Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Jona 4:1-11

4  Asi Jona haana kumbofadzwa nazvo,+ akatsamwa kwazvo.  Nokudaro akanyengetera kuna Jehovha akati: “Aa, haiwa Jehovha, handizvo zvandainetseka nazvo, pandakanga ndichiri kunyika yangu here? Ndokusaka ndakatizira hangu kuTashishi;+ nokuti ndaiziva kuti muri Mwari ane nyasha nengoni,+ anononoka kutsamwa uye azere nomutsa worudo,+ uye anozvidemba pamusoro pedambudziko.+  Zvino haiwa Jehovha, ndapota, chiurayai henyu mweya wangu,+ nokuti kufa kwangu kuri nani pane kuti ndive mupenyu.”+  Jehovha akati: “Une chikonzero chakanaka chokutsamwa kwazvo here?”+  Jona akabva abuda muguta akanogara pasi kumabvazuva kweguta; uye akazozvigadzirira dumba ikoko, kuti agare pasi paro mumumvuri+ kusvikira aona zvaizoitika kuguta racho.+  Naizvozvo Jehovha Mwari akaita kuti mupudzi umere, uve pamusoro paJona, kuti uve mumvuri womusoro wake, kuti umununure pakutambudzika kwake.+ Zvino Jona akatanga kufarira kwazvo mupudzi wacho.  Asi Mwari wechokwadi akaita kuti gonye+ rirume mupudzi wacho pakutsvuka kwoutonga pazuva rakatevera; uye iwo wakaoma zvishoma nezvishoma.+  Zvino zuva parakangobuda, Mwari akaitawo kuti pave nemhepo inopisa yokumabvazuva,+ zuva rikaramba richirova pamusoro waJona, zvokuti akanga ava kupera simba;+ uye akaramba achikumbira kuti mweya wake ufe, uye akadzokorora kuti: “Kufa kwangu kuri nani pane kuti ndive mupenyu.”+  Zvino Mwari akati kuna Jona: “Une chikonzero chakanaka chokutsamwa kwazvo pamusoro pomupudzi wacho here?”+ Iye akati: “Ndine chikonzero chokutsamwa kwazvo, kusvikira pakufa.” 10  Asi Jehovha akati: “Iwe wanzwira urombo mupudzi, wausina kushandira kana kukudza, wanga uri chinhuwo zvacho chakura nousiku humwe chete chikaparara sechinhu chakura nousiku humwe chete. 11  Zvino ini, ndaisafanira kunzwira urombo Ninivhi guta guru,+ mune vanhu vanopfuura zviuru zana nemakumi maviri vasingambozivi musiyano woruoko rwavo rworudyi noruboshwe rwavo, tisingaverengi zvipfuwo zvizhinji here?”+

Mashoko Emuzasi