Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Joshua 21:1-45

21  Zvino vakuru vemadzibaba evaRevhi vakasvika kuna Eriyezari+ mupristi naJoshua+ mwanakomana waNuni nevakuru vemadzibaba emadzinza evanakomana vaIsraeri,  vakataura navo vari muShiro+ munyika yeKenani, vachiti: “Jehovha akarayira achishandisa Mosesi kuti tipiwe maguta okugara, pamwe chete nemafuro awo nokuda kwezvipfuwo zvedu.”+  Naizvozvo vanakomana vaIsraeri vakapa vaRevhi+ vacho maguta aya nemafuro awo pakati penhaka yavo,+ sezvakanga zvarayirwa naJehovha.  Mugove wakabva wabuda uri wemhuri dzevaKohati,+ maguta gumi nematatu akava evanakomana vomupristi Aroni, vaiva vevaRevhi, vachishandisa mujenya, pakati pedzinza raJudha+ nepakati pedzinza revaSimiyoni+ uye pakati pedzinza raBhenjamini.+  Vanakomana vaKohati+ vakanga vasara vakapiwa maguta gumi pakati pemhuri dzedzinza raEfremu+ nepakati pedzinza raDhani+ nepakati pehafu yedzinza raManase+ pachishandiswa mujenya.  Vanakomana vaGeshoni+ vakapiwa maguta gumi nematatu pakati pemhuri dzedzinza raIsakari+ nepakati pedzinza raAsheri+ nepakati pedzinza raNaftari+ nepakati pehafu yedzinza raManase kuBhashani+ pachishandiswa mujenya.  Vanakomana vaMerari+ maererano nemhuri dzavo vakapiwa maguta gumi nemaviri pakati pedzinza raRubheni+ nepakati pedzinza raGadhi+ nepakati pedzinza raZebhuruni.+  Nokudaro vanakomana vaIsraeri vakapa vaRevhi maguta aya nemafuro awo+ pachishandiswa mujenya,+ sezvakanga zvarayirwa naJehovha achishandisa Mosesi.+  Naizvozvo vakavapa maguta aya aishevedzwa nemazita awo pakati pedzinza revanakomana vaJudha nepakati pedzinza revanakomana vaSimiyoni,+ 10  uye akava evanakomana vaAroni pakati pemhuri dzevaKohati dzevanakomana vaRevhi, nokuti mugove wokutanga wakava wavo.+ 11  Nokudaro vakavapa Kiriyati-abha+ (zvinonzi Abha aiva baba vaAnaki),+ kureva Hebroni,+ riri munzvimbo ine makomo yaJudha,+ nemafuro aro akanga akaripoteredza; 12  uye munda weguta racho nemisha yaro vakazvipa Karebhi mwanakomana waJefune kuti zvive zvake.+ 13  Vakapa vanakomana vomupristi Aroni guta rokuti muurayi apotere+ raiva Hebroni,+ nemafuro aro, uyewo Ribna+ nemafuro aro, 14  neJatiri+ nemafuro aro, neEshtemoa+ nemafuro aro, 15  neHoroni+ nemafuro aro, neDhebhiri+ nemafuro aro, 16  neAini+ nemafuro aro, neJuta+ nemafuro aro, Bheti-shemeshi+ nemafuro aro; maguta mapfumbamwe pakati pemadzinza maviri aya. 17  Pakati pedzinza raBhenjamini, Gibhiyoni+ nemafuro aro, Gebha+ nemafuro aro, 18  Anatoti+ nemafuro aro, neArimoni+ nemafuro aro; maguta mana. 19  Maguta ose evanakomana vaAroni,+ ivo vapristi, aiva gumi nematatu nemafuro awo.+ 20  Mhuri dzevanakomana vaKohati, vaRevhi vakanga vasara vevanakomana vaKohati, dzakapiwa maguta adzo pakati pedzinza raEfremu+ pachishandiswa mujenya. 