Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jobho 36:1-33

36  Zvino Erihu akatizve:   “Ndishivirire kwenguva duku, uye ndichakuzivisa Kuti pachine mashoko okuti nditaure nokuda kwaMwari.   Ndichatora zivo yangu kure, Uye ndichataura kuti Muiti wangu akarurama.+   Nokuti chokwadi mashoko angu haasi enhema; Iye ane zivo yakakwana+ ari pamberi pako.   Tarira! Mwari ane simba+ uye haazorambi munhu; Iye ane simba guru romwoyo une njere;   Haazochengetedzi munhu akaipa ari mupenyu,+ Asi acharuramisira vanotambudzika.+   Haazobvisi maziso ake pamunhu akarurama;+ Kunyange madzimambo anogara pachigaro choumambo+ Iye achaitawo kuti agare pachigaro nokusingaperi, uye achakwidziridzwa.   Kana achinge akasungwa nezvisungo zvomumakumbo,+ Anosungwa netambo dzokutambudzika.   Iye achabva aaudza pamusoro penzira yaanoita nayo Pamwe chete nokudarika kwawo, nokuti anozvikudza kwazvo. 10  Iye achavhura nzeve dzawo kuti dzinzwe kurayira,+ Uye achaarayira kuti atendeuke pane zvinhu zvinokuvadza.+ 11  Kana akateerera, akamushumira, Achapedzera mazuva awo mune zvakanaka Nemakore awo mune zvinofadza.+ 12  Asi kana akasateerera, achaurayiwa+ nechombo chinoita zvokukandwa,+ Uye achafa asingazivi. 13  Vaya vane mwoyo yakatsauka vachazviunganidzira kutsamwa.+ Havachemeri kubatsirwa nokuti avasunga. 14  Mweya yavo ichafa vachiri vaduku,+ Uye upenyu hwavo huchafira pakati pepfambi dzechirume dzepatemberi.+ 15  Achanunura anotambudzika mukutambudzika kwake, Uye achavhura nzeve dzavo pavanenge vachidzvinyirirwa. 16  Achakubvisawo pamuromo wokutambudzika!+ Nzvimbo yakafara,+ isina kumanikana, ichava panzvimbo payo, Uye zvinonyaradza zvetafura yako zvichazara nemafuta.+ 17  Uchazara nomutongo unoitirwa munhu akaipa;+ Kutonga nokururamisira zvichabata. 18  Chenjerera kuti kutsamwa+ hakukufuriri kuti uombere nepfini, Uye rudzikinuro+ rukuru ngarurege kukutsausa. 19  Kuchemera kwako kubatsirwa kuchabatsira here?+ Aiwa, kunyange mukutambudzika Kunyange kuedza kwako kwose kune simba.+ 20  Usashuva usiku, Kuti marudzi abve paanenge ari. 21  Chenjerera kuti usatsaukira kune zvinhu zvinokuvadza,+ Nokuti wakasarudza izvi panzvimbo pokutambudzika.+ 22  Tarira! Mwari anoita zvinhu zvakakwirira nesimba rake; Ndiani murayiridzi akafanana naye? 23  Ndiani akaita kuti azvidavirire kwaari nokuda kwenzira yake,+ Uye ndiani akati, ‘Makaita zvisina kururama’?+ 24  Yeuka kuti unofanira kurumbidza basa rake+ Rakaimbwa nezvaro nevanhu.+ 25  Vanhu vose vanoramba vakaritarira; Munhuwo zvake anoramba akatarira ari kure.+ 26  Ona! Mwari akakwirira kupfuura zvatingaziva;+ Kuwanda kwemakore ake hakugoni kuongororwa.+ 27  Nokuti anokwevera madonhwe emvura kumusoro;+ Anopfuura nepasefa semvura inonaya kuti ave mhute yake, 28  Zvokuti makore anodonhedza madonhwe,+ Anodonhera vanhu ari mazhinji kwazvo. 29  Chokwadi, ndiani anganzwisisa makore akaturikidzana, Nokutinhira kunobva mudumba rake?+ 30  Tarira! Anoritambanudzira chiedza chake,+ Anofukidza pasi pegungwa. 31  Nokuti ndizvo zvaanoshandisa kurwira mhosva yemarudzi;+ Anopa zvokudya zvizhinji.+ 32  Anofukidza mheni nemaoko ake, Uye anoirayira kuti irwisane nomudenhi.+ 33  Kutinhira+ kwake kunotaura nezvake, Uyewo zvipfuwo pamusoro peari kuuya.

Mashoko Emuzasi