Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Johani 19:1-42

19  Naizvozvo, panguva iyoyo, Pirato akatora Jesu, akamuzvambura.+  Varwi vakaruka korona yeminzwa, vakaiisa mumusoro make, vakamushongedza nguo yokunze yepepuru;+  uye vakatanga kuuya kwaari vachiti: “Kwaziwai, imi Mambo wevaJudha!” Uyewo, vaimurova nembama kuchiso.+  Zvino Pirato akabudazve panze akati kwavari: “Onai! ndinomubudisa panze pamuri kuti imi muzive kuti handiwani mhosva kwaari.”+  Naizvozvo Jesu akabuda panze, akapfeka korona yeminzwa nenguo yokunze yepepuru. Iye akati kwavari: “Tarirai! Munhu wacho!”  Zvisinei, vapristi vakuru nevakuru vakuru pavakamuona, vakashevedzera, vachiti: “Murovererei! Murovererei!”+ Pirato akati kwavari: “Mutorei imi mumuroverere, nokuti handiwani kana mhosva zvayo kwaari.”+  VaJudha vakamupindura kuti: “Tine mutemo,+ uye maererano nomutemo anofanira kufa, nokuti akazviita mwanakomana waMwari.”+  Naizvozvo, Pirato paakanzwa mashoko aya, akatonyanya kutya;  uye akapindazve mumuzinda wagavhuna, akati kuna Jesu: “Unobva kupi?” Asi Jesu haana kumupindura.+ 10  Nokudaro Pirato akati kwaari: “Hautauri neni here?+ Hauzivi here kuti ndine simba rokukusunungura uye ndine simba rokukuroverera?” 11  Jesu akamupindura kuti: “Waisazombova nesimba pandiri kudai usina kuripiwa kubva kumusoro.+ Ndokusaka munhu andigamuchidza kwauri aine chivi chikuru kwazvo.” 12  Saka Pirato akaramba achitsvaka nzira yokumusunungura nayo. Asi vaJudha vakashevedzera, vachiti: “Kana mukasunungura munhu uyu, hamusi shamwari yaKesari. Munhu wose anozviita mambo anorwisana naKesari.”+ 13  Naizvozvo Pirato, pashure pokunzwa mashoko aya, akabudisa Jesu panze, akagara pachigaro chokutonga munzvimbo inonzi Nzvimbo Yakagadzirwa Nematombo, asi, muchiHebheru, Gabhata. 14  Zvino yakanga yava nguva yokugadzirira+ paseka; yakanga yava awa inenge yechitanhatu. Iye akati kuvaJudha: “Onai! Mambo wenyu!” 15  Zvisinei, vakashevedzera kuti: “Mubvisei! Mubvisei! Murovererei!” Pirato akati kwavari: “Ndoroverera mambo wenyu here?” Vapristi vakuru vakapindura kuti: “Hatina mumwe mambo kunze kwaKesari.”+ 16  Naizvozvo, panguva iyoyo, akamugamuchidza kwavari kuti arovererwe.+ Jesu akabva ava mumaoko avo. 17  Achizvitakurira danda rokutambudzikira,+ akaenda+ kunonzi kuNzvimbo yeDehenya, inonzi Gorogota muchiHebheru;+ 18  uye vakamuroverera+ ikoko, nevamwe varume vaviri pamwe chete naye, mumwe kurutivi urwu mumwe kune urwo, asi Jesu ari pakati.+ 19  Pirato akanyorawo mashoko, akaaisa padanda rokutambudzikira. Pakanga pakanyorwa kuti: “Jesu wokuNazareta Mambo wevaJudha.”+ 20  Naizvozvo vazhinji vevaJudha vakaverenga mashoko aya, nokuti nzvimbo yakarovererwa Jesu yakanga iri pedyo neguta;+ uye akanga akanyorwa muchiHebheru, muchiRatini, nomuchiGiriki. 21  Zvisinei, vapristi vakuru vevaJudha vakatanga kuti kuna Pirato: “Musanyora kuti ‘Mambo wevaJudha,’ asi kuti akati, ‘Ndiri Mambo wevaJudha.’” 22  Pirato akapindura kuti: “Zvandanyora ndanyora.” 