21  Naizvozvo vakavapa guta rokuti muurayi apotere,+ raiva Shekemu,+ nemafuro+ aro munzvimbo ine makomo yaEfremu, neGezeri+ nemafuro aro, 22  neKibzaimu+ nemafuro aro, neBheti-horoni+ nemafuro aro; maguta mana. 23  Kudzinza raDhani, Eriteke nemafuro aro, Gibhetoni+ nemafuro aro, 24  Aijaroni+ nemafuro aro, Gati-rimoni+ nemafuro aro; maguta mana. 25  Pakati pehafu yedzinza raManase, Taanaki+ nemafuro aro, neGati-rimoni nemafuro aro; maguta maviri. 26  Maguta ose pamwe chete nemafuro awo, emhuri dzevanakomana vaKohati dzakanga dzasara aiva gumi. 27  Vanakomana vaGeshoni,+ vemhuri dzevaRevhi, vakapiwa guta rokuti muurayi apotere pakati pehafu yedzinza raManase,+ raiva Gorani,+ riri muBhashani, nemafuro aro, neBheeshtera+ nemafuro aro; maguta maviri. 28  Pakati pedzinza raIsakari,+ Kishioni+ nemafuro aro, Dhabherati+ nemafuro aro, 29  Jamuti+ nemafuro aro, Eni-ganimu+ nemafuro aro; maguta mana. 30  Pakati pedzinza raAsheri,+ Mishari+ nemafuro aro, Abdhoni+ nemafuro aro, 31  Herikati+ nemafuro aro, neRehobhu+ nemafuro aro; maguta mana. 32  Pakati pedzinza raNaftari,+ guta rokuti muurayi apotere+ raiva Kedheshi+ riri muGarireya, nemafuro aro, neHamoti-dhori+ nemafuro aro, neKatani nemafuro aro; maguta matatu. 33  Maguta ose evaGeshoni maererano nemhuri dzavo aiva maguta gumi nematatu nemafuro awo. 34  Mhuri dzevanakomana vaMerari,+ vaRevhi vakanga vasara, dzakapiwa pakati pedzinza raZebhuruni,+ Jokneyamu+ nemafuro aro, Kata nemafuro aro, 35  Dhimna+ nemafuro aro, Naharari+ nemafuro aro; maguta mana. 36  Pakati pedzinza raRubheni,+ Bhezeri+ nemafuro aro, neJahazi+ nemafuro aro, 37  Kedhemoti+ nemafuro aro, neMefaati+ nemafuro aro; maguta mana. 38  Pakati pedzinza raGadhi,+ guta rokuti muurayi apotere raiva Ramoti riri muGiriyedhi,+ nemafuro aro, neMahanaimu+ nemafuro aro, 39  Heshbhoni+ nemafuro aro, Jazeri+ nemafuro aro; maguta acho ose aiva mana. 40  Maguta ose akazova evanakomana vaMerari+ maererano nemhuri dzavo, ivo vakanga vasara pamhuri dzevaRevhi, aiva maguta gumi nemaviri, somugove wavo. 41  Maguta ose evaRevhi aiva pakati penhaka yevanakomana vaIsraeri aiva maguta makumi mana nemasere+ pamwe chete nemafuro+ awo. 42  Maguta aya akava guta rimwe nerimwe pamwe chete nemafuro aro akaripoteredza—ndizvo zvakanga zvakaita maguta aya ose.+ 43  Naizvozvo Jehovha akapa vaIsraeri nyika yose yaakanga apikira kupa madzitateguru avo,+ vakaita kuti ive yavo+ uye vakagara mairi. 44  Jehovha akavapawo zororo+ kumativi ose, maererano nezvose zvaakanga apikira+ madzitateguru avo, uye hapana kana mumwe chete wevavengi vavo vose akamira pamberi pavo.+ Jehovha akaisa vavengi vavo vose muruoko rwavo.+ 45  Hapana kana chipikirwa chimwe chete chakakundikana pazvipikirwa zvose zvakanaka zvakanga zvaitwa naJehovha kuimba yaIsraeri; zvose zvakaitika.+

Mashoko Emuzasi