Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jobho 9:1-35

9  Zvino Jobho akapindura, akati:   “Chokwadi ndinoziva kuti ndizvo zvazvakaita. Asi munhuwo zvake angava akarurama sei kana aine mhosva naMwari?+   Kana iye akada kuita nharo naye,+ Haangagoni kumupindura mubvunzo mumwe chete pane ine chiuru.   Iye ane mwoyo wakachenjera uye ane simba.+ Ndiani angaomesa mwoyo kwaari akasakuvadzwa?+   Iye anobvisa makomo,+ zvokuti vanhu havambozivi nezvawo, Iye akaaparadza akatsamwa.+   Iye anoita kuti nyika idengenyeke iri munzvimbo yayo, Zvokuti mbiru+ dzayo dzinodedera.   Iye anoudza zuva kuti rirege kupenya, Iye anodzitira nyeredzi,+   Iye ari oga anotatamura matenga+ Nokutsika pamusoro pemafungu makuru egungwa;+   Anosika boka renyeredzi reAshi, boka renyeredzi reKesiri, Neboka renyeredzi reKima+ nedzimba dzomukati dzokuMaodzanyemba; 10  Anoita zvinhu zvikuru zvisingagoni kuongororwa,+ Nezvinhu zvinoshamisa zvisingaverengeki.+ 11  Tarira! Iye anopfuura pedyo neni asi handimuoni, Anopfuura hake asi handimuzivi.+ 12  Tarira! Iye anobvuta. Ndiani angamudzivisa? Ndiani angati kwaari, ‘Uri kuitei?’+ 13  Mwari haazodzori kutsamwa kwake;+ Vanobatsira mudenhi+ vachakotama pasi pake. 14  Zvakadini kana ini, ndikamupindura! Ndichasarudza mashoko angu okutaura naye,+ 15  Iye wandaisazopindura, kunyange kudai ndakanga ndakarurama.+ Ndaizoteterera ane mhosva neni kuti andinzwire nyasha.+ 16  Kudai ndaizomushevedza, aizondipindura here?+ Handitendi kuti aizoteerera inzwi rangu; 17  Iye anondipwanya nedutu, Oita kuti maronda angu awande pasina chikonzero.+ 18  Haazondibvumiri kufemazve imwe mhepo,+ Nokuti anoramba achindizadza nezvinhu zvinovava. 19  Kana paine mumwe munhu anonzi ane simba guru, ndiye iyeye;+ Kudai paine mumwe munhu anonzi ane simba rokururamisira, haiwa, ndaizoshevedzwa ini! 20  Kudai ndakarurama, muromo wangu waizonditi ndakaipa; Kudai ndisina chandinopomerwa, iye aizongonditi handina kururama. 21  Kudai ndisina chandinopomerwa, ndaisamboziva mweya wangu; Ndaizoramba upenyu hwangu. 22  Pane chinhu chimwe chete. Ndokusaka ndichiti, ‘Iye anoparadza munhu asina chaanopomerwa, nomunhu akaipa.’+ 23  Kudai mafashamo anongoerekana avapo aizongoerekana akonzera rufu, Iye aizoseka kurasa tariro kwomunhu asina mhosva. 24  Nyika yakaiswa muruoko rwomunhu akaipa;+ Iye anofukidza zviso zvevatongi vayo. Kana asiri iye, saka ndiani? 25  Uyewo mazuva angu anomhanya kupfuura mumhanyi;+ Anotiza, haazooni zvakanaka. 26  Anopfuura sezvinoita zvikepe zvetsanga, Segondo rinokurumidza kubhururukira uku nokoko richitsvaka chokudya.+ 27  Kana ndikati, ‘Regai ndikanganwe kunetseka kwangu,+ Regai ndichinje chiso+ changu, ndifare,’ 28  Ndinotya kurwadziwa kwangu kwose;+ Ndinoziva kuti hamuzonditi handina mhosva. 29  Ini ndichava akaipa. Nei ndichishanda zvakaoma pasina?+ 30  Kudai ndaigeza nemvura inobva muchando, Ndochenesa maoko angu nedota,+ 31  Maizongondinyudza mugomba, Uye nguo dzangu dzaizondisema. 32  Nokuti iye haasi munhu+ akaita seni kuti ndimupindure, Kuti titongane. 33  Hapana munhu angatitongera mhosva yedu,+ Kuti aise ruoko rwake patiri. 34  Ngaabvise shamhu yake pandiri,+ Uye kutyisa kwake ngakurege kundityisa. 35  Regai nditaure, ndirege kumutya, Nokuti handina kudaro.

Mashoko Emuzasi