Jobho 8:1-22

8  Zvino Bhiridhadhi muShuhi+ akapindura, akati:   “Ucharamba uchitaura zvinhu izvi kusvikira rini,+Mashoko omuromo wako zvaakaita semhepo ine simba?+   Mwari angatsaudzira pakutonga here,+Kana kuti Wemasimbaose angatsaudzira kururama here?+   Kana vanakomana vako vakamutadzira,Zvokuti anovarega kuti vapinde muruoko rwokumukira kwavo,   Kudai iwe ukatsvaka Mwari,+Uye ukateterera Wemasimbaose kuti unzwirwe nyasha,   Kudai wakachena uye wakarurama,+Iko zvino angadai amuka nokuda kwakoUye angadai adzorera nzvimbo yako yokugara yakarurama.   Uyewo, kutanga kwako kungadai kwava chinhu chiduku,Asi kuguma kwako kwaizova kukuru kwazvo.+   Ndapota, bvunza chizvarwa chekare,+Ufunge nezvezvinhu zvakaongororwa nemadzibaba avo.+   Nokuti isu tinongova vazuro,+ uye hapana chatinoziva,Nokuti mazuva edu panyika akaita somumvuri.+ 10  Ivo havangakurayiridzi nokukuudza here,Uye havangabudisi mashoko mumwoyo mavo here? 11  Nhokwe+ ingareba kana isiri mumachakwi here?Tsanga ingakura pasina mvura here? 12  Painenge yatumbuka, isati yatemwa,Inotangira humwe uswa hwose kuoma.+ 13  Ndizvo zvakaita makwara avose vanokanganwa Mwari,+Uye tariro yomunhu anotsauka ichaparara,+ 14  Ane chaanovimba nacho chinoparadzwa,Uye ane chaanovimba nacho chakaita seimba yedandemutande.+ 15  Achazendamira paimba yake, asi haizorambi yakamira;Achaibata, asi haizogari. 16  Iye akaita somuti uzere nomuto uri kukura muzuva,Uye davi rake rinokura mumunda make.+ 17  Midzi yake inorukana pamurwi wematombo,Anoona imba yematombo. 18  Kana mumwe munhu akamuparadza panzvimbo yake,+Iyo ichamurambawo, ichiti, ‘Handina kumbokuona.’+ 19  Tarira! Ndiko kuparara kwenzira yake;+Uye vamwe vanobuda muguruva. 20  Tarira! Mwari haazorambi ani naani asina chaanopomerwa,Uye haazobatsiriwo vanoita zvakaipa, 21  Kusvikira azadza muromo wako nokuseka,Uye miromo yako nokushevedzera kwokufara. 22  Vaya vanokuvenga vachapfekedzwa nyadzi,+Uye tende revakaipa harizovipo.”

Mashoko Emuzasi