Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Mabasa 2:1-47

2  Zvino zuva romutambo wePendekosti+ zvarakanga richipfuurira, vose vakanga vari panzvimbo imwe chete,  uye kwakangoerekana kwava noruzha rwakaita semhepo inovhuvhuta nesimba rwakabva kudenga, rukazadza imba yose mavakanga vagere.+  Vakaona ndimi dzakafanana nedzomoto+ uye dzakapararira pose, pane mumwe nomumwe wavo pakagara rumwe chete,  vose vakazadzwa nomudzimu mutsvene,+ vakatanga kutaura nedzimwe ndimi,+ sokupiwa kwavakanga vachiitwa nomudzimu kuti vataure.  Sezvineiwo, muJerusarema maigara vaJudha,+ vanhu vaitya Mwari,+ vakanga vabva kumarudzi ose evari pasi pedenga.  Naizvozvo, ruzha urwu parwakaitika, vanhu vazhinji vakaungana uye vakashamiswa, nokuti mumwe nomumwe akavanzwa vachitaura nomutauro wake.  Chokwadi, vakakatyamadzwa, vakatanga kushamisika, vakati: “Onai, vose vari kutaura ava havasi vaGarireya+ here?  Asi sei mumwe nomumwe wedu ari kunzwa mutauro wake waakaberekwa nawo?  VaPatiya nevaMedhiya+ nevaEramu,+ nevagari vokuMesopotamiya, vokuJudhiya,+ vokuKapadhokiya,+ vokuPontasi,+ vokuruwa rweEzhiya,+ 10  vokuFrijiya,+ vokuPamfiriya,+ vokuIjipiti nevokumativi eRibhiya, iri nechokuKurini, nevashanyi vanobva kuRoma, vaJudha nevatendeuki,+ 11  vaKrete+ nevaArabhiya,+ tinovanzwa vachitaura nendimi dzedu pamusoro pezvinhu zvikuru zvaMwari.” 12  Chokwadi, vose vakakatyamadzwa uye vakanga vachivhiringidzika, vachiti kune mumwe nomumwe: “Chinhu ichi chinorevei?” 13  Zvisinei, vamwe vakavaseka, vakatanga kuti: “Vaguta waini+ inotapira.” 14  Asi Petro akamira nevane gumi nomumwe chete,+ akashevedzera, akataura izvi kwavari: “Vanhu vomuJudhiya nemi mose vagari vomuJerusarema,+ zivai izvi uye ipai nzeve kumashoko angu. 15  Chokwadi, vanhu ava havana kudhakwa,+ sezvamunofunga, nokuti iawa yechitatu yezuva. 16  Asi, izvi ndizvo zvakataurwa pachishandiswa muprofita Joeri, zvichinzi, 17  ‘“Nemazuva okupedzisira,” Mwari anodaro, “ndichadurura mumwe mudzimu wangu+ pavanhu vemarudzi ose, vanakomana venyu nevanasikana venyu vachaprofita uye majaya enyu achaona zviratidzo uye vakwegura venyu vacharota hope;+ 18  ndichadurura mumwe womudzimu wangu mumazuva iwayo kunyange pavarandarume vangu nevarandakadzi vangu, uye ivo vachaprofita.+ 19  Ndichaita zvishamiso kudenga, kumusoro uye zviratidzo panyika, pasi, ropa nomoto nemhute youtsi;+ 20  zuva+ richasviba uye mwedzi uchava ropa zuva guru nerakakurumbira raJehovha risati rasvika.+ 21  Asi munhu wose anodana zita raJehovha achaponeswa.”’+ 22  “Vanhu vaIsraeri, inzwai mashoko aya: Jesu wokuNazareta,+ munhu akaratidzwa pachena naMwari kwamuri nemabasa esimba+ nezvishamiso nezviratidzo zvakaitwa naMwari achishandisa iye pakati penyu,+ sezvamunoziva imi, 23  munhu uyu, uyo akaiswa kwamuri nechinangwa chakasarudzwa uye nokufanoziva kwaMwari,+ imi makamuisa padanda muchishandisa maoko evanhu vasingateereri mutemo, mukamuuraya.+ 24  Asi Mwari akamumutsa+ nokusunungura kurwadza kworufu,+ nokuti zvakanga zvisingabviri kuti iye arambe akabatwa zvakasimba narwo.