Jobho 5:1-27

5  “Ndapota, shevedzera! Pane munhu chero upi zvake ari kukupindura here?Pavatsvene, ndoupi wauchatendeukira kwaari?   Nokuti benzi richaurayiwa nokutambura,Uye kuva neshanje kuchauraya chero munhu upi zvake anonyengerwa nyore nyore.   Ini ndakaona benzi richidzika midzi,+Asi ndakangoerekana ndava kutuka nzvimbo yaro yarinogara.   Vanakomana varo vanoramba vari kure nokuponeswa,+Vanopwanyirwa pagedhi pasina mununuri.   Zvarinokohwa zvinodyiwa neane nzara;Mumwe munhu anotora nyama pane zvokukochekera nazvo zvomuurayi wemhuka painenge yakarembedzwa,Uye musungo unobata zvinhu zvavo zvokurarama nazvo.   Nokuti zvinhu zvinokuvadza hazvibudi muguruva,Uye dambudziko haribudi pasi.   Nokuti munhu anoberekerwa kutambudzika,Sepfarivari dzinodaukira kumusoro.   Asi ini ndaizobvunza Mwari,Uye ndaizoisa mhosva yangu kuna Mwari,+   Kuna Iye anoita zvinhu zvikuru zvisingagoni kuongororwa,Zvinhu zvinoshamisa zvisingaverengeki;+ 10  Kuna Iye anonayisa mvura panyika+Nokutuma mvura paminda;+ 11  Kuna Iye anoisa vaya vakaderera panzvimbo yakakwirira,+Zvokuti vaya vakasuruvara vanova pakakwirira nokuti vanenge vaponeswa; 12  Kuna Iye anokonesa mazano evane njere,+Zvokuti maoko avo haashandi zvinobudirira; 13  Kuna Iye anobata vakachenjera mukunyengera kwavo,+Zvokuti zano revakangwara rinongoitwa pasina kumbofunga;+ 14  Vanosangana nerima kunyange masikati,Uye vanotsvangadzira masikati machena sokunge kuti usiku;+ 15  Kuna Iye anoponesa pabakatwa rinobuda mumiromo yavo,Uye anoponesa murombo paruoko rwomunhu ane simba,+ 16  Zvokuti akaderera anova netariro,+Asi kusarurama kunovhara muromo wako.+ 17  Tarirai! Anofara munhu anotsiurwa naMwari;+Uye usaramba kuranga kwoWemasimbaose! 18  Nokuti anoita kuti pave nemarwadzo, asi anosunga ronda racho;Anoputsa-putsa, asi maoko ake anoporesa. 19  Achakununura pamatambudziko matanhatu,+Uye pamanomwe hapana chinokuvadza chichakugunzva.+ 20  Achakudzikinura parufu munguva yenzara,+Nepasimba rebakatwa munguva yehondo. 21  Uchavanzwa pakurova kworurimi,+Hauzotyi kupamba pakunouya. 22  Uchaseka kupamba uye nzara,Uye hauzotyi chikara chepanyika. 23  Nokuti uchaita sungano nematombo omusango,Uye chikara chomusango chichagariswa pamwe chete newe norugare.+ 24  Uchaziva kuti rugare ndiro tende rako,Uye uchaenda woona mafuro ako, asi hapana chauchashayiwa. 25  Uchaziva kuti vana vako vazhinji+Uye kuti vazukuru vako vakaita sezvinomera panyika.+ 26  Uchasvika kuguva uine simba,+Sokuungana kunoita zvisote panguva yazvo. 27  Tarira! Izvi ndizvo zvataongorora. Ndizvo zvazviri.Zvinzwe, uye iwe—uzvizive.”

Mashoko Emuzasi