Joshua 15:1-63

15  Zvino mugove+ wedzinza revanakomana vaJudha maererano nemhuri dzavo waibvira pamuganhu weEdhomu,+ renje reZini,+ kusvikira kuNegebhu+ kumugumo wokumaodzanyemba kwayo.  Muganhu wavo wokumaodzanyemba waibvira panogumira Gungwa roMunyu,+ panopinda nyika mugungwa pakatarira kumaodzanyemba.  Wakabuda uchienda kumaodzanyemba kumukwidza weAkrabhimu,+ ukapfuurira kuZini,+ ukabva kumaodzanyemba uchienda kuKadheshi-bhaneya,+ ukapfuurira kuHezroni, ukaenda kuAdhari, ukapota uchienda kuKaka.  Wakapfuurira kuAzmoni,+ ukabuda uchienda kumupata une rukova weIjipiti;+ uye muganhu wacho wakagumira kugungwa. Uyu wakava muganhu wavo wokumaodzanyemba.  Muganhu wokumabvazuva waiva Gungwa roMunyu kusvikira panogumira Jodhani, uye muganhu worutivi rwokuchamhembe waiva panopinda nyika mugungwa, panogumira Jodhani.+  Muganhu wacho wakaenda kuBheti-hogra+ ukapfuura nokuchamhembe kweBheti-arabha,+ uye muganhu wacho wakaenda kudombo raBhohani+ mwanakomana waRubheni.  Muganhu wacho wakaenda kuDhebhiri kubani reAkori,+ ukatsaukira kuchamhembe uchienda kuGirigari,+ riri pakatarisana nomukwidza weAdhumimu, iri kumaodzanyemba kwomupata une rukova; uye muganhu wacho wakapfuurira kumvura yeEni-shemeshi,+ ukagumira kuEni-rogeri.+  Muganhu wacho wakaenda kumupata womwanakomana waHinomu+ kunzvimbo yakatenuka yevaJebhusi+ kumaodzanyemba, kureva Jerusarema;+ uye muganhu wacho wakakwira pamusoro pegomo rakatarisana nomupata waHinomu kumavirira, uri panogumira bani revaRefaimu+ kuchamhembe.  Muganhu wacho wakatarwa kubvira pamusoro pegomo racho kusvikira kuchitubu chemvura yeNeftoa,+ ukabuda uchienda kumaguta eGomo reEfroni; uye muganhu wacho wakatarwa uchienda kuBhaara,+ kureva Kiriyati-jearimu.+ 10  Muganhu wacho wakapota uchibva kuBhaara kumavirira uchienda kuGomo reSeiri ukapfuurira kunzvimbo yakatenuka yeGomo reJeyarimu kuchamhembe, kureva Kesaroni; uye wakaburukira kuBheti-shemeshi+ ukapfuurira kuTimna.+ 11  Muganhu wacho wakabuda uchienda kunzvimbo yakatenuka yeEkroni+ kuchamhembe, uye muganhu wacho wakatarwa uchienda kuShikeroni, ukapfuurira kuGomo reBhaara, ukabuda uchienda kuJabneeri; uye muganhu wacho wakagumira kugungwa. 12  Muganhu wokumavirira waiva kuGungwa Guru+ nenyika yaro yepamhenderekedzo. Uyu ndiwo waiva muganhu wevanakomana vaJudha maererano nemhuri dzavo, kumativi ose. 13  Zvino Joshua arayirwa naJehovha, akapa Karebhi+ mwanakomana waJefune mugove pakati pevanakomana vaJudha, kureva Kiriyati-abha (zvinonzi Abha aiva baba vaAnaki), kureva Hebroni.+ 14  Naizvozvo Karebhi akadzinga vanakomana vatatu vaAnaki+ imomo, vaiti, Sheshai+ naAhimani naTarimai,+ vaya vakaberekerwa Anaki.+ 15  Akabva ipapo akaenda kuvagari vokuDhebhiri.+ (Izvozvo zvisati zvaitika Dhebhiri rainzi Kiriyati-seferi.)+ 16  Karebhi akati: “Munhu anorwisa Kiriyati-seferi akaritora, ndichamupa mwanasikana wangu Akisa+ kuti ave mudzimai wake.” 17  Otinieri+ mwanakomana waKenazi,+ mwana womunun’una waKarebhi, akabva aritora. Naizvozvo akamupa mwanasikana wake Akisa+ kuti ave mudzimai wake. 18  Paakanga achienda kumba, akaramba achimukurudzira kuti akumbire munda kuna baba vake. Akabva aombera ari pambongoro. Karebhi akabva ati kwaari: “Unodei?”