Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jobho 40:1-24

40  Zvino Jehovha akapindura Jobho, akati:   “Munhu anotsvakira vamwe mhosva angakakavadzana noWemasimbaose here?+ Iye anotsiura Mwari ngaapindure.”+  Zvino Jobho akapindura Jehovha, akati:   “Tarirai! ndava asingakoshi.+ Chii chandingakupindurai? Ndabata muromo wangu.+   Ndataura kamwe chete, uye handichapinduri; Kaviri, uye handichawedzeri chinhu.”  Zvino Jehovha akapindura Jobho ari mudutu,+ akati:   “Ndapota, zvisunge muchiuno somurume;+ Ndichakubvunza, iwe undiudze.+   Chokwadi, iwe ungaita kuti kururamisira kwangu kushayiwe simba here? Unganditi ndakaipa kuti iwe uve akarurama here?+   Kana kuti une ruoko rwakafanana norwaMwari wechokwadi here,+ Uye ungaita kuti kutinhire nenzwi rakafanana nerake here?+ 10  Ndapota, zvishongedze ukuru+ pamwe chete nokukwirira;+ Pfeka kukudzwa+ nokubwinya.+ 11  Durura kushatirwa kwako kukuru,+ Uone munhu wose anozvikudza umuderedze. 12  Ona munhu wose anozvikudza, umuninipise,+ Utsike-tsike vakaipa vari pavari ipapo chaipo. 13  Vavanze muguruva+ vari pamwe chete, Vasunge vari munzvimbo yakavanda, 14  Uye ini, iyeni ndichakurumbidza, Nokuti ruoko rwako rworudyi runogona kukuponesa. 15  Zvino tarira, Bhehemoti yandakasika sokusika kwandakakuita. Inodya uswa hwakasvibirira+ sezvinongoita nzombe. 16  Zvino tarira, simba rayo riri muhudyu mayo, Uye simba rayo guru+ riri mumidzira yedumbu rayo. 17  Inopeta muswe wayo somusidhari; Madzira ezvidya zvayo akarukana. 18  Mapfupa ayo akaita sepombi dzemhangura; Mapfupa ayo akasimba akaita semizariro yesimbi. 19  Ndiyo kutanga kwenzira dzaMwari; Muiti+ wayo chete ndiye anokwanisa kuswededza bakatwa rake pedyo nayo. 20  Nokuti makomo anoiberekera zvibereko,+ Uye mhuka dzose dzomusango dzinotambira ikoko. 21  Inorara pasi pemiti yemihapa, Munzvimbo yakavanda ine tsanga+ nomumachakwi.+ 22  Miti yemihapa inoramba yakaidzivirira nemimvuri yayo; Mishambangwena yomumupata une rukova inoikomba. 23  Kana rwizi rukayerera nesimba, haivhunduki yomhanya. Kunyange rwizi rwaJodhani+ rukapfachukira mukanwa mayo, iyo ine chivimbo. 24  Pane munhu angaibata kuti aende nayo iyo ichizviona here? Pane munhu angaboora mhino yayo nezviteyeso here?

Mashoko Emuzasi