Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Johani 12:1-50

12  Naizvozvo, mazuva matanhatu paseka isati yasvika, Jesu akasvika kuBhetani,+ kwaiva naRazaro+ uyo Jesu akanga amutsa kubva kuvakafa.  Naizvozvo vakamugadzirira kudya kwemanheru ipapo, uye Marita+ akanga achivashumira,+ asi Razaro akanga ari mumwe wevaya vakanga vakatsenhama patafura naye.+  Naizvozvo, Mariya akatora paundi yemafuta anonhuhwirira, nadhi+ chaiyo, inodhura kwazvo, akazora tsoka dzaJesu, akapukuta tsoka dzake nebvudzi rake dzikaoma.+ Imba yakazara nokunhuhwirira kwemafuta anonhuhwirira.  Asi Judhasi Iskariyoti,+ mumwe wevadzidzi vake, akanga ava kuda kumutengesa, akati:  “Nei mafuta aya anonhuhwirira+ asina kutengeswa nemadhinari mazana matatu, akapiwa varombo?”+  Zvisinei, haana kutaura izvi nokuti aiva nehanya nevarombo, asi nokuti aiva mbavha+ uye aiva nebhokisi remari+ uye aigara achitora mari dzaiiswa mariri.  Naizvozvo Jesu akati: “Muregei akadaro, kuti achengete tsika iyi nokuda kwezuva rokuvigwa kwangu.+  Nokuti varombo+ munogara muinavo, asi hamuzogari muineni.”  Naizvozvo boka guru revaJudha rakasvika pakuziva kuti akanga aripo, uye havana kuuya nokuda kwaJesu chete, asiwo kuti vaone Razaro, waakamutsa kubva kuvakafa.+ 10  Zvino vapristi vakuru vakarangana kuurayawo Razaro,+ 11  nokuti vazhinji vevaJudha vakanga vachienda ikoko nokuda kwake uye vachitenda muna Jesu.+ 12  Zuva rakatevera boka guru revanhu rakanga rauya kumutambo, pavakanzwa kuti Jesu akanga achiuya kuJerusarema, 13  vakatora mapazi emichindwe,+ vakabuda kunomuchingura. Zvino vakatanga kushevedzera+ vachiti: “Tapota, ponesai!+ Akakomborerwa iye anouya muzita raJehovha,+ iye mambo+ waIsraeri!” 14  Asi Jesu paakanga awana mwana wembongoro,+ akamutasva, sokunyorwa kwazvakaitwa kuti: 15  “Usatya, mwanasikana weZiyoni. Tarira! Mambo wako ari kuuya,+ akatasva mwana wembongoro.”+ 16  Vadzidzi vake havana kuziva zvinhu izvi pakutanga,+ asi Jesu paakakudzwa,+ vakabva vayeuka kuti zvinhu izvi zvakanga zvakanyorwa pamusoro pake uye kuti vakamuitira zvinhu izvi.+ 17  Naizvozvo boka revanhu raiva naye paakashevedza Razaro+ kuti abude muguva, akamumutsa kubva kuvakafa, rakaramba richipupura.+ 18  Nokuda kweizvi, nokuti boka revanhu rakanga ranzwa kuti akanga aita chiratidzo+ ichi, rakamuchingurawo. 19  Naizvozvo vaFarisi+ vakataurirana kuti: “Munoona kuti hapana kwamuri kumbosvika. Onai! Nyika yamutevera.”+ 20  Zvino paiva nevaGiriki+ pakati pevaya vakakwira kunonamata pamutambo. 21  Naizvozvo, ava, vakasvika kuna Firipi+ aibva kuBhetisaidha reGarireya, uye vakatanga kumukumbira, vachiti: “Changamire, tinoda kuona Jesu.”+ 22  Firipi akauya akaudza Andreya. Andreya naFiripi vakauya vakaudza Jesu. 23  Asi Jesu akavapindura, achiti: “Awa yasvika yokuti Mwanakomana womunhu akudzwe.+ 24  Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, Kana tsanga yegorosi ikasawira muvhu, ikafa, inoramba ichingova tsanga imwe chete; asi kana ikafa,+ inobva yabereka zvibereko zvizhinji. 25  Anoda mweya wake anouparadza, asi anovenga mweya wake+ munyika ino achauchengetedza nokuda kwoupenyu husingaperi.