Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Jobho 37:1-24

37  “Chokwadi mwoyo wangu unodedereswa neizvi,+Uye unokwakuka uchibva panzvimbo pawo.   Nyatsoteererai, kutinhira kwenzwi rake,+Nokuomba kunobuda mumuromo make.   Anoita kuti kuende pasi pematenga ose,Uye mheni+ yake inosvika kumigumo yenyika.   Kutinhira kunotevera mushure mayo;Anotinhira+ nenzwi roukuru hwake,+Uye haadzidzivisi panonzwika inzwi rake.+   Mwari anotinhira nenzwi rake+ nenzira inoshamisa,Achiita zvinhu zvikuru zvatisingagoni kuziva.+   Nokuti anoti kuchando, ‘Wira panyika,’+Uye anodarowo kumvura zhinji inonaya, iyo mvura yake zhinji inonaya nesimba.+   Anodzivisa ruoko rwomunhu wose wepanyika kuti rurege kuita basaKuti munhu wose azive basa rake.   Chikara chinoenda kunovanda,Uye chinogara munzvimbo dzacho dzokuvanda.+   Dutu rinobuda muimba yomukati+Uye kutonhora kunobuda mumhepo yokumusoro.+ 10  Mvura yakaita chando inovapo nokuda kwemhepo yaMwari yokufema+Uye mvura yakapararira inoramba iri panzvimbo imwe chete.+ 11  Chokwadi, iye anoremedza gore nounyoro,Chiedza+ chake chinoparadzira gore gobvu, 12  Riri kutenderedzwa nokutungamirira kwaanozviita kuti zviite basa razvoZvichienda chero kwaanozvirayira+ pamusoro penyika inobereka yepasi. 13  Anoita kuti rive shamhu+ kana kuti rivepo nokuda kwenyika yake+Kana kuti ribereke zvibereko nokuda kwomutsa wake worudo.+ 14  Haiwa Jobho, teerera izvi;Mira, ufunge nezvemabasa anoshamisa aMwari.+ 15  Unoziva here paakatarirwa nguva naMwari,+Nepaakaita kuti chiedza chegore rake chipenye? 16  Unoziva here nezvokudzikama kwemakore,+Iwo mabasa anoshamisa aIye ane zivo yakakwana?+ 17  Kuti nguo dzako dzinopisa seiNyika painova norunyararo runobva kumaodzanyemba?+ 18  Ungapambadzira matenga+ pamwe chete nayeKuti ave akaoma segirazi resimbi yakanyungudutswa here? 19  Tiudze zvatingataura kwaari;Hatingabudisi mashoko nokuda kwerima. 20  Ko iye anofanira kuudzwa kuti ndinoda kutaura here?Kana kuti pane munhu here akambotaura kuti izvo zvichazotaurwa?+ 21  Zvino havanyatsooni chiedza;Icho chinopenya chiri mumatenga,Mhepo painenge yapfuura, ikaachenesa. 22  Kubwinya kwakaita sokwendarama kunobva kuchamhembe.Kukudzwa+ kwaMwari kunotyisa. 23  Kana ari Wemasimbaose, hatina kumuwana;+Akakwidziridzwa musimba,+Haazozvidzi+ kururamisira+ nokururama+ kukuru. 24  Naizvozvo vanhu ngavamutye.+Haana hanya nevanhu vanozviti vakachenjera mumwoyo mavo.”+

Mashoko Emuzasi