Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mabasa 15:1-41

15  Zvino vamwe varume vakaburuka vachibva kuJudhiya,+ vakatanga kudzidzisa hama vachiti: “Kana mukasadzingiswa+ maererano netsika yaMosesi,+ hamungaponeswi.”  Asi Pauro naBhanabhasi pavakakakavadzana nokuitirana nharo navo kwazvo, vakarangana kuti Pauro naBhanabhasi nevamwe vavo vaende kuvaapostora nevarume vakuru+ vaiva muJerusarema pamusoro penharo idzi.  Naizvozvo, pashure pokunge vaperekedzwa zvishoma neungano,+ varume ava vakapfuurira norwendo rwavo vakapfuura nomuFenikiya nomuSamariya, vachirondedzera zvose zvokutendeuka kwevanhu vemamwe marudzi,+ uye vakanga vachiita kuti hama dzose dzifare kwazvo.+  Pavakasvika muJerusarema vakagamuchirwa nomutsa+ neungano nevaapostora nevarume vakuru, uye vakarondedzera zvinhu zvizhinji zvakanga zvaitwa naMwari achivashandisa.+  Asi, vamwe vevaya veboka revaFarisi vakanga vatenda vakasimuka pazvigaro zvavo, vakati: “Zvakakodzera kuvadzingisa+ uye kuvarayira kuti vachengete mutemo waMosesi.”+  Vaapostora nevarume vakuru vakaungana kuti vaone nezvenyaya iyi.+  Zvino nharo+ huru padzakaitika, Petro akasimuka, akati kwavari: “Varume, hama, munonyatsoziva kuti kubva pamazuva ekare Mwari akandisarudza pakati penyu kuti nomuromo wangu vanhu vemamwe marudzi vanzwe shoko remashoko akanaka uye vatende;+  uye Mwari, uyo anoziva mwoyo,+ akapupurira nokuvapa mudzimu mutsvene,+ sezvaakaitawo kwatiri.  Haana kumboisa musiyano pakati pedu navo,+ asi akanatsa mwoyo yavo nokutenda.+ 10  Naizvozvo, zvino, muri kuedzerei Mwari nokuisa pamitsipa yevadzidzi joko+ iro madzitateguru edu kana isu taisakwanisa kutakura?+ 11  Asi, tinovimba kuti tichaponeswa nomutsa usina kukodzera kuwanwa+ waShe Jesu sezvinongoitawo vanhu ivavo.”+ 12  Vanhu vazhinji vose vakanyarara, vakatanga kuteerera Bhanabhasi naPauro vachirondedzera zviratidzo zvizhinji nezvishamiso zvakanga zvaitwa naMwari achivashandisa pakati pemamwe marudzi.+ 13  Pashure pokunge vanyarara, Jakobho akapindura, achiti: “Varume, hama, ndinzwei.+ 14  Simiyone+ akarondedzera kwazvo kuti Mwari kwenguva yokutanga akafunga nezvemamwe marudzi kuti atore maari vanhu vezita rake.+ 15  Zvakanyorwa nevaprofita zvinobvumirana naizvozvi, sokunyorwa kwazvakaitwa kuti, 16  ‘Pashure pezvinhu izvi ndichadzoka, ndivakezve dumba raDhavhidhi rakawa; uye ndichavakazve matongo aro ndirimisezve,+ 17  kuti vaya vanosara pane vanhu ava vatsvake Jehovha nomwoyo wose, pamwe chete nevanhu vemamwe marudzi ose, vanhu vanoshevedzwa nezita rangu, ndizvo zvinotaura Jehovha, iye ari kuita zvinhu izvi,+ 18  zvakazivikanwa kubvira kare.’+ 19  Nokudaro ndasarudza kuti tisanetsa vemamwe marudzi vari kutendeukira kuna Mwari,+ 20  asi kuti tivanyorere kuti varege zvinhu zvakasvibiswa nezvidhori,+ ufeve,+ zvinhu zvakadzipwa+ uye ropa.