Joshua 22:1-34

22  Panguva iyoyo Joshua akashevedza vaRubheni nevaGadhi nehafu yedzinza raManase+  akati kwavari: “Imi makachengeta zvose zvamakarayirwa+ naMosesi mushumiri waJehovha, uye maiteerera inzwi rangu pane zvose zvandakakurayirai.+  Hamuna kusiya hama dzenyu mazuva aya mazhinji+ kusvikira nhasi, uye makachengeta zvamaisungirwa kuti muite nomurayiro waJehovha Mwari wenyu.+  Zvino Jehovha Mwari wenyu apa hama dzenyu zororo, sezvaakadzipikira.+ Naizvozvo chidzokerai kumatende enyu ari munyika yenyu, yamakapiwa naMosesi mushumiri waJehovha mhiri kwaJodhani.+  Asi chenjererai kwazvo kuti muite murayiro+ nomutemo wamakarayirwa naMosesi mushumiri waJehovha nokuda Jehovha Mwari wenyu,+ nokufamba munzira dzake+ dzose, nokuchengeta mirayiro yake,+ nokunamatira kwaari+ uye nokumushumira+ nemwoyo yenyu yose+ nemweya yenyu yose.”+  Naizvozvo Joshua akavakomborera,+ akavarega vachienda kumatende avo.  Mosesi akanga apa hafu yedzinza raManase chipo muBhashani,+ uye Joshua akapa imwe hafu yaro chipo pamwe chete nehama dzavo mhiri kwaJodhani+ kumavirira. Naizvozvo Joshua akavakomborerawo paakavarega vachienda kumatende avo.  Iye akati kwavari: “Dzokerai kumatende enyu nepfuma zhinji nezvipfuwo zvizhinji kwazvo, nesirivha nendarama nemhangura nesimbi nenguo zvizhinji kwazvo.+ Torai mugove wenyu wezvakapambwa+ kuvavengi venyu pamwe chete nehama dzenyu.”  Pashure paizvozvo vanakomana vaRubheni nevanakomana vaGadhi nehafu yedzinza raManase vakadzokera vakabva kwaiva nevamwe vanakomana vaIsraeri kuShiro, riri munyika yeKenani, kuti vaende kunyika yeGiriyedhi,+ kunyika yavo yavakanga vagariswa sezvakanga zvarayirwa naJehovha achishandisa Mosesi.+ 10  Pavakasvika kunzvimbo dzaJodhani dzaiva munyika yeKenani, vanakomana vaRubheni nevanakomana vaGadhi nehafu yedzinza raManase vakabva vavaka atari ipapo pedyo norwizi rwaJodhani, atari+ yaiva huru pakuonekwa. 11  Gare gare vamwe vanakomana vaIsraeri vakanzwa+ zvichinzi: “Tarirai! Vanakomana vaRubheni nevanakomana vaGadhi nehafu yedzinza raManase vavaka atari pamuganhu wenyika yeKenani munzvimbo dzaJodhani kurutivi rwevanakomana vaIsraeri.” 12  Vanakomana vaIsraeri pavakazvinzwa, ungano yose yevanakomana vaIsraeri+ yakabva yaungana kuShiro+ kuti iende kunovarwisa.+ 13  Vanakomana vaIsraeri vakabva vatuma+ kuvanakomana vaRubheni nevanakomana vaGadhi nehafu yedzinza raManase vaiva munyika yeGiriyedhi, Finiyasi+ mwanakomana womupristi Eriyezari, 14  nemachinda gumi pamwe chete naye, jinda reimba yemadzibaba imwe neimwe yemadzinza ose aIsraeri, nomumwe nomumwe aiva mukuru weimba yemadzibaba avo ezviuru zvevaIsraeri.+ 15  Kwapera nguva yakati vakasvika kuvanakomana vaRubheni nevanakomana vaGadhi nehafu yedzinza raManase vaiva munyika yeGiriyedhi vakatanga kutaura navo,+ vachiti: 16  “Zvanzi neungano yose yaJehovha,+ ‘Kusatendeka+ uku kwamaitira Mwari waIsraeri nokurega kutevera+ Jehovha nhasi nokuzvivakira kwenyu atari,+ kuti mupandukire Jehovha nhasi ndokwei? 17  Kukanganisa kwepaPeori+ kwakanga kuri kuduku zvikuru kwatiri here, kwatisati tazvichenesa pakuri kusvikira nhasi, kunyange zvazvo dambudziko racho rakauya paungano yaJehovha?+ 18  Zvino imi—munoda kurega kutevera Jehovha nhasi; uye kana mukapandukira Jehovha nhasi, mangwana achabva atsamwira ungano yose yaIsraeri.