Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Johani 7:53–8:59

Zvakanyorwa nemaoko zvinoti, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, uye codex yeSinaitic Syriac zvinosiya ndima 53 kusvika kuganhuro 8, ndima 11, idzo dzinotaura (zvakasiyana-siyana mumagwaro neshanduro dzakasiyana-siyana dzechiGiriki) seizvi: 53  Naizvozvo mumwe nomumwe akaenda kumba kwake. 8  Asi Jesu akaenda kuGomo reMiorivhi.  Zvisinei, ava mambakwedza, iye akaenda kutemberi, uye vanhu vose vakatanga kuuya kwaari, uye akagara pasi, akatanga kuvadzidzisa.  Zvino vanyori nevaFarisi vakauya nomukadzi akabatwa achiita upombwe, uye, pashure pokunge vamumisa pakati pavo,  vakati kwaari: “Mudzidzisi, mukadzi uyu abatwa achiita upombwe.  MuMutemo Mosesi akatirayira kutema nematombo vakadzi vorudzi urwu. Imi, munoti kudini?”  Chokwadi, vakanga vachitaura izvi kuti vamuedze, kuti vave nechimwe chinhu chokumupomera. Asi Jesu akakotama, akatanga kunyora pasi nomunwe wake.  Pavakaramba vachimubvunza, akatwasuka, akati kwavari: “Mumwe wenyu asina chivi ngaave wokutanga kumutema nedombo.”  Achikotamazve akaramba achinyora pasi.  Asi vaya vakanzwa izvi vakatanga kubuda panze, mumwe nomumwe, kutanga nevarume vakuru, uye akasara ari oga, nomukadzi akanga ari pakati pavo. 10  Achitwasuka, Jesu akati kwaari: “Iwe mukadzi, vari kupi? Hapana akupa mhosva here?” 11  Iye akati: “Hapana, changamire.” Jesu akati: “Neniwo handikupi mhosva. Enda hako; kubvira zvino usava netsika yokuita chivi.” 12  Naizvozvo Jesu akataurazve navo, achiti: “Ndini chiedza+ chenyika. Anonditevera haazombofambi murima,+ asi achava nechiedza choupenyu.” 13  Nokudaro vaFarisi vakati kwaari: “Unozvipupurira; kupupurira kwako hakusi kwechokwadi.” 14  Achipindura, Jesu akati kwavari: “Kunyange kana ndichizvipupurira, kupupura kwangu+ ndokwechokwadi, nokuti ndinoziva kwandakabva nokwandiri kuenda.+ Asi imi hamuzivi kwandakabva nokwandiri kuenda. 15  Munotonga maererano nenyama;+ ini handimbotongi chero munhu upi zvake.+ 16  Asi kana ndikatonga, kutonga kwangu ndokwechokwadi, nokuti handisi ndoga, asi Baba vakandituma vaneni.+ 17  Uyewo, muMutemo wenyu makanyorwa kuti, ‘Uchapupu hwevanhu vaviri ndohwechokwadi.’+ 18  Ndini ndinozvipupurira, uye Baba vakandituma vanondipupurira.”+ 19  Naizvozvo vakati kwaari: “Baba vako vari kupi?” Jesu akapindura kuti: “Hapana wamunoziva, ini kunyange Baba vangu.+ Kudai maindiziva, maizozivawo Baba vangu.”+ 20  Akataura mashoko aya ari panzvimbo yaiiswa pfuma+ paaidzidzisa mutemberi. Asi hapana akamubata,+ nokuti awa yake+ yakanga isati yasvika. 21  Nokudaro akatizve kwavari: “Ndiri kuenda, muchanditsvaka,+ asi imi muchafira muchivi chenyu.+ Hamungauyi kwandiri kuenda.” 22  Naizvozvo vaJudha vakatanga kuti: “Asi achazviuraya? Nokuti ari kuti, ‘Hamungauyi kwandiri kuenda.’”+ 23  Naizvozvo iye akati kwavari: “Imi munobva munzvimbo dziri pasi; ini ndinobva kunzvimbo dziri kumusoro.+ Imi munobva munyika ino;+ ini handibvi munyika ino.+ 24  Naizvozvo ndati kwamuri, Muchafira muzvivi zvenyu.+ Nokuti kana musingatendi kuti ndini iye, muchafira muzvivi zvenyu.”+ 25  Naizvozvo vakatanga kuti kwaari: “Ndiwe ani?” Jesu akati kwavari: “Ndiri kumbotaurirei nemi? 26  Ndine zvinhu zvizhinji zvokutaura pamusoro penyu uye zvokutonga pamusoro pazvo. Chokwadi, uya akandituma ndowechokwadi, uye ndiri kutaura munyika zvinhu chaizvo zvandakanzwa kwaari.”+ 27  Ivo havana kunzwisisa kuti akanga achitaura navo pamusoro paBaba. 28  Naizvozvo Jesu akati: “Pamunenge mangosimudza+ Mwanakomana womunhu,+ muchabva maziva kuti ndini iye,+ uye kuti handiiti chinhu chandinozvitangira ndoga;+ asi ndinotaura zvinhu izvi sokudzidziswa kwandakaitwa naBaba.