+ 21  Nokuti kubvira munguva yekare Zvakanyorwa naMosesi zvave zviine vanozviparidza muguta neguta, nokuti zvinoverengwa zvinonzwika musinagogi pamasabata ose.”+ 22  Vaapostora nevarume vakuru neungano yose vakabva vasarudza kutuma varume vakasarudzwa pakati pavo kuti vaende kuAndiyoki vaina Pauro naBhanabhasi, vanoti, Judhasi ainzi Bhasabhasi+ naSirasi, varume vaitungamirira pakati pehama; 23  uye vakanyora noruoko rwavo kuti: “Vaapostora nevarume vakuru, hama dzenyu, kuhama dziri kuAndiyoki+ neSiriya neKirikiya+ dzinobva kune mamwe marudzi: Kwaziwai! 24  Zvatakanzwa kuti vamwe vakabva kwatiri vakakunetsai nokutaura kwavo,+ vachiedza kuvhiringidza mweya yenyu, kunyange tisina kuvapa chero mirayiridzo ipi zvayo,+ 25  tabvumirana nomwoyo mumwe+ uye tasarudza varume vokukutumirai pamwe chete nevanodiwa vedu, Bhanabhasi naPauro,+ 26  varume vakaisa mweya yavo pangozi nokuda kwezita raShe wedu Jesu Kristu.+ 27  Naizvozvo tiri kutuma Judhasi naSirasi,+ kuti ivowo vakuudzei zvinhu izvozvo neshoko romuromo.+ 28  Nokuti mudzimu mutsvene+ nesu tasarudza kusawedzera mumwe mutoro+ kwamuri, kunze kwezvinhu izvi zvakakodzera, 29  kuti murambe muchirega zvinhu zvakabayirwa zvidhori,+ ropa,+ zvinhu zvakadzipwa+ uye ufeve.+ Kana mukanyatsozvidzivirira pazvinhu izvi,+ muchabudirira. Sarai zvakanaka!” 30  Naizvozvo, varume ava pavakaregwa kuti vaende, vakaburukira kuAndiyoki, vakaunganidza vanhu vaya vazhinji, vakavatambidza tsamba yacho.+ 31  Pashure pokuiverenga, vakafara nokukurudzira kwacho.+ 32  Judhasi naSirasi, ivo zvavaivawo vaprofita,+ vakakurudzira hama nehurukuro zhinji, vakadzisimbisa.+ 33  Naizvozvo, pavakapedza nguva yakati, hama dzakavarega vachienda norugare+ kune vaya vakanga vavatuma. 34  —— 35  Zvisinei, Pauro naBhanabhasi vakaramba vari muAndiyoki+ kwenguva yakati vachidzidzisa nokuzivisa mashoko akanaka eshoko raJehovha,+ nevamwewo vazhinji. 36  Zvino pashure pemazuva akati Pauro akati kuna Bhanabhasi: “Kupfuura zvinhu zvose, ngatidzokere, tishanyire hama muguta rimwe nerimwe matakazivisa shoko raJehovha tione kuti dzakadini.”+ 37  Kana ari Bhanabhasi, akanga akatsunga kuti aendewo naJohani, ainzi Mako.+ 38  Asi Pauro haana kufunga kuti zvakanga zvakakodzera kuti vaende naiyeyu, zvaakanga avasiya kuPamfiriya+ uye akanga asina kuenda navo kubasa. 39  Vakabva vatsamwirana kwazvo, zvokuti vakabva vaparadzana; Bhanabhasi+ akaenda naMako nechikepe kuKupro.+ 40  Pauro akasarudza Sirasi,+ akaenda pashure pokunge agamuchidzwa nehama kumutsa usina kukodzera kuwanwa waJehovha.+ 41  Asi akapfuura nokuSiriya nokuKirikiya, achisimbisa ungano.+

Mashoko Emuzasi