Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Joshua 1:1-18

1  Zvino pashure pokunge Mosesi mushumiri waJehovha afa, Jehovha akati kuna Joshua+ mwanakomana waNuni, mushumiri+ waMosesi:  “Mushumiri wangu Mosesi afa;+ zvino simuka, yambuka rwizi rwaJodhani urwu, iwe nevanhu ava vose, mupinde munyika yandiri kuvapa, ivo vanakomana vaIsraeri.+  Ndichakupai nzvimbo dzose dzichatsikwa netsoka dzenyu, sezvandakapikira Mosesi.+  Kubvira kurenje negomo reRebhanoni iri kusvikira kurwizi rukuru, rwizi rwaYufratesi, iyo nyika yose yevaHiti,+ kusvikira kuGungwa Guru nechokumavirazuva ichava nharaunda yenyu.+  Hapana munhu achamira zvakasimba pamberi pako mazuva ose oupenyu hwako.+ Ini zvandakava naMosesi ndichavawo newe.+ Handingakuregi kana kukusiya zvachose.+  Shinga, usimbe,+ nokuti ndiwe uchagarisa vanhu ava nhaka+ yenyika yandakapikira madzitateguru avo kuti ndivape.+  “Ingoshinga, usimbe kwazvo kuti uchenjerere kuita maererano nomutemo wose wawakarayirwa nomushumiri wangu Mosesi.+ Usatsauka pauri uchienda kurudyi kana kuruboshwe,+ kuti uite nokuchenjera kwose kwose kwaunoenda.+  Bhuku iri romutemo harifaniri kubva pamuromo pako,+ unofanira kuriverenga nenzwi riri pasi masikati nousiku, kuti uchenjerere kuita maererano nezvose zvakanyorwa mariri;+ nokuti kana ukadaro uchaita kuti nzira yako ibudirire, wobva waita nokuchenjera.+  Handina kukurayira here?+ Shinga, usimbe. Usavhunduka kana kutya,+ nokuti Jehovha Mwari wako anewe kwose kwaunoenda.”+ 10  Joshua akarayira vatungamiriri vevanhu, achiti: 11  “Pfuurai nepakati pomusasa murayire vanhu, muchiti, ‘Gadzirai mbuva, nokuti mazuva matatu kubva zvino muchayambuka Jodhani urwu kuti mupinde uye mutore nyika yamuri kupiwa naJehovha Mwari wenyu kuti ive yenyu.’”+ 12  Joshua akati kuvaRubheni nevaGadhi nehafu yedzinza raManase: 13  “Yeukai shoko ramakarayirwa+ naMosesi mushumiri waJehovha, achiti, ‘Jehovha Mwari wenyu ari kukupai zororo uye akupai nyika ino. 14  Madzimai enyu, vana venyu nezvipfuwo zvenyu zvichagara munyika yamakapiwa naMosesi mhiri kuno kwaJodhani;+ asi imi muchayambuka makagadzirira kurwa+ muri pamberi pehama dzenyu, varume vose vane simba vakashinga,+ uye muvabatsire. 15  Kutanga, Jehovha paanopa hama dzenyu zororo kufanana nemi uye naivowo vaita kuti nyika yavari kupiwa naJehovha Mwari wenyu ive yavo,+ mudzokerewo kunyika yenyu muite kuti ive yenyu,+ iya yamakapiwa naMosesi mushumiri waJehovha mhiri kuno kwaJodhani nechokumabvazuva.’”+ 16  Naizvozvo vakapindura Joshua, vachiti: “Tichaita zvose zvamatirayira, uye tichaenda kwose kwamungatituma.+ 17  Isu zvatakateerera Mosesi muzvinhu zvose, naizvozvo tichakuteereraiwo. Jehovha Mwari wenyu ngaangova nemi+ sezvaakava naMosesi.+ 18  Munhu anopandukira murayiro wenyu+ uye asingateereri mashoko enyu muzvose zvamungamurayira achaurayiwa.+ Ingoshingai, musimbe.”+

Mashoko Emuzasi