+ 26  Kana munhu achizondishumira, ngaanditevere, uye pandinenge ndiri ndipo pachavawo nomushumiri wangu.+ Kana munhu achizondishumira, Baba vachamukudza.+ 27  Zvino mweya wangu unonetseka,+ ndichatii? Baba, ndiponesei muawa ino.+ Kunyange zvakadaro, ndokusaka ndasvika paawa ino. 28  Baba, kudzai zita renyu.” Naizvozvo inzwi+ rakabva kudenga rikati: “Ndakarikudza uye ndicharikudzazve.”+ 29  Nokudaro boka revanhu vakanga vakamira ipapo rakazvinzwa, vakatanga kutaura kuti kwakanga kwatinhira. Vamwe vakatanga kuti: “Ngirozi yataura naye.” 30  Achipindura, Jesu akati: “Iri inzwi harina kunzwika nokuda kwangu, asi nokuda kwenyu.+ 31  Zvino pane kutongwa kwenyika ino; zvino mutongi wenyika ino+ achadzingwa.+ 32  Asi ini, kana ndasimudzwa+ kubva panyika, ndichaita kuti vanhu vose vauye kwandiri.”+ 33  Chokwadi akanga achitaura izvi kuti aratidze rudzi rworufu rwaakanga ava kuda kufa.+ 34  Naizvozvo boka revanhu rakamupindura kuti: “Takanzwa muMutemo kuti Kristu anoramba aripo nokusingaperi;+ zvino sei muchiti Mwanakomana womunhu anofanira kusimudzwa?+ Ndiani uyu Mwanakomana womunhu?”+ 35  Naizvozvo Jesu akati kwavari: “Chiedza chichava pakati penyu kwenguva duku. Fambai muchiine chiedza, kuti rima+ rirege kukukundai; uye anofamba murima haazivi kwaari kuenda.+ 36  Pamunenge muchine chiedza, ivai nokutenda muchiedza, kuti muve vanakomana vechiedza.”+ Jesu akataura zvinhu izvi, akaenda, akanovavanda. 37  Asi kunyange akanga aita zviratidzo zvizhinji kwazvo pamberi pavo, ivo vakanga vasingatendi maari, 38  zvokuti shoko romuprofita Isaya rakazadzika raakati: “Jehovha, ndiani akatenda chinhu chatakanzwa?+ Kana ruri ruoko rwaJehovha, rwakaratidzwa kuna ani?”+ 39  Chikonzero nei vaisakwanisa kutenda ndicho chakataurwazve naIsaya kuti: 40  “Akapofumadza maziso avo uye akaomesa mwoyo yavo,+ kuti varege kuona nemaziso avo vonzwisisa nemwoyo yavo vatendeuke uye ndivaporese.”+ 41  Isaya akataura zvinhu izvi nokuti akaona kubwinya kwake,+ uye akataura pamusoro pake. 42  Kunyange zvakadaro, vazhinji vevatongi vakatenda maari,+ asi nokuda kwevaFarisi vakanga vasingamubvumi pachena, kuti varege kudzingwa musinagogi;+ 43  nokuti vaida kukudzwa nevanhu kupfuura kukudzwa naMwari.+ 44  Zvisinei, Jesu akashevedzera, akati: “Anotenda mandiri haatendi mandiri chete, asi muna iyewo akandituma;+ 45  uye anondiona anoonawo iye akandituma.+ 46  Ndakauya sechiedza munyika,+ kuti munhu wose anotenda mandiri arege kuramba ari murima.+ 47  Asi kana munhu akanzwa mashoko angu akasaachengeta, handimutongi; nokuti handina kuuya kuzotonga nyika,+ asi kuzoponesa nyika.+ 48  Asinganditeereri uye asingagamuchiri mashoko angu ane anomutonga. Shoko+ randakataura ndiro richamutonga pazuva rokupedzisira; 49  nokuti handina kutaura zvangu pachangu, asi ivo Baba vakandituma vakandipa murayiro pamusoro pezvandichazivisa nezvandichataura.+ 50  Uyewo, ndinoziva kuti murayiro wavo unoreva upenyu husingaperi.+ Naizvozvo zvinhu zvandinotaura, ndinozvitaura, sokuzviudzwa kwandakaitwa naBaba.”+

Mashoko Emuzasi