+ 25  Nokuti Dhavhidhi anoti nezvake, ‘Ndaiva naJehovha pamberi pangu nguva dzose; nokuti ari kuruoko rwangu rworudyi kuti ndirege kumbozununguswa.+ 26  Nokuda kweizvi mwoyo wangu wakafara uye rurimi rwangu rwakafara kwazvo. Zvakare, kunyange nyama yangu ichagarawo mutariro;+ 27  nokuti hamuzosiyi mweya wangu uri muHadhesi, uyewo hamuzobvumiri akavimbika wenyu kuti aone kuora.+ 28  Makaita kuti ndizive nzira dzoupenyu, muchandizadza nomufaro nechiso chenyu.’+ 29  “Varume, hama, zvinobvumidzwa kuti nditaure nemi norusununguko rwokutaura nezvomusoro wemhuri Dhavhidhi, kuti iye akafa,+ akavigwa uye guva rake riri pakati pedu nanhasi. 30  Naizvozvo, nokuti akanga ari muprofita uye aiziva kuti Mwari akanga amupikira nemhiko kuti aizoita kuti mumwe aizobva pazvibereko zvomuchiuno make agare pachigaro chake choumambo,+ 31  akafanoona, akataura pamusoro porumuko rwaKristu, kuti haana kusiyiwa muHadhesi uyewo nyama yake haina kuora.+ 32  Uyu Jesu akamutswa naMwari, uye isu tose tiri zvapupu zvechinhu ichi.+ 33  Naizvozvo nokuti akakwidziridzwa kuruoko rworudyi rwaMwari,+ akagamuchira mudzimu mutsvene wakapikirwa kubva kuna Baba,+ adurura izvi zvamuri kuona nokunzwa. 34  Chokwadi Dhavhidhi haana kukwira kumatenga,+ asi iye anoti, ‘Jehovha akati kunaShe wangu: “Gara kuruoko rwangu rworudyi,+ 35  kusvikira ndaita kuti vavengi vako vave sechitsiko chetsoka dzako.”’+ 36  Naizvozvo imba yose yaIsraeri ngaizive kuti Mwari akamuita zvose zviri zviviri Ishe+ naKristu, iyeyu Jesu wamakaroverera.”+ 37  Zvino pavakanzwa izvi vakabayiwa pamwoyo,+ uye vakati kuna Petro nevamwe vaapostora vose: “Varume, hama, toitei?”+ 38  Petro akati kwavari: “Pfidzai,+ uye mumwe nomumwe wenyu ngaabhabhatidzwe+ muzita+ raJesu Kristu kuti mukanganwirwe+ zvivi zvenyu, uye muchagamuchira chipo chepachena+ chomudzimu mutsvene. 39  Nokuti chipikirwa+ ndechenyu nevana venyu navose vari kure,+ vazhinji vose avo Jehovha Mwari wedu angashevedza kuti vauye kwaari.”+ 40  Akapupurira kwazvo nemamwe mashoko mazhinji, akaramba achivarayira, achiti: “Poneswai pachizvarwa chino chisina kururama.”+ 41  Naizvozvo vaya vakagamuchira shoko rake nomwoyo wose vakabhabhatidzwa,+ uye pazuva iroro mweya inenge zviuru zvitatu yakawedzerwa.+ 42  Vakaramba vachizvipira kune zvaidzidziswa nevaapostora uye pakugoverana,+ pazvokudya+ nepaminyengetero.+ 43  Chokwadi, mweya yose yakatanga kubatwa nokutya, uye zvishamiso nezviratidzo zvakatanga kuitika nokuvaapostora.+ 44  Vose vaya vakava vatendi vakanga vari pamwe chete zvinhu zvose zviri zvavo vose,+ 45  uye vakatengesa zvinhu zvavo nepfuma+ vachigovera vose zvavaiwana, sezvaidiwa nomumwe nomumwe.+ 46  Zuva rimwe nerimwe vakaramba vari patemberi nomwoyo mumwe,+ uye vakadya zvokudya zvavo mudzimba dzavo uye vakadya zvokudya nokufara+ kukuru uye nomwoyo wose, 47  vachirumbidza Mwari uye vachifarirwa nevanhu vose.+ Panguva iyoyowo Jehovha akaramba achiwedzera+ kwavari zuva nezuva vaya vakanga vachiponeswa.+

Mashoko Emuzasi