Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Johani 4:1-54

4  Zvino, Ishe paakaziva kuti vaFarisi vakanga vanzwa kuti Jesu akanga achiita vadzidzi vazhinji uye achivabhabhatidza+ kupfuura Johani—  chokwadi, kunyange zvazvo Jesu asina kubhabhatidza, asi vadzidzi vake vakaita saizvozvo—  iye akabva kuJudhiya akaendazve kuGarireya.  Asi aifanira kupfuura nomuSamariya.+  Naizvozvo akasvika kuguta reSamariya rainzi Sikari pedyo nomunda uyo Jakobho akapa mwanakomana wake Josefa.+  Chokwadi, tsime raJakobho+ rakanga riri ipapo. Zvino Jesu, aneta norwendo, akanga agere zvake patsime. Yaiva awa inenge yechitanhatu.  Mumwe mukadzi muSamariya akauya kuzochera mvura. Jesu akati kwaari: “Ndipewo mvura yokunwa.”  (Nokuti vadzidzi vake vakanga vaenda muguta kunotenga zvokudya.)  Naizvozvo mukadzi wacho muSamariya akati kwaari: “Sei iwe uchindikumbira mvura yokunwa, pasinei nokuti uri muJudha, ini ndiri mukadzi muSamariya?” (Nokuti vaJudha havadyidzani nevaSamariya.)+ 10  Achipindura, Jesu akati kwaari: “Kudai wanga waziva chipo+ chaMwari chepachena uye kuti ndiani+ ari kuti kwauri, ‘Ndipewo mvura yokunwa,’ ungadai wamukumbira, uye iye angadai akupa mvura mhenyu.”+ 11  Iye akati kwaari: “Changamire, hamuna kunyange mugomo wokucheresa mvura, uye tsime racho rakadzika. Saka, mvura iyi mhenyu munoitora kupi? 12  Imi muri mukuru+ here kuna tateguru vedu Jakobho, vakatipa tsime racho uye vakanwa mariri ivo pamwe chete nevanakomana vavo nezvipfuwo zvavo?” 13  Achipindura, Jesu akati kwaari: “Munhu wose anonwa mvura iyi achavazve nenyota. 14  Munhu wose anonwa mvura yandichamupa haazombovizve nenyota,+ asi mvura yandichamupa ichava maari tsime remvura+ inotubuka kuti ipe upenyu husingaperi.”+ 15  Mukadzi wacho akati kwaari: “Changamire, ndipei mvura iyi, kuti ndirege kunzwazve nyota kana kuramba ndichiuya kuno kuzochera mvura.” 16  Iye akati kwaari: “Enda unoshevedza murume wako uuye pano.” 17  Achipindura, mukadzi wacho akati kwaari: “Handina murume.” Jesu akati kwaari: “Wataura zvakanaka kuti, ‘Handina murume.’ 18  Nokuti wakava nevarume vashanu, uye murume wauinaye iye zvino haasi murume wako. Izvi wataura zvechokwadi.” 19  Mukadzi wacho akati kwaari: “Changamire, ndinoona kuti muri muprofita.+ 20  Madzitateguru edu ainamatira mugomo iri;+ asi imi munoti muJerusarema ndimo munofanira kunamatirwa nevanhu.”+ 21  Jesu akati kwaari: “Nditende, iwe mukadzi, Awa iri kuuya pamusingazonamati+ Baba muri mugomo iri kana muJerusarema.+ 22  Imi munonamata chamusingazivi;+ isu tinonamata chatinoziva, nokuti ruponeso runobva kuvaJudha.+ 23  Kunyange zvakadaro, awa iri kuuya, nazvino yatovapo, vanamati vechokwadi pavachanamata Baba nomudzimu+ nechokwadi,+ nokuti, chokwadi, Baba vari kutsvaka vanhu vakadaro kuti vavanamate.+ 24  Mwari Mudzimu,+ uye vanomunamata vanofanira kunamata nomudzimu nechokwadi.”+ 25  Mukadzi wacho akati kwaari: “Ndinoziva kuti Mesiya+ ari kuuya, iye anonzi Kristu.+ Iyeye paanenge angosvika, achatizivisa zvinhu zvose pachena.” 26  Jesu akati kwaari: “Ini ndiri kutaura newe ndini iye.”