+ 29  Iye akandituma aneni; haana kundisiya ndiri ndoga, nokuti ndinogara ndichiita zvinhu zvinomufadza.”+ 30  Sezvaaitaura zvinhu izvi, vazhinji vakatenda maari.+ 31  Naizvozvo Jesu akati kuvaJudha vakanga vamutenda: “Kana mukaramba muri mushoko rangu,+ chokwadi muri vadzidzi vangu, 32  muchaziva chokwadi,+ uye chokwadi chichakusunungurai.”+ 33  Ivo vakamupindura kuti: “Tiri vana vaAbrahamu+ uye hatina kumbova varanda chero vomunhu upi zvake.+ Sei uchiti, ‘Muchasunungurwa’?” 34  Jesu akavapindura kuti: “Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, Munhu wose anoita chivi muranda wechivi.+ 35  Zvakare, muranda haarambi ari mumba nokusingaperi; asi mwanakomana anoramba aripo nokusingaperi.+ 36  Naizvozvo kana Mwanakomana akakusunungurai, chokwadi muchava vakasununguka.+ 37  Ndinoziva kuti muri vana vaAbrahamu; asi munotsvaka kundiuraya,+ nokuti shoko rangu harifambiri mberi pakati penyu.+ 38  Ndinotaura+ zvinhu zvandakaona kuna Baba+ vangu; imi, naizvozvo, itai zvinhu zvamakanzwa kuna baba venyu.” 39  Vachipindura ivo vakati kwaari: “Baba vedu ndiAbrahamu.”+ Jesu akati kwavari: “Kana muri vana vaAbrahamu,+ itai mabasa aAbrahamu. 40  Asi zvino munotsvaka kundiuraya, munhu akakuudzai chokwadi chandakanzwa kuna Mwari.+ Abrahamu haana kudaro.+ 41  Munoita mabasa ababa venyu.” Ivo vakati kwaari: “Hatina kuberekwa noufeve; tina Baba+ vamwe chete, iye Mwari.” 42  Jesu akati kwavari: “Kudai Mwari aiva Baba venyu, maizondida,+ nokuti ndakabva kuna Mwari uye ndiri pano.+ Uyewo handina kungozviuyira ndoga, asi Iyeye akandituma.+ 43  Nei musingazivi zvandiri kutaura? Nokuti hamugoni kuteerera shoko rangu.+ 44  Munobva kuna baba venyu Dhiyabhorosi,+ uye munoda kuita zvinodiwa nababa venyu.+ Iye akanga ari muurayi paakatanga,+ uye haana kumira zvakasimba muchokwadi, nokuti chokwadi hachisi maari. Paanotaura nhema, anotaura maererano nemafungiro ake, nokuti iye murevi wenhema nababa venhema.+ 45  Asi ini, zvandinotaura chokwadi, hamunditendi.+ 46  Ndiani wenyu anondipa mhosva yechivi?+ Kana ndichitaura chokwadi, nei musinganditendi? 47  Uya anobva kuna Mwari anoteerera mashoko aMwari.+ Ndokusaka musingateereri, nokuti hamubvi kuna Mwari.”+ 48  Vachipindura, vaJudha vakati kwaari: “Hatitauri nomazvo here kuti, Iwe uri muSamariya+ uye une dhimoni?”+ 49  Jesu akapindura kuti: “Handina dhimoni, asi ndinokudza Baba vangu,+ uye imi munondizvidza. 50  Asi handisi kuzvitsvakira kukudzwa;+ kune Uyo anotsvaka neanotonga.+ 51  Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, Kana munhu akachengeta shoko rangu, haazombooni rufu.”+ 52  VaJudha vakati kwaari: “Zvino tava kuziva kuti une dhimoni.+ Abrahamu akafa,+ uye ndizvo zvakaitawo vaprofita;+ asi iwe unoti, ‘Kana munhu akachengeta shoko rangu, haazombooni+ rufu.’ 53  Uri mukuru+ here kuna baba vedu Abrahamu, vakafa? Uyewo, vaprofita vakafa.+ Unozviti uri ani?” 54  Jesu akapindura kuti: “Kana ndikazvikudza, kuzvikudza kwangu hakusi chinhu. Baba vangu ndivo vanondikudza,+ ivo vamunoti ndiMwari wenyu; 55  asi hamusati mavaziva.+ Asi ini ndinovaziva.+ Kana ndikataura kuti handivazivi ndingava murevi wenhema kufanana nemi. Asi ini ndinovaziva uye ndiri kuchengeta shoko ravo.+ 56  Abrahamu baba venyu vakafara kwazvo vachitarisira kuona zuva rangu,+ uye vakariona, vakafara.”+ 57  Naizvozvo vaJudha vakati kwaari: “Iwe hausati wava nemakore makumi mashanu, saka wakaona Abrahamu sei?” 58  Jesu akati kwavari: “Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, Abrahamu asati avapo, ini ndaivapo.”+ 59  Naizvozvo vakanhonga matombo kuti vamuteme nawo;+ asi Jesu akavanda, akabuda mutemberi.

Mashoko Emuzasi