Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Jobho 38:1-41

38  Zvino Jehovha akapindura Jobho ari mudutu,+ akati:   “Ndianiko uyu ari kudzikatidza zvakarongwaNemashoko asina zivo?+   Ndapota, zvisunge muchiuno somurume,Uye rega ndikubvunze, iwe undiudze.+   Wakanga uri kupi pandakavaka nheyo yenyika?+Ndiudze, kana uchinzwisisa.   Ndiani akatara kukura kwayo, kana uchizivaKana kuti ndiani akatambanudza tambo yokuyeresa pamusoro payo?   Ko zvigadziko+ zvayo zvakadzikwa pai,Kana kuti ndiani akamisa dombo rayo repakona?   Nyeredzi dzemangwanani+ padzakashevedzera nomufaro pamwe chete,Uye vanakomana vose vaMwari+ pavakatanga kushevedzera vachirumbidza?   Ndiani akadzivira gungwa nemasuo,+Iro rakabuda sezvarinoita parinoputika richibuda muchibereko;   Pandakaisa gore kuti rive nguo yaroUye zarima kuti rive jira rokuriputirisa, 10  Ndikariisira murau wanguNokuisa muzariro nemasuo,+ 11  Ndikati, ‘Ungasvika apa, asi haungapfuuri;+Uye mafungu ako makuru anogumira apa’?+ 12  Wakamborayira mangwanani kubvira pakatanga mazuva ako here?+Ndiwe wakaita kuti mambakwedza azive nzvimbo yawo here, 13  Kuti abate migumo yenyika,Kuti vakaipa vazunzwe vachibva pairi?+ 14  Inozvishandura sevhu+ riri pasi pechisimbiso,Uye zvinhu zvinobuda sokunge zvakapfekedzwa. 15  Vakaipa vanovharirwa chiedza chavo,+Uye ruoko runozvikwidziridza runotyoka.+ 16  Wakasvika panonyuka mvura yegungwa here,Kana kuti wakambofamba-famba+ uchitsvaka mvura yakadzika+ here? 17  Wakambovhurirwa magedhi orufu+ here,Kana kuti ungaona magedhi ezarima+ here? 18  Wakambonzwisisa nezvenzvimbo dzakafara dzenyika here?+Taura, kana wava kuzviziva zvose. 19  Nzira inoenda kunogara chiedza iri kupi?+Kana riri rima, nzvimbo yaro iri kupi? 20  Kuti uende nazvo kumuganhu wazvoUye kuti unzwisise migwagwa inoenda kumba kwazvo? 21  Wava kuzviziva nokuti wakaberekwa panguva iyoyo,+Uye nokuti mazuva ako mazhinji here? 22  Wakambopinda mumatura echando,+Kana kuti unoona matura echimvuramabwe,+ 23  Zvandakachengetera nguva yokutambudzika,Nokuda kwezuva rokurwa nerehondo here?+ 24  Zvino nzira inopararira nayo chiedza iri kupi,Neinopararira nayo mhepo yokumabvazuva+ panyika? 25  Ndianiko akagadzirira mafashamo pokuyerera napoUye gore redutu rinotinhira nzira yaro,+ 26  Kuti mvura inaye panyika isina munhu,+Parenje risina munhu wepanyika, 27  Kuti nzvimbo dzakaparadzwa nemadutu pamwe chete nematongo zvigutsweUye kuita kuti uswa humere?+ 28  Ko mvura inonaya ina baba here,+Kana kuti ndiani akabereka madonhwe edova?+ 29  Mvura yakaita chando inobuda mudumbu raani,Ndiani akabereka mazaya echando+ chokudenga? 30  Mvura inoramba yakavanda sokunge kuti iri pasi pedombo,Uye pamusoro pemvura yakadzika panoumbana.+ 31  Ungasunga zvakasimba zvisungo zveboka renyeredzi reKima here,Kana kuti ungasunungura tambo dzeboka renyeredzi reKesiri here?+ 32  Ungabudisa boka renyeredzi reMazaroti panguva yaro yakatarwa here?Uye ungafambisa boka renyeredzi reAshi pamwe chete nevanakomana varo here? 33  Wava kuziva mirau yokumatenga here,+Kana kuti ungaisa simba rawo panyika here? 34  Ungashevedzera zvinonzwika kumakore,Zvokuti mvura zhinji ingakufukidza here?+ 35  Ungatuma mheni kuti dziendeDzoti kwauri, ‘Tiri pano!’ here? 36  Ndiani akaisa uchenjeri+ mumakore akaturikidzana,Kana kuti ndiani akapa chinhu chinoshamisa chokudenga kunzwisisa?+ 37  Ndiani anganyatsoverenga makore nouchenjeri,Kana kuti ndiani angadurura zvirongo zvemvura zvokudenga,+ 38  Guruva parinodururuka sezvinoita simbi yakanyungudutswa,Uye mavhinga enyika paanonamatirana? 39  Ungavhimira shumba mhukaUye ungagutsa nhomba huru yevana veshumba,+ 40  Pavanoti hwatata munzvimbo dzokuvanda,+Kana kuti pavanoramba vari munzvimbo dzakavandika dzokuti vavandire here? 41  Ndiani anogadzirira gunguo zvokudya+ zvaro,Vana varo pavanochemera kubatsirwa naMwari,Pavanoramba vachidzungaira nokuti hapana chokudya?

Mashoko Emuzasi