+ 27  Zvino panguva iyi vadzidzi vake vakasvika, vakatanga kushamisika nokuti akanga achitaura nomukadzi. Chokwadi, hapana akati: “Muri kutsvakei?” kana kuti, “Muri kutaurireiko naye?” 28  Naizvozvo, mukadzi wacho akasiya chirongo chake, akaenda muguta, akaudza vanhu kuti: 29  “Uyai kuno muone munhu andiudza zvinhu zvose zvandakaita. Kuti uyu haangavi iye Kristu?”+ 30  Ivo vakabuda muguta, vakatanga kuuya kwaari. 31  Munguva iyoyo vadzidzi vakanga vachimukurudzira, vachiti: “Rabhi,+ idyai.” 32  Asi iye akati kwavari: “Ndine zvokudya zvokuti ndidye zvamusingazivi.” 33  Naizvozvo vadzidzi vakatanga kutaurirana, vachiti: “Kuti pane munhu amuvigira chokudya here?” 34  Jesu akati kwavari: “Zvokudya zvangu+ ndizvo kuti ndiite kuda+ kwaiye akandituma uye kupedza basa rake.+ 35  Hamuti here kuchine mwedzi mina kukohwa kusati kwasvika? Tarirai! Ndinoti kwamuri: Simudzai maziso enyu muone minda kuti yachenera kukohwa.+ Nechekare 36  mukohwi ari kugamuchira mubayiro nokuunganidza zvibereko zvoupenyu husingaperi,+ kuti mudyari+ nomukohwi vafare pamwe chete.+ 37  Naizvozvo, chokwadi, mashoko aya ndeechokwadi okuti, Mumwe mudyari uye mumwe mukohwi. 38  Ndakakutumai kuti mukohwe zvamusina kushandira. Vamwe vakashanda,+ uye imi mapinda mune zvavakashandira.” 39  Zvino vaSamariya vazhinji vomuguta iroro vakatenda+ maari nokuda kweshoko romukadzi akapupura achiti: “Andiudza zvinhu zvose zvandakaita.”+ 40  Naizvozvo vaSamariya pavakauya kwaari, vakatanga kumukumbira kuti agare navo; uye akagara ikoko mazuva maviri.+ 41  Naizvozvo vamwezve vazhinji vakatenda nokuda kwezvaakataura,+ 42  uye vakatanga kuti kumukadzi wacho: “Hatichangotendi nokuti wataura; nokuti tazvinzwira+ uye tinoziva kuti munhu uyu chokwadi ndiye muponesi+ wenyika.” 43  Pashure pemazuva maviri akabva ipapo, akaenda kuGarireya.+ 44  Zvisinei, Jesu, akapupura kuti muprofita haakudzwi munyika yokumusha kwake.+ 45  Naizvozvo, paakasvika muGarireya, vaGarireya vakamugamuchira, nokuti vakanga vaona zvinhu zvose zvaakaita muJerusarema pamutambo,+ nokuti naivowo vakanga vaenda kumutambo wacho.+ 46  Naizvozvo akauyazve kuKana+ reGarireya, kwaakanga achinja mvura kuva waini.+ Zvino paiva nomumwe mushandi wamambo aiva nomwanakomana akanga achirwara muKapenaume.+ 47  Murume uyu paakanzwa kuti Jesu akanga abuda muJudhiya akapinda muGarireya, akaenda kwaari, akatanga kumukumbira kuti aburuke, aporese mwanakomana wake, nokuti akanga ava kuda kufa. 48  Zvisinei, Jesu akati kwaari: “Imi hamuzombotendi kunze kwokunge maona zviratidzo+ nezvishamiso.”+ 49  Mushandi wamambo akati kwaari: “Ishe, burukai mwana wangu muduku asati afa.” 50  Jesu akati kwaari: “Enda;+ mwanakomana wako mupenyu.”+ Murume wacho akatenda shoko raakaudzwa naJesu, akaenda. 51  Asi paakanga achienda hake varanda vake vakasangana naye kuti vataure kuti mwanakomana wake mupenyu.+ 52  Naizvozvo akatanga kuvabvunza awa yaakanzwa zviri nani. Naizvozvo ivo vakati kwaari: “Fivha+ yakapera nezuro paawa yechinomwe.” 53  Naizvozvo baba vacho vakaziva kuti yakanga iri awa iyoyo chaiyo+ iyo Jesu akati kwavari: “Mwana wako mupenyu.” Zvino iye neveimba yake yose vakatenda.+ 54  Zvakare ichi chakanga chiri chiratidzo chechipiri+ chakaitwa naJesu paakabuda muJudhiya achipinda muGarireya.

Mashoko Emuzasi