Jobho 7:1-21

7  “Ko munhuwo zvake haana basa rokumanikidzirwa+ panyika here,Uye mazuva ake haana kufanana nemazuva omunhu wemaricho here?+   Anosuwa mumvuri+ sezvinoita muranda,Uye anomirira mubayiro wake sezvinoita munhu wemaricho.+   Nokudaro ndakaitwa kuti ndive nemwedzi isina zvainobatsira,+Uye vakandiverengera usiku hwokutambudzika.+   Pandinenge ndarara ndinotiwo, ‘Ndichamuka rini?’+Pahunenge hwanyatsova usiku, ndinenge ndaneta nokushanduka-shanduka kusvikira mambakwedza.   Nyama yangu yafukidzwa nehonye+ nemavhinga evhu;+Ganda rangu raomarara uye riri kubuda urwa.+   Mazuva angu anomhanya+ kupfuura zvinoita chirukiso chomuruki,Uye anoguma pasina tariro.+   Yeukai kuti upenyu hwangu imhepo;+Kuti ziso rangu harizoonizve zvakanaka.   Ziso raiye anondiona harizondioni;Maziso enyu achanditarira, asi ndinenge ndisisipo.+   Gore rinoguma, roenda;Saizvozvo iye anoburukira muSheori haazobudizve.+ 10  Haazodzokizve kumba kwake,Uye nzvimbo yake haizomuzivizve.+ 11  Naizvozvo, ini handizoregi kutaura nomuromo wangu.Ndichataura ndichitambudzika;Ndichava nehanya nokurwadziwa kwomweya wangu!+ 12  Ndiri gungwa kana kuti zimhuka romugungwa here,Zvamuri kundiisira murindi+ kuti andirinde? 13  Pandakati, ‘Mubhedha wangu uchandinyaradza,Mubhedha wangu uchabatsira kutakura kunetseka kwangu,’ 14  Makandityisa nezvandinorota,Uye munoita kuti nditange kutya nezvandinoratidzwa, 15  Zvokuti mweya wangu unosarudza kutadza kufema,Uye rufu+ pane kungova mapfupa chete. 16  Ndahuramba;+ handingadi kurarama nokusingagumi.Ndisiyei, nokuti mazuva angu imhepo inofemwa.+ 17  Munhuwo zvake chii+ kuti mumurere,Uye kuti muve nehanya naye, 18  Kuti mumuteerere mangwanani oga oga,Kuti mumuedze+ nguva dzose? 19  Nei musingazoregi kunditarira,+Kana kundirega ndiri ndoga kusvikira ndamedza mate angu? 20  Kana ndakatadza, chii chandingakuitai, imi Mucherechedzi wevanhu?+Nei mangoti nangananga neni, zvokuti ndava mutoro kwamuri? 21  Nei musingaregereri kudarika kwangu+Mofuratira kukanganisa kwangu?Nokuti zvino ndicharara muguruva;+Muchanditsvaka, asi ndinenge ndisisipo.”

Mashoko Emuzasi