Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jobho 38:1-41

38  Zvino Jehovha akapindura Jobho ari mudutu,+ akati:   “Ndianiko uyu ari kudzikatidza zvakarongwa Nemashoko asina zivo?+   Ndapota, zvisunge muchiuno somurume, Uye rega ndikubvunze, iwe undiudze.+   Wakanga uri kupi pandakavaka nheyo yenyika?+ Ndiudze, kana uchinzwisisa.   Ndiani akatara kukura kwayo, kana uchiziva Kana kuti ndiani akatambanudza tambo yokuyeresa pamusoro payo?   Ko zvigadziko+ zvayo zvakadzikwa pai, Kana kuti ndiani akamisa dombo rayo repakona?   Nyeredzi dzemangwanani+ padzakashevedzera nomufaro pamwe chete, Uye vanakomana vose vaMwari+ pavakatanga kushevedzera vachirumbidza?   Ndiani akadzivira gungwa nemasuo,+ Iro rakabuda sezvarinoita parinoputika richibuda muchibereko;   Pandakaisa gore kuti rive nguo yaro Uye zarima kuti rive jira rokuriputirisa, 10  Ndikariisira murau wangu Nokuisa muzariro nemasuo,+ 11  Ndikati, ‘Ungasvika apa, asi haungapfuuri;+ Uye mafungu ako makuru anogumira apa’?+ 12  Wakamborayira mangwanani kubvira pakatanga mazuva ako here?+ Ndiwe wakaita kuti mambakwedza azive nzvimbo yawo here, 13  Kuti abate migumo yenyika, Kuti vakaipa vazunzwe vachibva pairi?+ 14  Inozvishandura sevhu+ riri pasi pechisimbiso, Uye zvinhu zvinobuda sokunge zvakapfekedzwa. 15  Vakaipa vanovharirwa chiedza chavo,+ Uye ruoko runozvikwidziridza runotyoka.+ 16  Wakasvika panonyuka mvura yegungwa here, Kana kuti wakambofamba-famba+ uchitsvaka mvura yakadzika+ here? 17  Wakambovhurirwa magedhi orufu+ here, Kana kuti ungaona magedhi ezarima+ here? 18  Wakambonzwisisa nezvenzvimbo dzakafara dzenyika here?+ Taura, kana wava kuzviziva zvose. 19  Nzira inoenda kunogara chiedza iri kupi?+ Kana riri rima, nzvimbo yaro iri kupi? 20  Kuti uende nazvo kumuganhu wazvo Uye kuti unzwisise migwagwa inoenda kumba kwazvo? 21  Wava kuzviziva nokuti wakaberekwa panguva iyoyo,+ Uye nokuti mazuva ako mazhinji here? 22  Wakambopinda mumatura echando,+ Kana kuti unoona matura echimvuramabwe,+ 23  Zvandakachengetera nguva yokutambudzika, Nokuda kwezuva rokurwa nerehondo here?+ 24  Zvino nzira inopararira nayo chiedza iri kupi, Neinopararira nayo mhepo yokumabvazuva+ panyika? 25  Ndianiko akagadzirira mafashamo pokuyerera napo Uye gore redutu rinotinhira nzira yaro,+ 26  Kuti mvura inaye panyika isina munhu,+ Parenje risina munhu wepanyika, 27  Kuti nzvimbo dzakaparadzwa nemadutu pamwe chete nematongo zvigutswe Uye kuita kuti uswa humere?+ 28  Ko mvura inonaya ina baba here,+ Kana kuti ndiani akabereka madonhwe edova?+ 29  Mvura yakaita chando inobuda mudumbu raani, Ndiani akabereka mazaya echando+ chokudenga? 30  Mvura inoramba yakavanda sokunge kuti iri pasi pedombo, Uye pamusoro pemvura yakadzika panoumbana.+ 31  Ungasunga zvakasimba zvisungo zveboka renyeredzi reKima here, Kana kuti ungasunungura tambo dzeboka renyeredzi reKesiri here?+ 32  Ungabudisa boka renyeredzi reMazaroti panguva yaro yakatarwa here? Uye ungafambisa boka renyeredzi reAshi pamwe chete nevanakomana varo here? 33  Wava kuziva mirau yokumatenga here,+ Kana kuti ungaisa simba rawo panyika here? 34  Ungashevedzera zvinonzwika kumakore, Zvokuti mvura zhinji ingakufukidza here?+ 35  Ungatuma mheni kuti dziende Dzoti kwauri, ‘Tiri pano!’ here? 36  Ndiani akaisa uchenjeri+ mumakore akaturikidzana, Kana kuti ndiani akapa chinhu chinoshamisa chokudenga kunzwisisa?+ 37  Ndiani anganyatsoverenga makore nouchenjeri, Kana kuti ndiani angadurura zvirongo zvemvura zvokudenga,+ 38  Guruva parinodururuka sezvinoita simbi yakanyungudutswa, Uye mavhinga enyika paanonamatirana? 39  Ungavhimira shumba mhuka Uye ungagutsa nhomba huru yevana veshumba,+ 40  Pavanoti hwatata munzvimbo dzokuvanda,+ Kana kuti pavanoramba vari munzvimbo dzakavandika dzokuti vavandire here? 41  Ndiani anogadzirira gunguo zvokudya+ zvaro, Vana varo pavanochemera kubatsirwa naMwari, Pavanoramba vachidzungaira nokuti hapana chokudya?

Mashoko Emuzasi