Joeri 3:1-21

3  “Nokuti, tarirai! mumazuva iwayo nomunguva iyoyo,+ pandichadzosa nhapwa dzaJudha neJerusarema,+  ndichaunganidzawo marudzi ose+ ndoaendesa kubani raJehoshafati;+ uye ndichaatonga ikoko nokuda kwevanhu vangu nenhaka yangu Israeri,+ vavakaparadzira pakati pemamwe marudzi; uye vakagova nyika yangu.+  Ivo vakaramba vachikanda mijenya nokuda kwevanhu vangu;+ vaitsinhanisa mukomana kuti vawane pfambi,+ uye vakatengesa musikana nokuda kwewaini, kuti vanwe.  “Muneiwo chokuita neni, haiwa Tire neSidhoni+ nemi nzvimbo dzose dzeFiristiya?+ Izvi zvamuri kundiitira ndiwo mubayiro wacho here? Kana muchindiitira zvakadai, ndichatsiva zvamunondiitira pamisoro yenyu nokukurumidza,+ nokuchimbidza.  Nokuti makatora sirivha yangu nendarama yangu,+ uye makaenda nezvinhu zvangu zvinokosha zvinofadza kutemberi dzenyu;+  makatengesa vanakomana vaJudha nevanakomana vomuJerusarema+ kuvanakomana vevaGiriki,+ kuti muvabvise, muvaendese kure nenharaunda yavo;+  tarirai ndiri kuvamutsa kuti vauye vachibva kwamakavatengesera,+ uye ndichatsiva zvamakaita pamisoro yenyu.+  Ndichatengesera vanakomana venyu nevanasikana venyu mumaoko evanakomana vaJudha,+ uye vachavatengesa kuvarume vokuShebha,+ kurudzi ruri kure;+ nokuti Jehovha azvitaura.  “Zivisai izvi, pakati pemamwe marudzi,+ ‘Gadzirirai kurwa! Mutsai varume vane simba!+ Ngavaswedere pedyo! Varume vose vehondo ngavauye!+ 10  Pfurai miromo yemagejo enyu kuti ive mapakatwa nezvokuchekereresa miti+ kuti zvive mapfumo marefu. Munhu asina simba ngaati: “Ndiri munhu ane simba.”+ 11  Yamurai muuye, imi marudzi ose ari kumativi ose,+ unganai.’”+ Haiwa Jehovha, burutsirai vane simba venyu kunzvimbo iyoyo.+ 12  “Marudzi ngaamutswe, auye kubani raJehoshafati;+ nokuti ndichagara pasi ikoko kuti nditonge marudzi ose ari kumativi ose.+ 13  “Tambanudzai jeko renyu,+ nokuti zvinokohwewa zvaibva.+ Uyai, burukai, nokuti chisviniro chewaini chazara.+ Zvisviniro zvinofashukira; nokuti kuipa kwavo kwawanda.+ 14  Mapoka evanhu, mapoka evanhu ari mubani rokusarudza,+ nokuti zuva raJehovha riri pedyo mubani rokusarudza.+ 15  Zuva nomwedzi zvichasviba, uye nyeredzi hadzizopenyi.+ 16  Jehovha achadzvova ari muZiyoni, uye achaita kuti inzwi rake rinzwike ari muJerusarema.+ Denga nenyika zvichazununguka;+ asi Jehovha achava nzvimbo yokupotera yevanhu vake,+ nenhare nokuda kwevanakomana vaIsraeri.+ 17  Imi muchaziva kuti ndini Jehovha Mwari wenyu,+ anogara muZiyoni, iro gomo rangu dzvene.+ Jerusarema richava nzvimbo tsvene;+ uye vamwe vanhuwo zvavo havazopfuurizve nomariri.+ 18  “Zvino nezuva iroro makomo achadonha waini inotapira,+ zvikomo zvichayerera mukaka, uye hova dzaJudha dzose dzichayerera mvura. Mumba maJehovha muchabuda chitubu,+ chichadiridza mupata une rukova weMibayamhondoro.+ 19  Ijipiti ichava dongo;+ uye Edhomu ichava renje risina chinhu,+ nokuda kwechisimba chakaitirwa vanakomana vaJudha, vane nyika yavakateurira ropa risina mhosva.+ 20  Asi nyika yaJudha, ichagarwa nokusingagumi,+ uye Jerusarema richagarwa kwezvizvarwa nezvizvarwa.+ 21  Ndichati ropa ravo harina mhosva, riya randakanga ndati rine mhosva;+ uye Jehovha achange achigara muZiyoni.”+

Mashoko Emuzasi