Mabasa 11:1-30

11  Zvino vaapostora nehama dzakanga dziri muJudhiya vakanzwa kuti vanhu vemamwe marudzi+ vakanga vagamuchirawo shoko raMwari.  Naizvozvo Petro paakakwira kuJerusarema, vaitsigira kudzingiswa+ vakatanga kuita nharo naye,  vachiti akanga apinda mumba mevanhu vaiva vasina kudzingiswa uye akanga adya navo.  Petro akatanga uye akavatsanangurira zvinhu zvose, achiti:  “Ndakanga ndiri muguta reJopa ndichinyengetera, uye ndakaita sendabatwa nehope ndikaona pane zvandakaratidzwa, chinhu chinenge mudziyo chichiburuka sejira guru rerineni riri kudzikiswa nemativi aro mana richibva kudenga, uye chakauya pandakanga ndiri chaipo.  Ndichinyatsotarira machiri, ndakacherechedza, ndikaona zvisikwa zvine makumbo mana zvepanyika nemhuka dzomusango nezvinhu zvinokambaira neshiri dzokudenga.+  Ndakanzwawo inzwi richiti kwandiri, ‘Petro, simuka, uraya udye!’+  Asi ndakati, ‘Kwete, Ishe, nokuti chinhu chakasviba kana chisina kuchena hachisati chambopinda mumuromo mangu.’+  Inzwi rakabva kudenga rakapindura kechipiri rikati, ‘Iwe rega kuti zvinhu zvakacheneswa naMwari zvakasviba.’+ 10  Izvi zvakaitika kechitatu, uye zvinhu zvose zvakakwidzwa zvichidzokera kudenga.+ 11  Uyewo, tarira! panguva iyoyo pakanga paine varume vatatu vakanga vakamira pamba patakanga tiri, vatumwa kwandiri vachibva kuKesariya.+ 12  Naizvozvo mudzimu+ wakandiudza kuti ndiende navo, ndisingambozenguriri. Asi idzi hama nhanhatu dzakaendawo neni, uye takapinda mumba momunhu wacho.+ 13  “Iye akatiudza maonero aakaita ngirozi imire mumba make ichiti, ‘Tuma vanhu kuJopa, unoshevedza Simoni anonzi Petro,+ 14  uye achakuudza zvinhu zvaungaita iwe neveimba yako yose kuti muponeswe.’+ 15  Asi pandakatanga kutaura, mudzimu mutsvene wakaburukira pavari sezvawakaitawo patiri pakutanga.+ 16  Naizvozvo ndakayeuka shoko raShe, kuti aiti, ‘Kana ari Johani, akabhabhatidza nemvura,+ asi imi muchabhabhatidzwa nomudzimu mutsvene.’+ 17  Naizvozvo, kana Mwari akavapa chipo chepachena chakafanana nechaakatipawo isu takatenda munaShe Jesu Kristu,+ ini ndaiva ani zvangu kuti ndikwanise kudzivisa Mwari?”+ 18  Zvino pavakanzwa zvinhu izvi, vakabvuma,+ uye vakakudza Mwari,+ vachiti: “Zvinoka, Mwari apawo vanhu vemamwe marudzi mukana wokupfidza nokuda kwoupenyu.”+ 19  Naizvozvo vaya vakanga vaparadzirwa+ nokutambudzwa kwakamuka pamusoro paStefani vakaenda vakanosvika kuFenikiya+ nokuKupro+ nokuAndiyoki, asi vasingatauri shoko naani zvake kunze kwevaJudha chete.+ 20  Zvisinei, pakati pavo pakanga paine varume vokuKupro nevokuKurini vakauya kuAndiyoki vakatanga kutaura nevanhu vaitaura chiGiriki,+ vachizivisa mashoko akanaka aShe Jesu.+ 21  Uyezve, ruoko rwaJehovha+ rwakanga ruinavo, uye vazhinji kwazvo vakava vatendi vakatendeukira kunaShe.+ 22  Mashoko pamusoro pavo akasvika munzeve dzeungano yakanga iri muJerusarema, uye vakatuma Bhanabhasi+ kuti anosvika kuAndiyoki. 23  Paakasvika, akaona mutsa usina kukodzera kuwanwa+ waMwari, akafara,+ akatanga kuvakurudzira vose kuti varambe vari munaShe nokutsunga kwomwoyo;+ 24  nokuti akanga ari munhu akanaka azere nomudzimu mutsvene uye nokutenda. Boka guru revanhu rakawedzerwa kunaShe.+ 25  Naizvozvo akaenda kuTaso+ kuti anonyatsotsvaka Sauro+ 26  uye, pashure pokunge amuwana, akauya naye kuAndiyoki. Nokudaro kwegore rose vakaungana navo muungano, vakadzidzisa boka guru revanhu, uye maiva muAndiyoki umo vadzidzi vakatanga kutumidzwa kuti vaKristu+ nokutungamirira kwaMwari. 27  Zvino mumazuva aya vaprofita+ vakauya kuAndiyoki vachibva kuJerusarema. 28  Mumwe wavo ainzi Agabhasi+ akasimuka, akatanga kuratidza nomudzimu kuti nzara huru yakanga yava kuda kuuya munyika yose inogarwa;+ iyo, chokwadi, yakaitika munguva yaKraudhiyo. 29  Naizvozvo vaya vaiva vadzidzi vakasarudza, mumwe nomumwe wavo maererano nezvaaigona,+ kuti vaite basa rokuyamura+ nokutumira zvinhu kuhama dzaigara muJudhiya; 30  uye vakaita izvi, vachizvitumira kuvarume vakuru noruoko rwaBhanabhasi naSauro.+

Mashoko Emuzasi