Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Joshua 14:1-15

14  Zvino iyi ndiyo nhaka yakatorwa nevanakomana vaIsraeri munyika yeKenani,+ iyo mupristi Eriyezari naJoshua mwanakomana waNuni nevakuru vemadzibaba emadzinza evanakomana vaIsraeri vakaita kuti vagare nhaka.+  Nhaka yavo yakagoverwa pachishandiswa mujenya,+ sezvakanga zvarayirwa naJehovha achishandisa Mosesi nokuda kwemadzinza mapfumbamwe neimwe hafu yedzinza.+  Nokuti Mosesi akanga apa mamwe madzinza maviri neimwe hafu yedzinza nhaka mhiri kwaJodhani;+ asi haana kupa vaRevhi nhaka+ pakati pavo.  Nokuti vanakomana vaJosefa vakanga vava madzinza maviri,+ Manase+ naEfremu;+ uye vakanga vasina kupa vaRevhi mugove munyika yacho, kunze kwemaguta+ okuti vagare maari nemafuro awo ezvipfuwo zvavo nepfuma yavo.+  Vanakomana vaIsraeri vakaita saizvozvo, sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha; uye vakagova nyika yacho.  Vanakomana vaJudha vakabva vaenda kuna Joshua kuGirigari,+ uye Karebhi+ mwanakomana waJefune muKenizi+ akati kwaari: “Iwe unonyatsoziva shoko rakataurwa naJehovha+ kuna Mosesi munhu waMwari wechokwadi+ pamusoro pangu uye pamusoro pako kuKadheshi-bhaneya.+  Ndaiva nemakore makumi mana pandakatumwa naMosesi mushumiri waJehovha ndichibva kuKadheshi-bhaneya kuti ndinosora nyika,+ ndikadzoka neshoko kwaari sezvarakanga rakaita mumwoyo mangu.+  Hama dzangu dzakauya neni dzakaita kuti mwoyo yevanhu itye;+ asi ini, ndakatevera Jehovha Mwari wangu zvizere.+  Naizvozvo Mosesi akapika zuva iroro, achiti, ‘Nyika yakatsikwa netsoka yako+ ichava yako neyevanakomana vako kuti ive nhaka yenyu nokusingagumi, nokuti wakatevera Jehovha Mwari wangu zvizere.’+ 10  Zvino tarira Jehovha andichengetedza ndiri mupenyu,+ sezvaakapikira,+ kwemakore makumi mana nemashanu aya kubvira Jehovha paakaita chipikirwa ichi kuna Mosesi, Israeri paakafamba murenje,+ zvino tarira nhasi ndava nemakore makumi masere nemashanu. 11  Asi nanhasi ndakasimba sezvandakanga ndakaita zuva randakatumwa naMosesi.+ Sezvakanga zvakaita simba rangu nguva iyoyo, ndizvo zvakaita simba rangu rokurwa zvino, rokuti ndibude uye rokuti ndipinde.+ 12  Zvino ndipe nzvimbo iyi ine makomo yakapikirwa naJehovha zuva iroro,+ nokuti iwe wakanzwa zuva iroro kuti paiva nevaAnaki+ ipapo nemaguta makuru akavakirirwa.+ Ndinoona sokuti Jehovha achava neni,+ uye ndichavadzinga, sezvakapikirwa+ naJehovha.” 13  Ipapo Joshua akamukomborera akapa Karebhi mwanakomana waJefune Hebroni kuti ive nhaka yake.+ 14  Ndokusaka Hebroni rava raKarebhi mwanakomana waJefune muKenizi kuti ive nhaka yake kusvikira nhasi, nokuti akatevera Jehovha Mwari waIsraeri zvizere.+ 15  Izvozvo zvisati zvaitika Hebroni rainzi Kiriyati-abha+ (zvinonzi Abha+ aiva munhu mukuru pakati pevaAnaki). Uye nyika haina kunetswa nehondo.+

Mashoko Emuzasi