye takapedza mazuva manomwe tiri imomo.  Pazuva rokutanga+ revhiki, patakanga takaungana kuti tidye, Pauro akatanga kukurukura nevaya vakanga vakaungana, zvaaizoenda zuva raitevera; uye akakurukura kwenguva refu kusvikira pakati pousiku.  Naizvozvo muimba yepamusoro+ matakanga takaungana maiva nemarambi mazhinji.  Rimwe jaya rakanga rigere pahwindo, rainzi Yutiko rakabatwa nehope huru Pauro paakaramba achitaura, uye, rakarara kudaro, rakawira pasi richibva panhurikidzwa yechitatu, rikanhongwa rafa. 10  Asi Pauro akaburuka pasi, akazviwisira pamusoro paro,+ akarifungatira, akati: “Regai kuita mheremhere nokuti mweya wava maari.”+ 11  Zvino akakwira kumusoro, akatanga kumedura chingwa, vakadya zvokudya, uye pashure pokunge ataura kwenguva refu, kusvikira kwaedza, pakupedzisira akaenda. 12  Naizvozvo vakaenda nomukomana wacho ari mupenyu, vakanyaradzwa kwazvo. 13  Zvino takafanoenda kuchikepe, tikafamba nechikepe tichienda kuAsosi, kwataida kukwidza Pauro, nokuti, pashure pokupa mirayiridzo yaizvozvi, iye aida kuenda netsoka. 14  Naizvozvo paakatibata muAsosi, takamukwidza, tikaenda naye kuMitirene; 15  uye, tichibva ipapo nechikepe mangwana acho, takasvika pakatarisana neKiyosi, asi zuva rakatevera takasvika kuSamosi, uye mangwana acho takasvika kuMireto. 16  Pauro akanga asarudza kufamba nechikepe achipfuura nokuEfeso,+ kuti arege kupedza chero nguva ipi zvayo muruwa rweEzhiya; nokuti aichimbidza kuti asvike kuJerusarema+ pazuva romutambo wePendekosti kana aigona. 17  Zvisinei, ari muMireto akatumira shoko kuEfeso, akashevedza varume vakuru+ veungano. 18  Pavakanga vasvika kwaaiva, iye akati kwavari: “Munonyatsoziva kuti kubvira pazuva rokutanga randakapinda muruwa rweEzhiya+ ndakanga ndinemi nguva yose,+ 19  ndichishandira+ Ishe nepfungwa dzinozvininipisa+ kwazvo nemisodzi nemiedzo yakandiwira nokuda kwokurangana+ kwevaJudha; 20  uyewo handina kurega kukuudzai zvinhu zvaikubatsirai kana kukudzidzisai+ pachena uye paimba+ neimba. 21  Asi ndakapupura+ kwazvo kuvaJudha nevaGiriki pamusoro pokupfidza+ kuna Mwari nokutenda munaShe wedu Jesu. 22  Zvino, tarirai! ndichigombedzerwa nomudzimu,+ ndiri kuenda kuJerusarema, kunyange ndisingazivi zvinhu zvichaitika kwandiri ndiri imomo, 23  kunze kwokuti muguta neguta mudzimu mutsvene+ unoramba uchindipupurira zvaunotaura kuti zvisungo nokutambudzika zvakandimirira.+ 24  Kunyange zvakadaro, handioni mweya wangu sounokosha kwandiri,+ kudai ndikangopedza basa rangu+ noushumiri+ hwaShe Jesu hwandakagamuchira,+ kuti ndipupurire kwazvo mashoko akanaka omutsa usina kukodzera kuwanwa waMwari.+ 25  “Zvino, tarirai! ndinoziva kuti imi mose vandakatanga kuparidzira umambo hamuzomboonizve chiso changu. 26  Nokudaro ndinokushevedzai kuti mupupurire iro zuva ranhasi kuti ndakachena paropa+ revanhu vose, 27  nokuti handina kurega kukuudzai zvose zvakasarudzwa+ naMwari. 28  Zvichenjererei+ imi+ neboka+ rose, ramakagadzwa pariri nomudzimu mutsvene kuti muve vatariri varo,+ kuti mufudze ungano yaMwari,+ yaakatenga neropa+ roMwanakomana wake. 29  Ndinoziva kuti kana ndaenda mhumhi+ dzinodzvinyirira dzichapinda pakati penyu uye hadzizobati boka nounyoro, 30  uye pakati penyu pachamuka varume vachataura zvinhu zvisina kururama+ kuti vatsause vadzidzi vavatevere.+ 31  “Naizvozvo rambai makamuka, muyeuke kuti kwemakore matatu,+ usiku nemasikati, handina kurega kurayira+ mumwe nomumwe nemisodzi. 32  Zvino ndinokuisai kuna Mwari+ nokushoko romutsa wake usina kukodzera kuwanwa, riri shoko rinogona kukuvakai+ nokukupai nhaka pakati pevakatsveneswa vose.+ 33  Handina kuchochora sirivha, kana ndarama, kana chipfeko chomunhu.+ 34  Imi munozviziva kuti maoko aya akashandira zvinhu zvandaida+ nezvevaya vandaiva navo. 35  Ndakakuratidzai muzvinhu zvose kuti nokushanda nesimba+ zvakadaro munofanira kubatsira vaya vasina simba,+ uye munofanira kuyeuka mashoko aShe Jesu, iye paakati, ‘Kupa+ kune mufaro mukuru kupfuura kugamuchira.’” 36  Paakanga ataura zvinhu izvi, akapfugama+ navo vose, akanyengetera. 37  Chokwadi, vose vakasvimha misodzi kwazvo, vakawira pamutsipa waPauro,+ vakamutsvoda+ zvinyoronyoro, 38  nokuti vakanyanya kurwadziwa neshoko raakanga ataura rokuti vakanga vasingazomboonizve chiso chake.+ Naizvozvo vakabva vamuperekedza+ kuchikepe.

Mashoko Emuzasi