Johani 2:1-25

2  Zvino pazuva rechitatu muKana+ reGarireya makaitwa mutambo womuchato, uye amai+ vaJesu vakanga varipo.  Jesu nevadzidzi vake vakakokwawo kumutambo womuchato.  Waini payakanga yapera, amai+ vaJesu vakati kwaari: “Havasisina waini.”  Asi Jesu akati kwavari: “Ndinei newe iwe mukadzi?+ Awa yangu ichigere kusvika.”+  Amai vake vakati kune vaya vakanga vachishumira: “Itai zvinhu zvose zvaanokuudzai.”+  Sezvineiwo, kwaiva nemakate emvura matanhatu akagadzirwa nematombo akanga aripo sezvaidiwa nemitemo yokunatsa+ yevaJudha, rimwe nerimwe richikwana zviyero zviviri kana zvitatu.  Jesu akati kwavari: “Zadzai makate acho nemvura.” Ivo vakaazadza kusvika pamuromo.  Iye akati kwavari: “Zvino chiicherai muende nayo kumutungamiriri wemabiko.” Naizvozvo ivo vakaenda nayo.  Zvino, mutungamiriri wemabiko paakaravira mvura yakanga yachinjwa kuva waini+ asi akasaziva kuti yakanga yabva kupi, kunyange zvazvo vaya vaishumira vakanga vachera mvura yacho vaizviziva, mutungamiriri wemabiko akashevedza muroori, 10  akati kwaari: “Vamwe varume vose vanotanga kubudisa waini yakanaka kwazvo,+ uye vanhu pavanenge vadhakwa, vanobudisa isinganaki. Iwe wachengeta waini yakanaka kwazvo kusvikira zvino.” 11  Jesu akaita izvi muKana reGarireya sokutanga kwezviratidzo zvake, uye akaratidza kubwinya kwake+ pachena; uye vadzidzi vake vakatanga kutenda maari. 12  Pashure peizvi iye naamai vake nevanun’una+ nevadzidzi vake vakaburukira kuKapenaume,+ asi havana kugara ikoko mazuva mazhinji. 13  Zvino paseka+ yevaJudha yakanga yava pedyo, uye Jesu akakwira kuJerusarema.+ 14  Iye akawana mutemberi muine vaya vakanga vachitengesa mombe nemakwai nenjiva+ uye vatsinhanisi vemari vari pazvigaro zvavo. 15  Naizvozvo, agadzira tyava yetambo, akadzingira vose vaiva nemakwai nemombe kunze kwetemberi, uye akadurura mari yevaichinja mari, akapidigura tafura dzavo.+ 16  Iye akati kune vaya vaitengesa njiva: “Bvisai zvinhu izvi muno! Regai kuita imba+ yaBaba vangu imba yokutengesera!”+ 17  Vadzidzi vake vakayeuka kuti zvakanyorwa kuti: “Kushingairira imba yenyu kuchandipedza.”+ 18  Naizvozvo, vachipindura, vaJudha vakati kwaari: “Une chiratidzo+ chipi chokutiratidza, zvauri kuita zvinhu izvi?” 19  Achipindura, Jesu akati kwavari: “Putsai temberi iyi,+ uye ndichaimisa mumazuva matatu.” 20  Naizvozvo vaJudha vakati: “Temberi iyi yakavakwa mumakore makumi mana nematanhatu, uye iwe uchaimisa mumazuva matatu here?” 21  Asi iye akanga achitaura pamusoro petemberi+ yomuviri wake. 22  Naizvozvo, paakamutswa kubva kuvakafa, vadzidzi vake vakayeuka+ kuti aigara achitaura izvi; uye vakatenda Rugwaro neshoko rakataurwa naJesu. 23  Zvisinei, paaiva muJerusarema papaseka, pamutambo+ wayo, vanhu vazhinji vakatenda muzita rake,+ vachiona zviratidzo zvake zvaakanga achiita.+ 24  Asi Jesu akanga asingavimbi+ navo nokuti aivaziva vose 25  uye nokuti akanga asina chikonzero chokuti ave nomumwe munhu anopupurira munhu, nokuti aiziva zvakanga zviri mumunhu.+

Mashoko Emuzasi