Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Joshua 5:1-15

5  Zvino madzimambo ose evaAmori,+ aiva mhiri kwaJodhani nechokumavirira, nemadzimambo ose evaKenani,+ aiva pedyo negungwa, paakangonzwa kuti Jehovha akanga aomesa mvura yaJodhani pamberi pevanakomana vaIsraeri kusvikira vayambuka, mwoyo yawo yakabva yatanga kutya,+ uye akanga asisinazve ushingi nokuda kwevanakomana vaIsraeri.+  Panguva iyoyo chaiyo Jehovha akati kuna Joshua: “Gadzira mapanga ematombo akaoma kwazvo, udzingisezve+ vanakomana vaIsraeri, kechipiri.”  Naizvozvo Joshua akagadzira mapanga ematombo akaoma kwazvo, akadzingisa vanakomana vaIsraeri paGibhiyati-haararoti.+  Chikonzero chakaita kuti Joshua avadzingise chaiva ichi: vanhu vose vakabuda muIjipiti, vanhurume, varume vose vehondo, vakanga vafira+ murenje mumugwagwa pavakanga vachibuda muIjipiti.  Nokuti vanhu vose vakabuda vakanga vakadzingiswa, asi vanhu vose vakaberekerwa murenje mumugwagwa pavaibuda muIjipiti vakanga vasina kuvadzingisa.  Nokuti vanakomana vaIsraeri vakanga vafamba murenje kwemakore makumi mana,+ kusvikira rudzi rwose rwevarume vehondo vakabuda muIjipiti, vasina kuteerera inzwi raJehovha rwapera, vakanga vapikirwa naJehovha kuti aisazomboita kuti vaone nyika+ yakanga yapikirwa madzitateguru avo naJehovha kuti atipe,+ nyika inoyerera mukaka nouchi.+  Akamutsa vanakomana vavo panzvimbo pavo.+ Ava ndivo vakadzingiswa naJoshua, nokuti vakanga vasina kudzingiswa, zvavakanga vasina kuvadzingisa mumugwagwa.  Zvino pavakanga vapedza kudzingisa rudzi rwose, vakaramba vakagara munzvimbo yavo mumusasa kusvikira vapora.+  Jehovha akabva ati kuna Joshua: “Nhasi ndabvisa kuzvidza kweIjipiti pamuri.”+ Naizvozvo nzvimbo iyoyo yakatumidzwa kuti Girigari+ kusvikira nhasi. 10  Zvino vanakomana vaIsraeri vakaramba vakadzika musasa muGirigari, vakaita paseka pazuva rechigumi nemana romwedzi wacho,+ ari manheru, pamapani erenje eJeriko. 11  Vakatanga kudya zvimwe zvibereko zvenyika yacho musi wakatevera paseka, makeke asina kuviriswa+ nezviyo zvakakangwa, pazuva iroro. 12  Mana yakabva yaguma pazuva rakatevera racho pavakanga vadya zvimwe zvibereko zvenyika yacho, uye mana haina kuzovapozve nokuda kwevanakomana vaIsraeri,+ uye vakatanga kudya zvimwe zvibereko zvenyika yeKenani mugore iroro.+ 13  Zvino Joshua paakanga ari pedyo neJeriko akatarira, akaona nechouko mumwe murume+ aiva akamira pamberi pake, bakatwa rake rakanga rakavhomorwa riri muruoko rwake.+ Naizvozvo Joshua akafamba achienda kwaaiva uye akati kwaari: “Uri mumwe wedu here kana kuti mumwe wemhandu dzedu?” 14  Iye akati: “Aiwa, asi ini—somukuru weuto raJehovha ndauya zvino.”+ Naizvozvo Joshua akawira pasi nechiso chake+ akagwadama, akati kwaari: “Ishe wangu ari kuti kudiniko kumushandi wake?” 15  Mukuru weuto raJehovha akatiwo kuna Joshua: “Bvisa hwashu dzako mutsoka dzako, nokuti nzvimbo yaumire itsvene.” Joshua akabva aita saizvozvo.+

Mashoko Emuzasi