Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Joshua 24:1-33

24  Zvino Joshua akaunganidza madzinza ose aIsraeri kuShekemu,+ akashevedza varume vakuru vaIsraeri+ nevakuru vavo nevatongi vavo nevatungamiriri vavo, uye ivo vakamira pamberi paMwari wechokwadi.+  Joshua akati kuvanhu vose: “Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, ‘Kare kare madzibaba+ enyu aigara mhiri kwoRwizi,+ Tera baba vaAbrahamu nababa vaNahori,+ uye vaishumira vamwe vanamwari.  “‘Kwapera nguva yakati, ndakatora tateguru venyu Abrahamu+ mhiri kwoRwizi,+ ndikavafambisa munyika yose yeKenani, ndikaita kuti vana vavo vawande.+ Naizvozvo ndakavapa Isaka.+  Isaka ndakabva ndamupa Jakobho naIsau.+ Gare gare ndakapa Isau Gomo reSeiri kuti rive rake;+ uye Jakobho nevanakomana vake vakaenda kuIjipiti.+  Gare gare ndakatuma Mosesi naAroni,+ ndikatambudza Ijipiti nezvandakaita mukati mayo;+ uye pashure ndakakubudisai.+  Pandaibudisa madzibaba enyu muIjipiti+ mukasvika pagungwa, vaIjipiti vakabva vatevera+ madzibaba enyu nengoro dzehondo nevarwi vakatasva mabhiza kusvikira kuGungwa Dzvuku.  Vakatanga kuchemera Jehovha.+ Naizvozvo akaisa rima pakati penyu nevaIjipiti,+ akaunza gungwa pamusoro pavo, akavafukidza,+ uye maziso enyu akaona zvandakaita muIjipiti;+ uye makagara murenje kwemazuva mazhinji.+  “‘Ndakazokuunzai kunyika yevaAmori vaigara mhiri kwaJodhani, vakatanga kukurwisai.+ Ipapo ndakavaisa mumaoko enyu kuti muite kuti nyika yavo ive yenyu, ndikavatsakatisa pamberi penyu.+  Bharaki mwanakomana waZipori,+ mambo weMoabhi, akabva asimuka, akarwisa Israeri.+ Naizvozvo akatumira shoko, akashevedza Bharami mwanakomana waBheori kuti akutukei.+ 10  Asi handina kuda kuteerera Bharami.+ Naizvozvo akaramba achingokukomborerai.+ Nokudaro ndakakununurai paruoko rwake.+ 11  “‘Makabva mayambuka Jodhani+ mukasvika kuJeriko.+ Varidzi venyika yeJeriko, vaAmori nevaPerizi nevaKenani nevaHiti nevaGigashi, vaHivhi nevaJebhusi vakatanga kukurwisai; asi ndakavaisa mumaoko enyu.+ 12  Naizvozvo ndakatuma kusuruvara pamberi penyu, uye kwakavadzinga zvishoma nezvishoma pamberi penyu+—iwo madzimambo maviri evaAmori—kwete nebakatwa renyu uye kwete nouta hwenyu.+ 13  Nokudaro ndakakupai nyika yamakanga musina kushandira zvakaoma nemaguta amakanga musina kuvaka,+ mukagara maari. Minda yemizambiringa neminda yemiorivhi yamusina kudyara ndiyo yamuri kudya.’+ 14  “Zvino ityai Jehovha+ mumushumire musina mhosva uye muchokwadi,+ bvisai vanamwari vakashumirwa nemadzitateguru enyu mhiri kwoRwizi nomuIjipiti,+ mushumire Jehovha. 15  Zvino kana zvakaipa kwamuri kushumira Jehovha, zvisarudzirei nhasi wamuchashumira,+ vangava vanamwari vakashumirwa nemadzitateguru enyu aiva mhiri kwoRwizi+ kana vanamwari vevaAmori vane nyika yamuri kugara.