Joshua 16:1-10

16  Zvino mugove+ wakabuda uri wevanakomana vaJosefa,+ kubvira paJodhani+ kuJeriko kusvikira kumvura yeJeriko nechokumabvazuva, renje richikwira kubvira kuJeriko richipinda munzvimbo ine makomo yeBheteri.+  Wakabuda muBheteri yeRuzi+ ukapfuurira kumuganhu wevaAki+ kuAtaroti,  ukaenda nechokumavirira kumuganhu wevaJafreti kusvikira kumuganhu weBheti-horoni Rezasi+ neGezeri,+ ukagumira kugungwa.+  Vanakomana vaJosefa,+ Manase naEfremu,+ vakaita kuti nyika yacho ive yavo.+  Muganhu wevanakomana vaEfremu maererano nemhuri dzavo waiva, iwo muganhu wenhaka yavo nechokumabvazuva waiva Ataroti-adhari,+ kusvikira kuBheti-horoni Rokumusoro;+  uye muganhu wacho wakabuda uchienda kugungwa. Mikmetati+ yaiva kuchamhembe, uye muganhu wacho wakapota nechokumabvazuva uchienda kuTaanati-shiro, ukapfuura nechokumabvazuva uchienda kuJanoa.  Wakabva kuJanoa uchienda kuAtaroti neNaara, ukasvika kuJeriko,+ ukabuda uchienda kuJodhani.  Kubvira kuTapua+ muganhu wacho wakapfuurira kumupata une rukova weKana+ nechokumavirira, ukagumira kugungwa.+ Iyi ndiyo nhaka yedzinza revanakomana vaEfremu maererano nemhuri dzavo.  Vanakomana vaEfremu vaiva nemaguta+ pakati penhaka yevanakomana vaManase, maguta acho ose nemisha yawo. 10  Havana kudzinga vaKenani+ vaigara muGezeri,+ uye vaKenani vachiri kugara pakati paEfremu kusvikira nhasi+ uye vakashandiswa basa rokumanikidzirwa rouranda.+

Mashoko Emuzasi