Jobho 9:1-35

9  Zvino Jobho akapindura, akati:   “Chokwadi ndinoziva kuti ndizvo zvazvakaita.Asi munhuwo zvake angava akarurama sei kana aine mhosva naMwari?+   Kana iye akada kuita nharo naye,+Haangagoni kumupindura mubvunzo mumwe chete pane ine chiuru.   Iye ane mwoyo wakachenjera uye ane simba.+Ndiani angaomesa mwoyo kwaari akasakuvadzwa?+   Iye anobvisa makomo,+ zvokuti vanhu havambozivi nezvawo,Iye akaaparadza akatsamwa.+   Iye anoita kuti nyika idengenyeke iri munzvimbo yayo,Zvokuti mbiru+ dzayo dzinodedera.   Iye anoudza zuva kuti rirege kupenya,Iye anodzitira nyeredzi,+   Iye ari oga anotatamura matenga+Nokutsika pamusoro pemafungu makuru egungwa;+   Anosika boka renyeredzi reAshi, boka renyeredzi reKesiri,Neboka renyeredzi reKima+ nedzimba dzomukati dzokuMaodzanyemba; 10  Anoita zvinhu zvikuru zvisingagoni kuongororwa,+Nezvinhu zvinoshamisa zvisingaverengeki.+ 11  Tarira! Iye anopfuura pedyo neni asi handimuoni,Anopfuura hake asi handimuzivi.+ 12  Tarira! Iye anobvuta. Ndiani angamudzivisa?Ndiani angati kwaari, ‘Uri kuitei?’+ 13  Mwari haazodzori kutsamwa kwake;+Vanobatsira mudenhi+ vachakotama pasi pake. 14  Zvakadini kana ini, ndikamupindura!Ndichasarudza mashoko angu okutaura naye,+ 15  Iye wandaisazopindura, kunyange kudai ndakanga ndakarurama.+Ndaizoteterera ane mhosva neni kuti andinzwire nyasha.+ 16  Kudai ndaizomushevedza, aizondipindura here?+Handitendi kuti aizoteerera inzwi rangu; 17  Iye anondipwanya nedutu,Oita kuti maronda angu awande pasina chikonzero.+ 18  Haazondibvumiri kufemazve imwe mhepo,+Nokuti anoramba achindizadza nezvinhu zvinovava. 19  Kana paine mumwe munhu anonzi ane simba guru, ndiye iyeye;+Kudai paine mumwe munhu anonzi ane simba rokururamisira, haiwa, ndaizoshevedzwa ini! 20  Kudai ndakarurama, muromo wangu waizonditi ndakaipa;Kudai ndisina chandinopomerwa, iye aizongonditi handina kururama. 21  Kudai ndisina chandinopomerwa, ndaisamboziva mweya wangu;Ndaizoramba upenyu hwangu. 22  Pane chinhu chimwe chete. Ndokusaka ndichiti,‘Iye anoparadza munhu asina chaanopomerwa, nomunhu akaipa.’+ 23  Kudai mafashamo anongoerekana avapo aizongoerekana akonzera rufu,Iye aizoseka kurasa tariro kwomunhu asina mhosva. 24  Nyika yakaiswa muruoko rwomunhu akaipa;+Iye anofukidza zviso zvevatongi vayo.Kana asiri iye, saka ndiani? 25  Uyewo mazuva angu anomhanya kupfuura mumhanyi;+Anotiza, haazooni zvakanaka. 26  Anopfuura sezvinoita zvikepe zvetsanga,Segondo rinokurumidza kubhururukira uku nokoko richitsvaka chokudya.+ 27  Kana ndikati, ‘Regai ndikanganwe kunetseka kwangu,+Regai ndichinje chiso+ changu, ndifare,’ 28  Ndinotya kurwadziwa kwangu kwose;+Ndinoziva kuti hamuzonditi handina mhosva. 29  Ini ndichava akaipa.Nei ndichishanda zvakaoma pasina?+ 30  Kudai ndaigeza nemvura inobva muchando,Ndochenesa maoko angu nedota,+ 31  Maizongondinyudza mugomba,Uye nguo dzangu dzaizondisema. 32  Nokuti iye haasi munhu+ akaita seni kuti ndimupindure,Kuti titongane. 33  Hapana munhu angatitongera mhosva yedu,+Kuti aise ruoko rwake patiri. 34  Ngaabvise shamhu yake pandiri,+Uye kutyisa kwake ngakurege kundityisa. 35  Regai nditaure, ndirege kumutya,Nokuti handina kudaro.

Mashoko Emuzasi