Joeri 1:1-20

1  Iri ndiro shoko raJehovha rakauya+ kuna Joeri mwanakomana waPetueri:  “Inzwai izvi, imi varume vakuru, muteerere, imi vagari vose vomunyika.+ Izvi zvakamboitika here mumazuva enyu, kana mumazuva emadzitateguru enyu?+  Zvirondedzerei kuvanakomana venyu, vanakomana venyu vazvirondedzere kuvanakomana vavo, uye vanakomana vavo vazvirondedzere kuchizvarwa chinotevera.+  Zvakasiyiwa nemakonye, zvakadyiwa nemhashu;+ zvakasiyiwa nemhashu, zvakadyiwa nevana vemhashu vasina mapapiro; uye zvakasiyiwa nevana vemhashu vasina mapapiro, zvakadyiwa nemapete.+  “Mukai, imi zvidhakwa+ musvimhe misodzi; uye imi vanonwa waini ungudzai+ nokuda kwewaini inotapira,+ nokuti yabviswa pamiromo yenyu.+  Nokuti kune rudzi rwauya munyika yangu, rune simba uye rusingaverengeki.+ Mazino arwo mazino eshumba,+ uye rune shaya dzeshumba.  Rwaita kuti muzambiringa wangu uve chinhu chinokatyamadza,+ uye kuti muonde wangu uve chigutsa.+ Rwauchenesa rukaukanda kure.+ Tumapazi twawo twachena.  Ungudza, sezvinoita mhandara yakasungira masaga+ ichichema murume wouduku hwayo.  “Muimba yaJehovha hamusisina chinopiwa chezviyo+ nechinopiwa chinonwiwa;+ vapristi, ivo vashumiri+ vaJehovha, vachema.+ 10  Munda wapambwa,+ nyika iri kuchema;+ nokuti zviyo zvapambwa, waini itsva yaoma,+ mafuta apera.+ 11  Varimi vanyara;+ vatarisiri veminda yemizambiringa vaungudza, nokuda kwegorosi uye nokuda kwebhari; nokuti zvinokohwewa mumunda zvaparara.+ 12  Muzambiringa waoma, uyewo muonde waoma. Mupomegraneti, pamwe chete nomuchindwe nomuapuro, miti yose yomunda, yaoma;+ nokuti kupembera nomufaro kwabva pavanakomana vevanhu kuchinyara.+ 13  “Sungirai masaga, murove zvipfuva zvenyu,+ imi vapristi. Ungudzai, imi vashumiri veatari.+ Pindai mukati, murare makapfeka masaga, imi vashumiri vaMwari wangu; nokuti chinopiwa chezviyo+ nechinopiwa chinonwiwa hazvichaunzwi+ muimba yaMwari wenyu. 14  Tsaurai nguva yokutsanya.+ Shevedzerai kuti vanhu vauye kukuungana kukuru.+ Unganidzai varume vakuru, vagari vose vomunyika, kuimba yaJehovha Mwari wenyu,+ muchemere kubatsirwa naJehovha.+ 15  “Maiwe zuva riya kani;+ nokuti zuva raJehovha rava pedyo,+ uye richauya sezvinoita kuparadza kunobva kune Wemasimbaose! 16  Zvokudya hazvina kubviswa pamberi pedu chaipo here; kufara nokufara kukuru hazvina kubviswa muimba yaMwari wedu here?+ 17  Maonde akaomeswa aputana ari pasi pefoshoro dzavo. Matura aparadzwa. Tsapi dzaputswa, nokuti zviyo zvaoma. 18  Haiwa zvipfuwo zvagomera sei! Mapoka emombe adzungaira sei! Nokuti hapana mafuro azvo.+ Uyewo, mapoka emakwai ndiwo anzi ane mhosva. 19  “Haiwa Jehovha, ndichachema kwamuri;+ nokuti moto wapisa mafuro omurenje, uye murazvo wakapisa miti yose yomusango.+ 20  Mhuka dzomusango dzinoramba dzichikusuwaiwo,+ nokuti hova dzemvura dzaoma,+ uye moto waparadza mafuro omurenje.”

Mashoko Emuzasi