Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Joshua 23:1-16

23  Zvino pashure pemazuva mazhinji Jehovha apa vaIsraeri zororo+ pavavengi vavo vose kumativi ose, Joshua paakanga akwegura ava nemazuva mazhinji,+  Joshua akashevedza vaIsraeri vose,+ varume vakuru vavo nevakuru vavo nevatongi vavo nevatungamiriri vavo,+ akati kwavari: “Ini ndakwegura, ndava nemazuva mazhinji.  Imi makaona zvose zvakaitirwa marudzi aya ose naJehovha Mwari wenyu nokuda kwenyu,+ nokuti Jehovha Mwari wenyu ndiye akanga achikurwirai.+  Onai, ndakakupai marudzi aya asara kuti ave nhaka yemadzinza enyu ndichishandisa mujenya,+ nemarudzi ose andakaparadza,+ kubvira kuJodhani kusvikira kuGungwa Guru riri kumavirazuva.+  Jehovha Mwari wenyu ndiye akaramba achiadzinga pamberi penyu,+ akaadzinga nokuda kwenyu, uye makaita kuti nyika yawo ive yenyu, sezvamakanga mapikirwa+ naJehovha Mwari wenyu.  “Zvino shingai+ kwazvo kuchengeta uye kuita zvose zvakanyorwa mubhuku+ romutemo waMosesi nokusambobva pazviri muchienda kurudyi kana kuruboshwe,+  nokusambopinda pakati pemarudzi aya,+ amuri kusara nawo. Musataura mazita avanamwari vawo+ kana kupika navo,+ musavashumirawo kana kuvakotamira.+  Asi munamatire+ kuna Jehovha Mwari wenyu, sezvamakaita kusvikira nhasi.  Jehovha achadzinga marudzi makuru uye ane simba pamberi penyu.+ (Kana murimi, hapana murume akambomira pamberi penyu kusvikira nhasi.)+ 10  Murume mumwe chete wenyu achadzingirira vane chiuru,+ nokuti Jehovha Mwari wenyu ndiye achakurwirai,+ sezvaakakupikirai.+ 11  Chenjererai+ mweya yenyu nguva dzose nokuda Jehovha Mwari wenyu.+ 12  “Asi kana mukangodzoka shure+ chete mukanamatira kune vakasara vemarudzi aya,+ amuri kusara nawo, mukaroorerana+ nawo mopinda pakati pawo, uye iwo pakati penyu, 13  chokwadi zivai kuti Jehovha Mwari wenyu haazorambi achidzinga marudzi aya nokuda kwenyu;+ achava kwamuri chiteyeso nomusungo uye tyava ine zvinobaya kumativi enyu+ uye minzwa mumaziso enyu kusvikira maparara panyika iyi yakanaka yamakapiwa naJehovha Mwari wenyu.+ 14  “Zvino, tarirai! nhasi ndiri kuenda nenzira yepasi rose,+ uye munonyatsoziva nemwoyo yenyu yose nemweya yenyu yose kuti hapana kana shoko rimwe chete pamashoko ose akanaka akataurwa naJehovha Mwari wenyu kwamuri rakakundikana. Ose akaitika nokuda kwenyu. Hapana kana shoko rimwe chete rawo rakakundikana.+ 15  Zvakanaka zvose zvamakataurirwa naJehovha Mwari wenyu zvazvakaitika kwamuri,+ saizvozvowo Jehovha achakuitirai zvakaipa zvose zvaakataura kusvikira akutsakatisai panyika iyi yakanaka yamakapiwa naJehovha Mwari wenyu,+ 16  nokuti munenge madarika sungano yaJehovha Mwari wenyu yaakakurayirai, uye nokuti munenge manoshumira vamwe vanamwari movakotamira.+ Jehovha achakutsamwirai+ kwazvo, uye muchakurumidza kuparara panyika yakanaka yaakakupai.”+

Mashoko Emuzasi