Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Johani 17:1-26

17  Jesu akataura zvinhu izvi, uye, achitarira kudenga,+ akati: “Baba, awa yasvika; kudzai mwanakomana wenyu, kuti mwanakomana wenyu akukudzei,+  zvamakamupa simba pamusoro pevanhu vose,+ kuti, pamusoro pavose vamakamupa,+ avape upenyu husingaperi.+  Kuti vawane upenyu husingaperi,+ vanofanira kuramba vachiwana zivo+ pamusoro penyu, imi Mwari wechokwadi chete,+ uye pamusoro pouya wamakatuma, iye Jesu Kristu.+  Ndakakukudzai+ panyika, ndapedza basa ramakandipa kuti ndiite.+  Zvino imi Baba, ndikudzei parutivi rwenyu nokukudzwa kwandaiva nako parutivi rwenyu nyika isati yavapo.+  “Ndakaratidza vanhu vamakandipa panyika zita renyu.+ Vakanga vari venyu, mukandipa, uye vakachengeta shoko renyu.  Zvino vakasvika pakuziva kuti zvinhu zvose zvamakandipa zvinobva kwamuri;  nokuti ndakavapa mashoko amakandipa,+ vakaagamuchira uye chokwadi vakasvika pakuziva kuti ndakauya somumiririri wenyu,+ uye vakatenda kuti makandituma.+  Ndinovakumbirira; handikumbiriri nyika,+ asi vaya vamakandipa; nokuti ndevenyu, 10  uye zvinhu zvangu zvose ndezvenyu nezvenyu ndezvangu,+ uye ndakakudzwa pakati pavo. 11  “Uyewo, handichisirizve munyika, asi ivo vari munyika+ uye ini ndiri kuuya kwamuri. Baba Vatsvene, vatarisirei+ nokuda kwezita renyu ramakandipa, kuti vave vamwe sezvatiri.+ 12  Pandaiva navo ndaivatarisira+ nokuda kwezita renyu ramakandipa; ndakavachengeta, uye hapana kana mumwe chete wavo akaparadzwa+ kunze kwomwanakomana wokuparadzwa,+ kuti rugwaro ruzadzike.+ 13  Asi zvino ndiri kuuya kwamuri, uye ndiri kutaura zvinhu izvi munyika kuti vazadzwe nomufaro wangu.+ 14  Ndakavapa shoko renyu, asi nyika yakavavenga,+ nokuti havasi venyika, seni ndisiri wenyika.+ 15  “Handikukumbirii kuti muvabvise munyika, asi kuti muvatarisire nokuda kweakaipa.+ 16  Havasi venyika,+ seni ndisiri wenyika.+ 17  Vatsvenesei+ nechokwadi; shoko+ renyu ichokwadi.+ 18  Sezvamakandituma munyika, iniwo ndinovatuma munyika.+ 19  Ndiri kuzvitsvenesa nokuda kwavo, kuti ivowo vatsveneswe+ nechokwadi. 20  “Handikumbiriri ivava chete, asiwo vaya vanotenda mandiri neshoko ravo;+ 21  kuti vose vave vamwe,+ semi Baba, muri pamwe neni uye ini ndiri pamwe nemi,+ kuti ivowo vave pamwe nesu,+ kuti nyika itende kuti makandituma.+ 22  Uyewo, ndakavapa kukudzwa kwamakandipa, kuti vave vamwe sesu tiri vamwe.+ 23  Ini ndiri pamwe navo uye imi muri pamwe neni, kuti vakwaniswe kuva mumwe,+ kuti nyika izive kuti makandituma uye kuti makavada sokundida kwamakaita. 24  Baba, kana vari vamakandipa, ndinoda kuti, pandinenge ndiri, ivowo vave neni,+ kuti vaone kukudzwa kwangu kwamakandipa, nokuti makandida nyika isati yavambwa.+ 25  Baba Vakarurama,+ chokwadi, nyika haina kusvika pakukuzivai;+ asi ini ndakasvika pakukuzivai, uye ava vakasvika pakuziva kuti makandituma.+ 26  Ndakavazivisa zita renyu+ uye ndicharizivisa, kuti rudo rwamakandida narwo ruve mavari uye ini ndive pamwe navo.”+

Mashoko Emuzasi