Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jobho 7:1-21

7  “Ko munhuwo zvake haana basa rokumanikidzirwa+ panyika here, Uye mazuva ake haana kufanana nemazuva omunhu wemaricho here?+   Anosuwa mumvuri+ sezvinoita muranda, Uye anomirira mubayiro wake sezvinoita munhu wemaricho.+   Nokudaro ndakaitwa kuti ndive nemwedzi isina zvainobatsira,+ Uye vakandiverengera usiku hwokutambudzika.+   Pandinenge ndarara ndinotiwo, ‘Ndichamuka rini?’+ Pahunenge hwanyatsova usiku, ndinenge ndaneta nokushanduka-shanduka kusvikira mambakwedza.   Nyama yangu yafukidzwa nehonye+ nemavhinga evhu;+ Ganda rangu raomarara uye riri kubuda urwa.+   Mazuva angu anomhanya+ kupfuura zvinoita chirukiso chomuruki, Uye anoguma pasina tariro.+   Yeukai kuti upenyu hwangu imhepo;+ Kuti ziso rangu harizoonizve zvakanaka.   Ziso raiye anondiona harizondioni; Maziso enyu achanditarira, asi ndinenge ndisisipo.+   Gore rinoguma, roenda; Saizvozvo iye anoburukira muSheori haazobudizve.+ 10  Haazodzokizve kumba kwake, Uye nzvimbo yake haizomuzivizve.+ 11  Naizvozvo, ini handizoregi kutaura nomuromo wangu. Ndichataura ndichitambudzika; Ndichava nehanya nokurwadziwa kwomweya wangu!+ 12  Ndiri gungwa kana kuti zimhuka romugungwa here, Zvamuri kundiisira murindi+ kuti andirinde? 13  Pandakati, ‘Mubhedha wangu uchandinyaradza, Mubhedha wangu uchabatsira kutakura kunetseka kwangu,’ 14  Makandityisa nezvandinorota, Uye munoita kuti nditange kutya nezvandinoratidzwa, 15  Zvokuti mweya wangu unosarudza kutadza kufema, Uye rufu+ pane kungova mapfupa chete. 16  Ndahuramba;+ handingadi kurarama nokusingagumi. Ndisiyei, nokuti mazuva angu imhepo inofemwa.+ 17  Munhuwo zvake chii+ kuti mumurere, Uye kuti muve nehanya naye, 18  Kuti mumuteerere mangwanani oga oga, Kuti mumuedze+ nguva dzose? 19  Nei musingazoregi kunditarira,+ Kana kundirega ndiri ndoga kusvikira ndamedza mate angu? 20  Kana ndakatadza, chii chandingakuitai, imi Mucherechedzi wevanhu?+ Nei mangoti nangananga neni, zvokuti ndava mutoro kwamuri? 21  Nei musingaregereri kudarika kwangu+ Mofuratira kukanganisa kwangu? Nokuti zvino ndicharara muguruva;+ Muchanditsvaka, asi ndinenge ndisisipo.”

Mashoko Emuzasi