Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jobho 8:1-22

8  Zvino Bhiridhadhi muShuhi+ akapindura, akati:   “Ucharamba uchitaura zvinhu izvi kusvikira rini,+ Mashoko omuromo wako zvaakaita semhepo ine simba?+   Mwari angatsaudzira pakutonga here,+ Kana kuti Wemasimbaose angatsaudzira kururama here?+   Kana vanakomana vako vakamutadzira, Zvokuti anovarega kuti vapinde muruoko rwokumukira kwavo,   Kudai iwe ukatsvaka Mwari,+ Uye ukateterera Wemasimbaose kuti unzwirwe nyasha,   Kudai wakachena uye wakarurama,+ Iko zvino angadai amuka nokuda kwako Uye angadai adzorera nzvimbo yako yokugara yakarurama.   Uyewo, kutanga kwako kungadai kwava chinhu chiduku, Asi kuguma kwako kwaizova kukuru kwazvo.+   Ndapota, bvunza chizvarwa chekare,+ Ufunge nezvezvinhu zvakaongororwa nemadzibaba avo.+   Nokuti isu tinongova vazuro,+ uye hapana chatinoziva, Nokuti mazuva edu panyika akaita somumvuri.+ 10  Ivo havangakurayiridzi nokukuudza here, Uye havangabudisi mashoko mumwoyo mavo here? 11  Nhokwe+ ingareba kana isiri mumachakwi here? Tsanga ingakura pasina mvura here? 12  Painenge yatumbuka, isati yatemwa, Inotangira humwe uswa hwose kuoma.+ 13  Ndizvo zvakaita makwara avose vanokanganwa Mwari,+ Uye tariro yomunhu anotsauka ichaparara,+ 14  Ane chaanovimba nacho chinoparadzwa, Uye ane chaanovimba nacho chakaita seimba yedandemutande.+ 15  Achazendamira paimba yake, asi haizorambi yakamira; Achaibata, asi haizogari. 16  Iye akaita somuti uzere nomuto uri kukura muzuva, Uye davi rake rinokura mumunda make.+ 17  Midzi yake inorukana pamurwi wematombo, Anoona imba yematombo. 18  Kana mumwe munhu akamuparadza panzvimbo yake,+ Iyo ichamurambawo, ichiti, ‘Handina kumbokuona.’+ 19  Tarira! Ndiko kuparara kwenzira yake;+ Uye vamwe vanobuda muguruva. 20  Tarira! Mwari haazorambi ani naani asina chaanopomerwa, Uye haazobatsiriwo vanoita zvakaipa, 21  Kusvikira azadza muromo wako nokuseka, Uye miromo yako nokushevedzera kwokufara. 22  Vaya vanokuvenga vachapfekedzwa nyadzi,+ Uye tende revakaipa harizovipo.”

Mashoko Emuzasi