Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Joshua 9:1-27

9  Zvino madzimambo+ ose aiva mhiri kwaJodhani munzvimbo ine makomo nomuShefera nomumhenderekedzo mose meGungwa Guru+ nepakatarisana neRebhanoni,+ vaHiti+ nevaAmori, vaKenani,+ vaPerizi,+ vaHivhi nevaJebhusi,+ paakangozvinzwa,  akatanga kuungana achibvumirana kuti arwise Joshua naIsraeri.+  Vagari vomuGibhiyoni+ vakanzwa zvakanga zvaitirwa Jeriko+ neAi+ naJoshua.  Naizvozvo ivo, vachitozvidira havo, vakashandisa njere,+ vakaenda, vakatora mbuva uye vakatora masaga akasakara nokuda kwembongoro dzavo, hombodo dzewaini dzakasakara, dzakaparuka, dzakasungwa-sungwa,+  nehwashu dzakasakara uye dzine zvigamba mutsoka dzavo, vakapfeka nguo dzakasakara, uye chingwa chose chembuva yavo chakanga chaoma chava kuita mafufu.  Vakabva vaenda kuna Joshua kumusasa kuGirigari+ vakati kwaari nokuvarume vaIsraeri: “Tabva kunyika iri kure. Zvino itai sungano+ nesu.”  Varume vaIsraeri vakati kuvaHivhi+ vacho: “Zvimwe muri kugara munharaunda yedu. Saka tingaita sei sungano nemi?”+  Ivo vakatiwo kuna Joshua: “Tiri vashandi venyu.”+ Joshua akabva ati kwavari: “Muri vanaani, uye munobva kupi?”  Ivo vakati kwaari: “Vashandi venyu vabva kunyika iri kure kwazvo+ nokuda kwezita+ raJehovha Mwari wenyu, nokuti takanzwa nezvomukurumbira wake nezvose zvaakaita muIjipiti,+ 10  nezvose zvaakaitira madzimambo maviri evaAmori aiva mhiri kwaJodhani, anoti Sihoni+ mambo weHeshbhoni naOgi+ mambo weBhashani, aiva muAshtaroti.+ 11  Nokudaro varume vakuru vedu nevagari vose vomunyika yedu vakati kwatiri,+ ‘Takurai mbuva yorwendo mumaoko enyu muende kuti musangane navo, muti kwavari: “Tiri vashandi venyu.+ Zvino itai sungano nesu.’”+ 12  Chingwa chedu ichi, chakanga chichipisa patakachitora kuti chive mbuva yedu mudzimba dzedu pazuva ratakabuda kuti tiuye kuno kwamuri, asi zvino, tarirai! chaoma uye chava kuita mafufu.+ 13  Idzi ndidzo hombodo dzewaini dzatakazadza dziri itsva, asi, tarirai! dzaparuka,+ uye nguo idzi nehwashu dzedu, zvasakara nokuda kwokunyanyoreba kworwendo rwacho.” 14  Naizvozvo varume vacho vakatora imwe mbuva yavo, asi havana kubvunza muromo waJehovha.+ 15  Joshua akaita rugare navo,+ akaita sungano navo kuti vavarege vachirarama, naizvozvo machinda+ eungano akavapikira.+ 16  Zvino mazuva matatu apera, pashure pokunge vaita sungano navo, vakanzwa kuti vaiva pedyo navo uye kuti vaigara munharaunda yavo. 17  Vanakomana vaIsraeri vakabva, vakasvika kumaguta avo pazuva rechitatu, uye maguta avo aiva Gibhiyoni+ neKefira+ neBheeroti+ neKiriyati-jearimu.+ 18  Vanakomana vaIsraeri havana kuvauraya, nokuti machinda eungano akanga avapikira+ naJehovha Mwari waIsraeri.+ Asi ungano yose yakatanga kugunun’unira machinda acho.+ 19  Machinda acho ose akati kuungano yose: “Isu takavapikira naJehovha Mwari waIsraeri, saka zvino hatibvumirwi kuvakuvadza.+ 20  Tichavaitira izvi asi tovarega vachirarama, kuti parege kuva nokutsamwa kunouya patiri pamusoro pemhiko yatakavapikira.”+ 21  Naizvozvo machinda acho akati kwavari: “Ngavararame uye ngavave vatemi vehuni nevacheri vemvura nokuda kweungano yose,+ sezvavakapikirwa nemachinda.”+ 22  Zvino Joshua akavashevedza, akataura navo, achiti: “Makatinyengedzerei, muchiti, ‘Tiri kure kwazvo nemi,’+ asi imi muchigara pakati pedu chaipo?+ 23  Zvino mava vanhu vakatukwa,+ uye nzvimbo yomuranda+ nokuva vatemi vehuni nevacheri vemvura veimba yaMwari wangu haizombobviswi kwamuri.”+ 24  Vakabva vapindura Joshua vakati: “Nokuti vashandi venyu vakanga vaudzwa pachena kuti Jehovha Mwari wenyu akanga arayira mushumiri wake Mosesi kuti akupei nyika yose uye kuti atsakatise vagari vose vomunyika yacho pamberi penyu,+ uye takatyira mweya yedu kwazvo nokuda kwenyu.+ Saka takaita chinhu ichi.+ 25  Zvino tiri pano, muruoko rwenyu. Ingotiitirai zvakanaka uye zvakarurama kwamuri.”+ 26  Iye akavaitira saizvozvo, akavanunura paruoko rwevanakomana vaIsraeri, uye havana kuvauraya.+ 27  Naizvozvo pazuva iroro Joshua akavaita+ vatemi vehuni nevacheri vemvura zveungano+ nezveatari yaJehovha kusvikira nhasi, panzvimbo yaaizosarudza.+

Mashoko Emuzasi