Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Joshua 20:1-9

20  Zvino Jehovha akataura naJoshua, achiti:  “Taura nevanakomana vaIsraeri, uchiti, ‘Zvisarudzirei maguta okuti mupotere+ andakataura nezvawo kwamuri ndichishandisa Mosesi,  kuti muurayi+ anouraya mweya asingaiti nemaune, asingazvizivi atizire ikoko; uye maguta acho ave kwamungapotera pamutsivi weropa.+  Ngaatizire+ kune rimwe remaguta aya, amire panopindwa napo pagedhi+ reguta racho, ataure mashoko ake varume vakuru veguta racho vachinzwa;+ uye ngavamugamuchire muguta racho vamupe nzvimbo, agare navo.  Kana mutsivi weropa akamudzingirira, ngavarege kuisa muurayi wacho muruoko+ rwake; nokuti akauraya wokwake asingazivi, uye akanga agara asingamuvengi.+  Ngaagare muguta iroro kusvikira amira pamberi peungano kuti atongwe,+ kusvikira pakufa kwomupristi mukuru+ anenge aripo mumazuva iwayo. Ipapo muurayi angadzokera,+ opinda muguta rake nomumba make, muguta maakanga atiza.’”  Naizvozvo vakaita kuti Kedheshi+ riri muGarireya munzvimbo ine makomo yaNaftari, neShekemu+ riri munzvimbo ine makomo yaEfremu, neKiriyati-abha,+ kureva Hebroni, riri munzvimbo ine makomo yaJudha ave matsvene.  Munzvimbo yaJodhani, kuJeriko, nechokumabvazuva vakasarudza Bhezeri+ raiva murenje panyika yakati sandara pakati pedzinza raRubheni,+ neRamoti+ raiva muGiriyedhi pakati pedzinza raGadhi, neGorani+ raiva muBhashani pakati pedzinza raManase.  Aya ndiwo maguta akasarudzirwa vanakomana vose vaIsraeri uyewo mutorwa aigara imomo pakati pavo, kuti munhu wose anouraya mweya asingaiti nemaune+ atizire ikoko, kuti asaurayiwa noruoko rwomutsivi weropa kusvikira amira pamberi peungano.+

Mashoko Emuzasi