+ 19  Nokudaro akati: “Ndipei chikomborero, nokuti makandipa chikamu chomunda chokumaodzanyemba, saka ndipei Guroti-maimu.” Naizvozvo akamupa Guroti Yokumusoro neGuroti Yokuzasi.+ 20  Iyi ndiyo yaiva nhaka+ yedzinza revanakomana vaJudha+ maererano nemhuri dzavo. 21  Maguta okumucheto edzinza revanakomana vaJudha nechokumuganhu weEdhomu+ kumaodzanyemba aiva Kabhuzeeri+ neEdheri neJaguri, 22  neKina neDhimona neAdhadha, 23  neKedheshi neHazori neItinani, 24  Zifi neTeremu+ neBheyaroti, 25  neHazori-hadhata neKeriyoti-hezroni, kureva Hazori, 26  Amamu neShema neMoradha,+ 27  neHazari-gadha neHeshmoni neBheti-pereti,+ 28  neHazari-shuari+ neBheeri-shebha+ neBhiziyotiya, 29  Bhaara+ neIimu neEzemu,+ 30  neEritoradhi neKesiri neHoma,+ 31  neZikragi+ neMadmana neSansana, 32  neRebhaoti neShirihimu neAini+ neRimoni;+ maguta acho ose aiva makumi maviri nemapfumbamwe, pamwe chete nemisha yawo. 33  MuShefera+ maiva neEshtaori+ neZora+ neAshna, 34  neZanoa+ neEni-ganimu, Tapua neEnamu, 35  Jamuti+ neAdhuramu,+ Soko+ neAzeka,+ 36  neShaaraimu+ neAdhitaimu neGedhera neGedherotaimu; maguta gumi nemana nemisha yawo. 37  Zenani neHadhasha neMigdhari-gadhi, 38  neDhireyani neMizpe neJokteeri, 39  Rakishi+ neBhozkati+ neEgroni,+ 40  neKabhoni neRamamu neKitrishi, 41  neGedheroti, Bheti-dhagoni neNaama neMakedha;+ maguta gumi nematanhatu nemisha yawo. 42  Ribna+ neEteri+ neAshani, 43  neIfta neAshna neNezibhi, 44  neKeira+ neAkzibhu+ neMarisha;+ maguta mapfumbamwe nemisha yawo. 45  Ekroni+ nemataundi aiva pasi paro nemisha yaro. 46  Kubvira kuEkroni zvichienda kumavirira ose ari pedyo neAshdhodhi nemisha yawo. 47  Ashdhodhi,+ mataundi aiva pasi paro nemisha yaro; Gaza,+ mataundi aiva pasi paro nemisha yaro, kusvikira kumupata une rukova weIjipiti, uye Gungwa Guru nenzvimbo iri pedyo.+ 48  Munzvimbo ine makomo, Shamiri neJatiri+ neSoko, 49  neDhana neKiriyati-sana, kureva Dhebhiri, 50  neAnabhu neEshtemo+ neAnimu, 51  neGosheni+ neHoroni neGiro;+ maguta gumi nerimwe nemisha yawo. 52  Arabhu neDhuma neEshani, 53  neJanimu neBheti-tapua neAfeka, 54  neHumuta neKiriyati-abha, kureva Hebroni,+ neZiori; maguta mapfumbamwe nemisha yawo. 55  Maoni,+ Kameri neZifi+ neJuta, 56  neJezreeri neJokdheyamu neZanoa, 57  Keini, Gibhiya neTimna;+ maguta gumi nemisha yawo. 58  Harihuri, Bheti-zuri neGedhori, 59  neMaarati neBheti-anoti neEritekoni; maguta matanhatu nemisha yawo. 60  Kiriyati-bhaari,+ kureva Kiriyati-jearimu,+ neRabha; maguta maviri nemisha yawo. 61  Murenje maiva neBheti-arabha,+ Midhini neSekaka, 62  neNibshani neGuta roMunyu neEni-gedhi;+ maguta matanhatu nemisha yawo. 63  Vanakomana vaJudha havana kukwanisa kudzinga+ vaJebhusi+ vaigara muJerusarema;+ uye vaJebhusi vachiri kugara nevanakomana vaJudha muJerusarema kusvikira nhasi.

Mashoko Emuzasi