+ Asi ini neimba yangu, tichashumira Jehovha.”+ 16  Vanhu vakapindura vakati: “Hatingambofungi zvakadaro, kusiya Jehovha kuti tishumire vamwe vanamwari. 17  Nokuti ndiJehovha Mwari wedu akatibudisa isu nemadzibaba edu munyika yeIjipiti,+ muimba yevaranda,+ uye uyo akaita zviratidzo zvikuru izvi tichiona,+ akaramba achitirinda panzira yose yatakafamba nepakati pemarudzi ose atakapfuura nepakati pawo.+ 18  Jehovha akadzinga marudzi ose pamberi pedu,+ kunyange vaAmori, vaigara munyika yacho. Isuwo, tichashumira Jehovha, nokuti ndiye Mwari wedu.”+ 19  Joshua akabva ati kuvanhu: “Hamukwanisi kushumira Jehovha, nokuti ndiMwari mutsvene;+ ndiMwari anoda kuzvipira kwakazara.+ Haazoregereri kumukira kwenyu nezvivi zvenyu.+ 20  Kana mukasiya Jehovha+ mukashumira vamwe vanamwari+ vokune dzimwe nyika, chokwadi iyewo achadzoka, okuitirai zvinokuvadza, okutsakatisai pashure pokunge ambokuitirai zvakanaka.”+ 21  Vanhu vakatiwo kuna Joshua: “Aiwa, asi isu tichashumira Jehovha!”+ 22  Joshua akati kuvanhu: “Muri zvapupu zvenyu pachenyu+ kuti imi nokuzvidira kwenyu masarudza Jehovha, kuti mumushumire.”+ Vakabva vati: “Tiri zvapupu.” 23  “Zvino bvisai vanamwari vokune dzimwe nyika vari pakati penyu,+ mwoyo yenyu iende kuna Jehovha Mwari waIsraeri.” 24  Vanhu vakatiwo kuna Joshua: “Tichashumira Jehovha Mwari wedu, uye tichateerera inzwi rake!”+ 25  Joshua akaita sungano nevanhu zuva iroro, akavaitira murau nezvakatongwa+ vari muShekemu. 26  Joshua akabva anyora mashoko aya mubhuku romutemo+ waMwari, akatora dombo+ guru, akarimisa ipapo pasi pomuti+ mukuru uri pedyo nenzvimbo tsvene yaJehovha. 27  Joshua akati kuvanhu vose: “Tarirai! Dombo iri ndiro richava chapupu kwatiri,+ nokuti ranzwa mashoko ose aJehovha aataura nesu, richava chapupu kwamuri, kuti murege kuramba Mwari wenyu.” 28  Naizvozvo Joshua akarega vanhu vachienda, mumwe nomumwe kunhaka yake.+ 29  Zvino pashure pezvinhu izvi Joshua mwanakomana waNuni, mushumiri waJehovha, akafa ava nemakore zana negumi.+ 30  Naizvozvo vakamuviga munharaunda yenhaka yake yaiva muTimnati-sera,+ iri munzvimbo ine makomo yaEfremu, kuchamhembe kweGomo reGaashi. 31  Israeri akaramba achishumira Jehovha mazuva ose aJoshua+ nemazuva ose evarume vakuru vakanga vachiri kurarama Joshua afa uye vakanga vaziva basa rose raJehovha raakaitira Israeri.+ 32  Vakaviga mapfupa aJosefa,+ akanga auya nevanakomana vaIsraeri vachibva kuIjipiti muShekemu muchikamu chomunda wakanga wawanwa naJakobho kuvanakomana vaHamori,+ baba vaShekemu, nokuda kwezana remari;+ uye wakava wevanakomana vaJosefa ukava nhaka yavo.+ 33  Uyewo, Eriyezari mwanakomana waAroni akafa.+ Naizvozvo vakamuviga muChikomo chaFiniyasi mwanakomana wake,+ chaakanga amupa munzvimbo ine makomo yaEfremu.

Mashoko Emuzasi