+ 19  Asi kana kuri kuti nyika yenyu haina kuchena,+ yambukai muchienda kunyika yaJehovha+ kugere tebhenekeri yaJehovha,+ mugare pakati pedu; musapandukira Jehovha uye musaita kuti tipanduke nokuzvivakira kwenyu atari mukuwedzera kuatari yaJehovha Mwari wedu.+ 20  Akani+ mwanakomana waZera haasi iye asina kutendeka pachinhu chakatsaurwa kuti chiparadzwe, uye kutsamwa hakuna kuuya paungano yose yaIsraeri here?+ Haasi iye murume oga aifanira kufira kukanganisa kwake.’”+ 21  Vanakomana vaRubheni nevanakomana vaGadhi nehafu yedzinza raManase vakapindura,+ vakataura nevakuru vezviuru zvaIsraeri+ vachiti: 22  “Ane Simba,+ iye Mwari,+ Jehovha, Ane Simba, iye Mwari, Jehovha,+ anoziva,+ uye Israeri, iyewo achaziva.+ Kana kuri kupandukira+ uye kana kuri kusatendeka kuna Jehovha,+ regai kutiponesa nhasi. 23  Kana kwaiva kuzvivakira atari kuti tirege kutevera Jehovha, uye kana kwaiva kuti tipe zvinopiwa zvinopiswa nezvinopiwa+ zvezviyo pairi, uye kana kwaiva kuti tipe zvibayiro zvokugoverana pairi, Jehovha achazvitsvaka;+ 24  kana kuti kana kwaisava nokuda kwokuzvidya mwoyo nechimwe chinhu chatakaitira izvi, tichiti, ‘Muzuva rinouya vanakomana venyu vachazoti kuvanakomana vedu: “Munei naJehovha Mwari waIsraeri? 25  Pane muganhu worwizi rwaJodhani wakaiswa naJehovha pakati pedu nemi, imi vanakomana vaRubheni nevanakomana vaGadhi. Hamuna mugove kuna Jehovha.”+ Chokwadi vanakomana venyu vachaita kuti vanakomana vedu varege kutya Jehovha.’+ 26  “Nokudaro takati, ‘Tapota, ngatizviitire chimwe chinhu, tivake atari, kwete yechinopiwa chinopiswa kana yechibayiro, 27  asi kuti ive chapupu pakati pedu nemi+ nezvizvarwa zvedu zvichatitevera kuti tichaita basa raJehovha pamberi pake nezvinopiwa zvedu zvinopiswa nezvibayiro zvedu nezvibayiro+ zvedu zvokugoverana, kuti vanakomana venyu vasazoti kuvanakomana vedu muzuva rinozouya: “Hamuna mugove kuna Jehovha.”’ 28  Naizvozvo takati, ‘Kana vakataura izvozvo kwatiri nokuzvizvarwa zvedu muzuva rinozouya, tichatiwo: “Onai mufananidzo weatari yaJehovha wakaitwa nemadzibaba edu, usiri wechinopiwa chinopiswa kana wechibayiro, asi iwo chapupu pakati pedu nemi.”’ 29  Hatingambofungi zvakadaro, kuti tipandukire Jehovha nemaune uye kurega kutevera Jehovha+ nhasi nokuvaka atari yechinopiwa chinopiswa, chinopiwa chezviyo nechibayiro mukuwedzera kuatari yaJehovha Mwari wedu iri pamberi petebhenekeri yake!”+ 30  Zvino mupristi Finiyasi+ nemachinda eungano+ nevakuru vezviuru zvaIsraeri vaaiva navo pavakanzwa mashoko akataurwa nevanakomana vaRubheni nevanakomana vaGadhi nevanakomana vaManase, zvakava zvakanaka kwavari. 31  Naizvozvo Finiyasi mwanakomana womupristi Eriyezari akati kuvanakomana vaRubheni nevanakomana vaGadhi nevanakomana vaManase: “Nhasi tinoziva kuti Jehovha ari pakati pedu,+ nokuti hamuna kuitira Jehovha chinhu ichi chokusatendeka. Zvino manunura vanakomana vaIsraeri muruoko rwaJehovha.”+ 32  Naizvozvo Finiyasi mwanakomana womupristi Eriyezari nemachinda vakadzoka+ vachibva kuvanakomana vaRubheni nevanakomana vaGadhi munyika yeGiriyedhi vachienda kunyika yeKenani kwaiva nevamwe vanakomana vaIsraeri, vakadzoka neshoko kwavari.+ 33  Shoko racho rakava rakanaka kuvanakomana vaIsraeri; uye vanakomana vaIsraeri vakarumbidza Mwari,+ uye havana kutaura nezvokuenda kunovarwisa kuti vaparadze nyika yakanga ichigara vanakomana vaRubheni nevanakomana vaGadhi. 34  Vanakomana vaRubheni nevanakomana vaGadhi vakapa atari yacho zita, nokuti “iyo chapupu pakati pedu kuti Jehovha ndiye Mwari wechokwadi.”+

Mashoko Emuzasi