23  Zvino varwi vakati varoverera Jesu, vakatora nguo dzake dzokunze vakaita migove mina, mugove mumwe chete nokuda kwomurwi mumwe nomumwe, uye nguo yomukati. Asi nguo yomukati yakanga isina musono, zvayakanga yakarukwa kubva kumusoro kusvikira pasi.+ 24  Naizvozvo vakataurirana kuti: “Ngatiregei kuibvarura, asi ngatisarudzei nemijenya pamusoro payo kuti ichava yaani.” Izvi zvakanga zvakadaro kuti rugwaro ruzadzike runoti: “Vakagovana nguo dzangu refu dzokunze, uye vakakanda mijenya pamusoro pechipfeko changu.”+ Naizvozvo varwi vakaita zvinhu izvi. 25  Zvisinei, pedyo nedanda rokutambudzikira raJesu, pakanga pamire amai vake+ nomunun’una waamai vake; Mariya+ mudzimai waKropasi, naMariya Magadharini.+ 26  Naizvozvo Jesu, achiona amai vake nomudzidzi waaida+ amire pedyo, akati kuna amai vake: “Iwe mukadzi, ona! Mwanakomana wako!” 27  Zvino akatiwo kumudzidzi wacho: “Ona! Amai vako!” Kubvira paawa iyoyo mudzidzi wacho akaenda navo kumba kwake. 28  Pashure peizvi, Jesu paakaziva kuti iye zvino zvinhu zvose zvakanga zvaitika, kuti rugwaro ruitike, akati: “Ndine nyota.”+ 29  Paiva nomudziyo wakanga uripo waiva wakazara waini yakashapa. Naizvozvo vakaisa chipanji chakazara newaini yakashapa pashanga romuhisopi, vakachiisa kumuromo wake.+ 30  Zvino, paakanga agamuchira waini yakashapa, Jesu akati: “Zvaitika!”+ uye, achikotamisa musoro wake, akabudisa simba rake roupenyu.+ 31  Zvino zvarakanga riri zuva roKugadzirira,+ vaJudha vakakumbira Pirato kuti makumbo avo atyorwe, mitumbi yobviswa, kuti mitumbi irege kuramba+ iri pamatanda okutambudzikira paSabata, (nokuti zuva reSabata iroro rakanga riri guru.)+ 32  Naizvozvo, varwi vakauya, vakatyora makumbo omurume wokutanga neayo omumwe murume akanga arovererwa pamwe chete naye. 33  Asi pavakasvika kuna Jesu, havana kutyora makumbo ake, zvavakaona kuti akanga atofa. 34  Asi mumwe wevarwi akadhuvhura rutivi rwake nepfumo,+ uye ropa nemvura zvikabva zvabuda. 35  Uya akazviona akapupurira, uye uchapupu hwake ndohwechokwadi, uye munhu iyeye anoziva kuti anotaura zvinhu zvechokwadi, kuti imi mutendewo.+ 36  Chokwadi, zvinhu izvi zvakaitika kuti rugwaro ruzadzike runoti: “Hapana kana pfupa rake richapwanywa.”+ 37  Uyezve, rumwe rugwaro runoti: “Vachatarira Iye wavakabvoora.”+ 38  Zvino pashure pezvinhu izvi Josefa wokuArimatiya, akanga ari mudzidzi waJesu asi wepachivande nokuti aitya vaJudha,+ akakumbira Pirato kuti atore mutumbi waJesu; uye Pirato akamupa mvumo.+ Naizvozvo akauya, akatora mutumbi wake.+ 39  Uyewo Nikodhimo, murume akauya kwaari usiku pakutanga, akauya nomusanganiswa wemura nearosi, mapaundi anenge zana.+ 40  Naizvozvo vakatora mutumbi waJesu, vakaumonera nemachira nezvinonhuhwirira,+ setsika yevaJudha yokugadzirira kuviga. 41  Sezvineiwo, panzvimbo yaakarovererwa pakanga paine munda, uye mumunda macho maiva neguva+ idzva, rakanga risati ramboradzikwa munhu. 42  Vakaradzika Jesu imomo, nokuda kwokugadzirira+ kwevaJudha, nokuti guva racho rakanga riri pedyo.

Mashoko Emuzasi