Mabasa 1:1-26

1  Haiwa Tiyofiro,+ ndakanyora nhoroondo yokutanga, pamusoro pezvinhu zvose zvakatanga kuitwa uye kudzidziswa naJesu,+  kusvikira pazuva raakakwidzwa kudenga,+ pashure pokunge apa vaapostora vaakasarudza murayiro achishandisa mudzimu mutsvene.+  Akazviratidza kuna ivavawo ari mupenyu achishandisa uchapupu huzhinji hwaiva pachena pashure pokunge atambura,+ achionekwa navo kwemazuva makumi mana uye achitaura zvinhu zvoumambo hwaMwari.+  Paakanga aungana navo akavarayira kuti: “Musabva muJerusarema,+ asi rambai makamirira chinhu chakapikirwa naBaba,+ chamakanzwa nezvacho kubva kwandiri;  nokuti chokwadi, Johani akabhabhatidza nemvura, asi imi muchabhabhatidzwa nomudzimu mutsvene+ kusati kwapera mazuva mazhinji pashure peizvi.”  Zvino, pavakanga vaungana, vakatanga kumubvunza vachiti: “Ishe, mava kudzorera umambo+ kuna Israeri panguva ino here?”  Iye akati kwavari: “Hazvisi zvenyu kuti muzive nezvenguva kana mwaka+ zvakaiswa naBaba musimba ravo;+  asi muchagamuchira simba+ kana mudzimu mutsvene wasvika pamuri, uye muchava zvapupu+ zvangu muJerusarema+ nomuJudhiya mose nomuSamariya+ uye kusvikira kurutivi ruri kure kwazvo rwenyika.”+  Pashure pokunge ataura zvinhu izvi, pavakanga vakatarira, akakwidzwa kudenga+ uye gore rakamutora vakasazomuona.+ 10  Zvavakanga vakanyatsotarira mudenga iye achienda,+ tarira! varume vaviri vakanga vakapfeka nguo chena+ vakamira pedyo navo, 11  vakati: “Varume vokuGarireya, makamirirei makatarira kudenga? Uyu Jesu akwidzwa kudenga achibva kwamuri achauya saizvozvo+ sokumuona kwamaita achienda kudenga.” 12  Vakabva vadzokera+ kuJerusarema vachibva mugomo rinonzi Gomo reMiorivhi, riri pedyo neJerusarema, zvarinongova chinhambwe chingafambwa pazuva resabata.+ 13  Naizvozvo, pavakanga vasvika, vakakwira muimba yepamusoro,+ mavakanga vachigara, Petro pamwe chete naJohani naJakobho naAndreya, Firipi naTomasi, Bhatoromeyo naMateu, Jakobho mwanakomana waArifiyosi naSimoni aishingaira, naJudhasi mwanakomana waJakobho.+ 14  Ivava vose vairamba vachinyengetera+ nomwoyo mumwe, pamwe chete nevamwe vakadzi+ naMariya amai vaJesu nevanun’una vake.+ 15  Zvino mumazuva iwaya Petro akasimuka pakati pehama (boka revanhu vose pamwe chete rakanga riri vanhu vanenge zana nemakumi maviri), akati: 16  “Varume, hama, zvakanga zvakakodzera kuti rugwaro ruzadzike,+ rwakanga rwafanotaurwa nomudzimu mutsvene+ uchishandisa muromo waDhavhidhi pamusoro paJudhasi,+ uya akava mutungamiriri wevaya vakasunga Jesu,+ 17  nokuti akanga averengerwa pakati pedu+ uye akawana mugove muushumiri uhwu.+ 18  (Naizvozvo, munhu iyeyu, akatenga+ munda nomubhadharo wezvisina kururama,+ uye achidonha nomusoro,+ mukati make makaputika zvine ruzha uye ura hwake hwose hwakabuda panze. 19  Zvakazivikanwawo nevagari vose vomuJerusarema, zvokuti munda iwoyo wakanzi mumutauro wavo Akeridhama, kureva, Munda Weropa.) 20  Nokuti zvakanyorwa mubhuku reMapisarema kuti, ‘Nzvimbo yake yokugara ngaive dongo, uye ngaparege kuva nomunhu anogara mairi,’+ uye, ‘Mumwe munhu ngaatore nzvimbo yake youtariri.’+ 21  Naizvozvo zvakakodzera kuti pavarume vakaungana nesu munguva yose iyo Ishe Jesu aipinda nokubuda pakati pedu,+ 22  kubvira pakubhabhatidzwa kwake naJohani+ kusvikira zuva raakakwidzwa kudenga achibva kwatiri,+ mumwe wevarume ivava anofanira kuva chapupu chorumuko rwake pamwe chete nesu.”+ 23  Naizvozvo vakasarudza vaviri, Josefa ainzi Bhasabhasi, akapiwa zita rokuti Justo, naMatiyasi. 24  Vakanyengetera, vakati: “Haiwa Jehovha, imi munoziva mwoyo yevanhu vose,+ pavarume vaviri ava ratidzai kuti ndoupi wamasarudza, 25  kuti atore nzvimbo youshumiri uhwu nokuva muapostora,+ izvo Judhasi akatsauka pazviri kuti aende kunzvimbo yake.” 26  Naizvozvo vakakanda mijenya+ pamusoro pavo, mujenya ukawira pana Matiyasi; uye akabva averengwa pamwe chete nevaapostora vane gumi nomumwe chete.+

Mashoko Emuzasi