Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Joshua 13:1-33

13  Zvino Joshua akanga akwegura, ava nemakore mazhinji.+ Naizvozvo Jehovha akati kwaari: “Iwe wakwegura uye wava nemakore mazhinji, asi pachine nyika yakakura kwazvo yamunofanira kuita kuti ive yenyu.+  Iyi ndiyo nyika yasara:+ nzvimbo dzose dzevaFiristiya+ nevaGeshuri+ vose  (kubvira panoparadzana rwizi rwaNire ruri pakatarisana neIjipiti uye kukwira kusvikira kumuganhu weEkroni kuchamhembe,+ yaimbonzi ndeyevaKenani);+ madzishe mashanu akabatana+ evaFiristiya, vaGaza+ nevaAshdhodhi,+ vaAshkeroni,+ vaGati+ nevaEkroni;+ uye vaAvhimu.+  Kumaodzanyemba nyika yose yevaKenani; uye Meyara, yevaSidhoni,+ kusvikira kuAfeki, kusvikira kumuganhu wevaAmori;  nenyika yevaGebhari+ neRebhanoni rose nechokumabvazuva, kubvira kuBhaari-gadhi+ riri mujinga meGomo reHemoni kusvikira kumuganhu weHamati;+  vagari vose vomunzvimbo ine makomo, kubvira kuRebhanoni+ kusvikira kuMisrefoti-maimu,+ vaSidhoni+ vose; ini ndichavadzinga pamberi pevanakomana vaIsraeri.+ Ingoipa Israeri kuti ive nhaka yake, sezvandakakurayira.+  Zvino govera nyika iyi kuti ive nhaka yemadzinza mapfumbamwe nehafu yedzinza raManase.”+  VaRubheni nevaGadhi pamwe chete neimwe hafu yedzinza vakatora nhaka yavo yavakapiwa naMosesi mhiri kwaJodhani nechokumabvazuva, sokupiwa kwavakanga vaitwa naMosesi mushumiri waJehovha,+  kubvira kuAroeri,+ riri pamahombekombe omupata une rukova weAnoni,+ neguta riri pakati pomupata une rukova, nenyika yose yakati sandara yeMedhebha+ kusvikira kuDhibhoni;+ 10  nemaguta ose aSihoni mambo wevaAmori, aitonga muHeshbhoni, kusvikira kumuganhu wevanakomana vaAmoni;+ 11  neGiriyedhi nenharaunda yevaGeshuri+ nevaMaakati neGomo rose reHemoni+ neBhashani+ yose kusvikira kuSareka;+ 12  umambo hwose hwaOgi+ aiva muBhashani, aitonga muAshtaroti nomuEdrei+—iye ndiye akasara pane vakasiyiwa vevaRefaimu+—uye Mosesi akavauraya nokuvadzinga.+ 13  Asi vanakomana vaIsraeri havana kudzinga+ vaGeshuri nevaMaakati, asi vaGeshuri+ nevaMaakati vachiri kugara pakati paIsraeri kusvikira nhasi. 14  Dzinza revaRevhi chete ndiro raasina kupa nhaka.+ Zvinopiwa zvinopiswa nomoto+ zvaJehovha Mwari waIsraeri ndiyo nhaka yavo,+ sezvaakavapikira.+ 15  Mosesi akabva apa vanakomana vaRubheni chipo maererano nemhuri dzavo, 16  uye nharaunda yacho yakava yavo kubvira kuAroeri,+ riri pamahombekombe omupata une rukova weAnoni, neguta riri pakati pomupata une rukova, nenyika yose yakati sandara iri pedyo neMedhebha;+ 17  Heshbhoni+ nemataundi aro ose+ ari panyika yakati sandara, Dhibhoni+ neBhamoti-bhaari+ neBheti-bhaari-meyoni,+ 18  neJahazi+ neKedhemoti+ neMefaati,+ 19  neKiriyataimu+ neSibma+ neZereti-shahari yaiva mugomo raiva mubani, 20  neBheti-peori nenzvimbo dzakatenuka dzePisga+ neBheti-jeshimoti,+ 21  nemaguta ose enyika yakati sandara+ noumambo hwose hwaSihoni mambo wevaAmori, aitonga muHeshbhoni,+ uye akaurayiwa+ naMosesi, pamwe chete nemachinda eMidhiyani, Evhi naRekemu naZuri naHeri naRebha,+ machinda aSihoni, aigara munyika yacho. 22  Bharami mwanakomana waBheori,+ mushoperi,+ ndiye akaurayiwa nebakatwa nevanakomana vaIsraeri pamwe chete nevakaurayiwa vavo. 23  Muganhu wevanakomana vaRubheni wakava Jodhani; uye nharaunda yose iyi ndiyo yaiva nhaka yevanakomana vaRubheni+ maererano nemhuri dzavo, nemaguta acho nemisha yawo. 24  Mosesi akapawo dzinza raGadhi chipo, ivo vanakomana vaGadhi maererano nemhuri dzavo,+ 25  uye nharaunda yavo yakava Jazeri+ nemaguta ose eGiriyedhi+ nehafu yenyika yevanakomana vaAmoni+ kusvikira kuAroeri,+ riri pakatarisana neRabha;+ 26  nokubvira kuHeshbhoni+ kusvikira kuRamati-mizpe neBhetonimu neMahanaimu+ kusvikira kumuganhu weDhebhiri;+ 27  nomubani reBheti-haramu+ neBheti-nimra+ neSukoti+ neZafoni, humwe umambo hwose hwaSihoni mambo weHeshbhoni,+ muganhu wacho uri Jodhani kusvikira kumugumo wegungwa reKinereti+ mhiri kwaJodhani nechokumabvazuva. 28  Iyi ndiyo yaiva nhaka yevanakomana vaGadhi+ maererano nemhuri dzavo, nemaguta acho nemisha yawo. 29  Mosesi akapawo hafu yedzinza raManase chipo, uye chakava chehafu yedzinza revanakomana vaManase maererano nemhuri dzavo.+ 30  Nharaunda yavo yaibvira kuMahanaimu,+ Bhashani yose, umambo hwose hwaOgi mambo weBhashani,+ nemisha yose yematende yaJairi+ iri muBhashani, mataundi makumi matanhatu. 31  Hafu yeGiriyedhi neAshtaroti+ neEdrei,+ maguta oumambo hwaOgi ari muBhashani, akapiwa vanakomana vaMakiri+ mwanakomana waManase, hafu yevanakomana vaMakiri maererano nemhuri dzavo. 32  Idzi ndidzo dzavakaitwa kuti vagare nhaka naMosesi, pamapani erenje eMoabhi mhiri kwaJodhani, kuJeriko, nechokumabvazuva.+ 33  Mosesi haana kupa dzinza revaRevhi nhaka.+ Jehovha Mwari waIsraeri ndiye nhaka yavo, sezvaakavapikira.+

Mashoko Emuzasi