Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Jobho 36:1-33

36  Zvino Erihu akatizve:   “Ndishivirire kwenguva duku, uye ndichakuzivisaKuti pachine mashoko okuti nditaure nokuda kwaMwari.   Ndichatora zivo yangu kure,Uye ndichataura kuti Muiti wangu akarurama.+   Nokuti chokwadi mashoko angu haasi enhema;Iye ane zivo yakakwana+ ari pamberi pako.   Tarira! Mwari ane simba+ uye haazorambi munhu;Iye ane simba guru romwoyo une njere;   Haazochengetedzi munhu akaipa ari mupenyu,+Asi acharuramisira vanotambudzika.+   Haazobvisi maziso ake pamunhu akarurama;+Kunyange madzimambo anogara pachigaro choumambo+Iye achaitawo kuti agare pachigaro nokusingaperi, uye achakwidziridzwa.   Kana achinge akasungwa nezvisungo zvomumakumbo,+Anosungwa netambo dzokutambudzika.   Iye achabva aaudza pamusoro penzira yaanoita nayoPamwe chete nokudarika kwawo, nokuti anozvikudza kwazvo. 10  Iye achavhura nzeve dzawo kuti dzinzwe kurayira,+Uye achaarayira kuti atendeuke pane zvinhu zvinokuvadza.+ 11  Kana akateerera, akamushumira,Achapedzera mazuva awo mune zvakanakaNemakore awo mune zvinofadza.+ 12  Asi kana akasateerera, achaurayiwa+ nechombo chinoita zvokukandwa,+Uye achafa asingazivi. 13  Vaya vane mwoyo yakatsauka vachazviunganidzira kutsamwa.+Havachemeri kubatsirwa nokuti avasunga. 14  Mweya yavo ichafa vachiri vaduku,+Uye upenyu hwavo huchafira pakati pepfambi dzechirume dzepatemberi.+ 15  Achanunura anotambudzika mukutambudzika kwake,Uye achavhura nzeve dzavo pavanenge vachidzvinyirirwa. 16  Achakubvisawo pamuromo wokutambudzika!+Nzvimbo yakafara,+ isina kumanikana, ichava panzvimbo payo,Uye zvinonyaradza zvetafura yako zvichazara nemafuta.+ 17  Uchazara nomutongo unoitirwa munhu akaipa;+Kutonga nokururamisira zvichabata. 18  Chenjerera kuti kutsamwa+ hakukufuriri kuti uombere nepfini,Uye rudzikinuro+ rukuru ngarurege kukutsausa. 19  Kuchemera kwako kubatsirwa kuchabatsira here?+ Aiwa, kunyange mukutambudzikaKunyange kuedza kwako kwose kune simba.+ 20  Usashuva usiku,Kuti marudzi abve paanenge ari. 21  Chenjerera kuti usatsaukira kune zvinhu zvinokuvadza,+Nokuti wakasarudza izvi panzvimbo pokutambudzika.+ 22  Tarira! Mwari anoita zvinhu zvakakwirira nesimba rake;Ndiani murayiridzi akafanana naye? 23  Ndiani akaita kuti azvidavirire kwaari nokuda kwenzira yake,+Uye ndiani akati, ‘Makaita zvisina kururama’?+ 24  Yeuka kuti unofanira kurumbidza basa rake+Rakaimbwa nezvaro nevanhu.+ 25  Vanhu vose vanoramba vakaritarira;Munhuwo zvake anoramba akatarira ari kure.+ 26  Ona! Mwari akakwirira kupfuura zvatingaziva;+Kuwanda kwemakore ake hakugoni kuongororwa.+ 27  Nokuti anokwevera madonhwe emvura kumusoro;+Anopfuura nepasefa semvura inonaya kuti ave mhute yake, 28  Zvokuti makore anodonhedza madonhwe,+Anodonhera vanhu ari mazhinji kwazvo. 29  Chokwadi, ndiani anganzwisisa makore akaturikidzana,Nokutinhira kunobva mudumba rake?+ 30  Tarira! Anoritambanudzira chiedza chake,+Anofukidza pasi pegungwa. 31  Nokuti ndizvo zvaanoshandisa kurwira mhosva yemarudzi;+Anopa zvokudya zvizhinji.+ 32  Anofukidza mheni nemaoko ake,Uye anoirayira kuti irwisane nomudenhi.+ 33  Kutinhira+ kwake kunotaura nezvake,Uyewo zvipfuwo pamusoro peari kuuya.

Mashoko Emuzasi