Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Johani 20:1-31

20  Pazuva rokutanga+ revhiki Mariya Magadharini akasvika kuguva mangwanani-ngwanani, kuchine rima, uye akaona dombo ratobviswa paguva.+  Naizvozvo akamhanya, akasvika kuna Simoni Petro nokune mumwe mudzidzi,+ aidiwa kwazvo naJesu, akati kwavari: “Vabvisa Ishe muguva,+ uye hatizivi kuti vamuradzika kupi.”  Petro+ nomumwe mudzidzi wacho vakabva vabuda, vakatanga kumhanyira kuguva.  Chokwadi, vaviri vacho vakatanga kumhanya pamwe chete; asi mumwe mudzidzi akamhanya kwazvo akasiya Petro uye akatanga kusvika paguva.  Zvino, achidongorera, akaona machira aakanga akamonerwa nawo ari pasi,+ asi haana kupinda.  Simoni Petro akabva asvikawo achimutevera, akapinda muguva. Akaona machira ari pasi,+  uyewo jira duku rakanga riri mumusoro make risiri pamwe chete nemachira aakanga akamonerwa asi rakapetwa riri roga panzvimbo imwe.  Naizvozvo, panguva iyoyo, mumwe mudzidzi akanga atanga kusvika paguva akapindawo, uye akaona, akatenda.  Nokuti vakanga vasati vava kunzwisisa rugwaro rwokuti anofanira kumuka kubva kuvakafa.+ 10  Naizvozvo vadzidzi vakadzokera kumisha yavo. 11  Zvisinei, Mariya akaramba akamira kunze pedyo neguva, achisvimha misodzi. Paakanga achisvimha misodzi kudaro, akabva adongorera kuti atarire muguva, 12  akaona ngirozi+ mbiri dzakanga dzakapfeka zvichena dzakagara imwe kumusoro uye imwe kutsoka paiva nomutumbi waJesu. 13  Dzakati kwaari: “Iwe mukadzi, uri kusvimhirei misodzi?” Iye akati kwadziri: “Vabvisa Ishe wangu, uye handizivi kuti vamuisa kupi.” 14  Pashure pokutaura zvinhu izvi, akatendeuka, akaona Jesu akamira, asi haana kuziva kuti akanga ari Jesu.+ 15  Jesu akati kwaari: “Iwe mukadzi, uri kusvimhirei misodzi? Uri kutsvaka ani?”+ Iye, achifunga kuti akanga ari mutarisiri womunda, akati kwaari: “Changamire, kana mamubvisa, ndiudzei kwamamuisa, uye ndichamutora.” 16  Jesu akati kwaari: “Mariya!”+ Paakatendeuka, akati kwaari, muchiHebheru: “Rabhoni!”+ (zvinoreva kuti “Mudzidzisi!”) 17  Jesu akati kwaari: “Rega kundinamatira. Nokuti handisati ndakwira kuna Baba. Asi chienda kuhama dzangu+ uti kwadziri, ‘Ndiri kukwira kuna Baba+ vangu naBaba venyu uye kuna Mwari wangu+ naMwari wenyu.’”+ 18  Mariya Magadharini akaenda, akasvitsa mashoko kuvadzidzi okuti: “Ndaona Ishe!” uye kuti akanga ataura naye zvinhu izvi.+ 19  Naizvozvo, paakanga ava manheru pazuva iroro, rokutanga revhiki,+ uye, kunyange zvazvo masuo emaiva nevadzidzi akanga akakiyiwa nokuda kwokutya+ vaJudha, Jesu akauya,+ akamira pakati pavo, akati kwavari: “Rugare ngaruve nemi.”+ 20  Pashure pokutaura izvi akavaratidza maoko ake norutivi rwake.+ Vadzidzi vakabva vafara+ vachiona Ishe. 21  Naizvozvo, Jesu, akatizve kwavari: “Rugare ngaruve nemi. Ndiri kukutumaiwo+ sokutumwa kwandakaitwa naBaba.”+ 22  Pashure pokunge ataura zvinhu izvi akavafuridzira, akati kwavari: “Gamuchirai mudzimu mutsvene.+ 23  Kana mukakanganwira zvivi zvevanhu chero vapi zvavo,+ ivo vachazvikanganwirwawo; kana mukachengeta zvevanhu chero vapi zvavo, izvo zvichachengetwawo.”+ 24  Asi Tomasi,+ mumwe wevane gumi nevaviri, ainzi Mumwe Wemapatya, aisava navo pakauya Jesu. 25  Naizvozvo vamwe vadzidzi vaiti kwaari: “Taona Ishe!” Asi akati kwavari: “Kana ndikasaona pakaboorwa nezvipikiri mumaoko ake, ndopinza munwe wangu pakaboorwa nezvipikiri, ndopinza ruoko rwangu murutivi rwake,+ chokwadi handingatendi.”+ 26  Naizvozvo, mazuva masere gare gare vadzidzi vake vakanga vari mumba zvakare, uye Tomasi aiva navo. Jesu akauya, kunyange zvazvo masuo akanga akakiyiwa, uye akamira pakati pavo, akati: “Rugare ngaruve nemi.”+ 27  Zvino akati kuna Tomasi: “Isa munwe wako apa, uone maoko angu, uye pinza ruoko+ rwako murutivi rwangu, urege kuva asingatendi asi utende.” 28  Achipindura, Tomasi akati kwaari: “Ishe wangu naMwari wangu!”+ 29  Jesu akati kwaari: “Watenda here nokuti wandiona? Vanofara vasingaoni asi vachitenda.”+ 30  Chokwadi, Jesu akaitawo zvimwe zviratidzo zvizhinji pamberi pevadzidzi, zvisina kunyorwa mumupumburu uno.+ 31  Asi izvi zvakanyorwa+ kuti imi mutende kuti Jesu ndiye Kristu Mwanakomana waMwari, uye kuti, nokuda kwokutenda,+ muve noupenyu nomuzita rake.

Mashoko Emuzasi