Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Joshua 18:1-28

18  Zvino ungano yose yevanakomana vaIsraeri yakaungana kuShiro,+ vakadzika tende rokusanganira ipapo,+ nyika yacho zvino zvayakanga yakundwa pamberi pavo.+  Asi pakati pevanakomana vaIsraeri pakanga pachine vakasara vaya vavakanga vasina kugovera nhaka yavo, kureva madzinza manomwe.  Naizvozvo Joshua akati kuvanakomana vaIsraeri: “Mucharega kupinda kuti muite kuti nyika yamakapiwa naJehovha Mwari wemadzitateguru enyu ive yenyu kusvikira rini?+  Wanai varume vatatu vedzinza rimwe nerimwe ndivatume, kuti vasimuke, vafambe-fambe munyika, vanyore mamiriro ayo maererano nenhaka yavo, uye vauye kwandiri.+  Ngavaigove pakati pavo kuti ive migove+ minomwe. Judha acharamba ari panharaunda yake kumaodzanyemba,+ uye imba yaJosefa icharamba iri panharaunda yavo kuchamhembe.+  Asi imi munyore mamiriro akaita nyika kuti ive migove minomwe, muiunze kuno kwandiri, uye ndichakukandirai mijenya+ pano pamberi paJehovha Mwari wedu.  Nokuti vaRevhi havana mugove pakati penyu,+ nokuti upristi hwaJehovha ndiyo nhaka yavo;+ uye Gadhi naRubheni+ nehafu yedzinza raManase+ vatora nhaka yavo mhiri kwaJodhani nechokumabvazuva, yavakapiwa naMosesi mushumiri waJehovha.”+  Naizvozvo varume vacho vakasimuka kuti vaende, Joshua akarayira+ vaya vakanga vachienda kunonyora mamiriro akaita nyika, achiti: “Endai mufambe-fambe munyika, munyore mamiriro ayo, mudzoke kwandiri, uye pano ndipo pandichakukandirai mijenya+ pamberi paJehovha muShiro.”+  Naizvozvo varume vacho vakaenda, vakafamba munyika yacho, vakanyora mamiriro ayo+ mubhuku maererano nemaguta kuva migove minomwe. Pashure vakaenda kuna Joshua kumusasa kuShiro, 10  Joshua akavakandira mijenya pamberi paJehovha+ ari muShiro. Nokudaro Joshua akagovera nyika yacho ipapo kuvanakomana vaIsraeri mumigove yavo.+ 11  Zvino mugove+ wakabuda uri wedzinza revanakomana vaBhenjamini+ maererano nemhuri dzavo, uye nharaunda yomugove wavo yakava pakati pevanakomana vaJudha+ nevanakomana vaJosefa.+ 12  Muganhu wavo wakava kurutivi rwokuchamhembe kubvira kuJodhani, uye muganhu wacho wakaenda kunzvimbo yakatenuka yeJeriko+ kuchamhembe, ukakwira gomo nechokumavirira, ukagumira kurenje reBheti-avheni.+ 13  Muganhu wacho wakapfuura uchibva ipapo uchienda kuRuzi,+ kumaodzanyemba kwenzvimbo yakatenuka yeRuzi, kureva Bheteri;+ uye muganhu wacho wakaenda kuAtaroti-adhari+ pamusoro pegomo riri kumaodzanyemba kweBheti-horoni Rezasi.+ 14  Muganhu wacho wakatarwa, ukapota nokurutivi rwokumavirira uchienda kumaodzanyemba kubvira pagomo rakatarisana neBheti-horoni kumaodzanyemba; uye wakagumira kuKiriyati-bhaari, kureva Kiriyati-jearimu,+ guta revanakomana vaJudha. Urwu ndirwo rutivi rwokumavirira. 15  Rutivi rwokumaodzanyemba rwaibvira kunogumira Kiriyati-jearimu, uye muganhu wacho wakabuda uchienda nechokumavirira uye wakabuda uchienda kuchitubu chemvura cheNeftoa.+ 16  Muganhu wacho wakaenda kunogumira gomo rakatarisana nomupata womwanakomana waHinomu,+ uri mubani revaRefaimu+ kuchamhembe, ukaenda kumupata waHinomu, kunzvimbo yakatenuka yevaJebhusi+ kumaodzanyemba, ukaenda kuEni-rogeri.+ 17  Wakatarwa uchienda kuchamhembe, ukabuda uchienda kuEni-shemeshi uye ukabuda uchienda kuGeriroti, iri pakatarisana nomukwidza weAdhumimu;+ uye wakaburuka uchienda kudombo+ raBhohani+ mwanakomana waRubheni. 18  Wakapfuurira kunzvimbo yakatenuka yokuchamhembe iri pakatarisana neArabha, ukaenda kuArabha. 19  Muganhu wacho wakapfuurira kunzvimbo yakatenuka yokuchamhembe kweBheti-hogra,+ uye (muganhu wacho) wakagumira panopinda nyika mugungwa kuchamhembe kweGungwa roMunyu+ kumugumo wokumaodzanyemba kwaJodhani. Uyu ndiwo waiva muganhu wokumaodzanyemba. 20  Rwizi rwaJodhani ndirwo rwaiva muganhu wawo kurutivi rwokumabvazuva. Iyi ndiyo yaiva nhaka yevanakomana vaBhenjamini maererano nemhuri dzavo, maererano nemiganhu yayo kumativi ose. 21  Maguta edzinza revanakomana vaBhenjamini maererano nemhuri dzavo aiva Jeriko+ neBheti-hogra neEmeki-kezizi, 22  neBheti-arabha+ neZemaraimu neBheteri,+ 23  neAvhimu nePara neOfra,+ 24  neKefa-amoni neOfni neGebha;+ maguta gumi nemaviri nemisha yawo. 25  Gibhiyoni+ neRama neBheeroti, 26  neMizpe+ neKefira+ neMoza, 27  neRekemu neIpeeri neTarara, 28  neZiira,+ Ha-erefi neJebhusi, kureva Jerusarema,+ Gibhiya+ neKiriyati; maguta gumi nemana nemisha yawo. Iyi ndiyo yaiva nhaka yevanakomana vaBhenjamini maererano nemhuri dzavo.+

Mashoko Emuzasi