Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jobho 34:1-37

34  Zvino Erihu akaenderera mberi achipindura kuti:   “Teererai mashoko angu, imi vakachenjera; Nditeererei, imi vanoziva.   Nokuti nzeve inoedza mashoko,+ Sokuravira kunoita rurimi pakudya.+   Ngatizvisarudzirei kutonga kwakarurama; Tose ngatizivei kuti zvakanaka ndezvipi.   Nokuti Jobho ati, ‘Ndakarurama,+ Asi Mwari akatsaudzira kutongwa kwangu kwakarurama.+   Ndinoreva nhema pamusoro pekodzero yangu yokuti nditongwe zvakarurama here? Ronda rangu rinorwadza harirapiki kunyange zvazvo ndisina kudarika.’+   Ndoupi murume akafanana naJobho,+ Anonwa kunyombwa semvura?+   Ava kuda kushamwaridzana nevanoita zvinhu zvinokuvadza Nokufamba nevanhu vakaipa.+   Nokuti ati, ‘Murume akagwinya haabatsirwi+ Nokufarira kwake Mwari.’ 10  Naizvozvo, nditeererei imi varume vane mwoyo ine njere.+ Mwari wechokwadi haamboiti zvakaipa,+ Uye Wemasimbaose haamboiti zvisina kururama!+ 11  Nokuti achapa munhu wepanyika mubayiro+ unoenderana nemaitiro ake, Uye achaita kuti munhu awane zvinoenderana negwara rake. 12  Chokwadi, Mwari haaiti zvakaipa,+ Uye Wemasimbaose haatsaudziri pakutonga.+ 13  Ndiani akamupa nyika, Uye ndiani akamupa nyika inobereka, yose zvayo? 14  Kana akaisa mwoyo wake pane mumwe munhu, Kana akadzosa kwaari simba roupenyu nemhepo yokufema zvomunhu iyeye,+ 15  Zvipenyu zvose zvenyama zvichaparara pamwe chete, Uye munhu wepanyika achadzokera kuguruva chaiko.+ 16  Naizvozvo kana uchinzwisisa, inzwa izvi; Teerera mashoko angu. 17  Chokwadi chero munhu upi zvake anovenga kururamisira angatonga here,+ Uye kana munhu ane simba akarurama, ungamuti akaipa here?+ 18  Munhu angati here kuna mambo, ‘Hamuna zvamunobatsira’? Angati here kune vanokudzwa, ‘Makaipa’?+ 19  Kune Mumwe asingasaruri machinda Uye asina hanya nomunhu anokudzwa kupfuura zvaanoita nomunhu akaderera,+ Nokuti vose zvavo ibasa remaoko ake.+ 20  Vanofa nenguva pfupi,+ kunyange pakati pousiku;+ Vanhu vanogwagwadza vopfuura, Uye vane simba vanobviswa zvisingaitwi noruoko.+ 21  Nokuti maziso ake ari panzira dzomunhu,+ Uye anoona nhanho dzake dzose. 22  Hakuna rima kana zarima chero ripi zvaro Rokuti vaya vanoita zvinhu zvinokuvadza vavande imomo.+ 23  Nokuti haatari nguva yokuti chero munhu upi zvake Aende pamberi paMwari kunotongwa. 24  Anoputsa vane simba+ asingamboongorori, Uye anogadza vamwe panzvimbo pavo.+ 25  Naizvozvo anoziva mabasa avo,+ Anovaparadza usiku, ivo vopwanyika.+ 26  Anovarova sevanhu vakaipa Vari panzvimbo inoonekwa nevanhu vose;+ 27  Nokuti vakarega kumutevera,+ Uye havana kuva nehanya nenzira dzake dzose,+ 28  Kuti vaite kuti kuchema kwomunhu akaderera kusvike kwaari; Naizvozvo anonzwa kuchema kwevanotambudzika.+ 29  Paanoita kuti pave norunyararo, ndiani angamupa mhosva? Paanovanza chiso chake,+ ndiani angamuona, Kunyange akazviitira rudzi+ kana munhu, icho zvachiri chinhu chakafanana? 30  Kuti munhu anotsauka arege kutonga,+ Uye kuti parege kuva nemisungo+ yevanhu. 31  Nokuti pane munhu here angati kuna Mwari, ‘Ndatambura, kunyange zvazvo ndisingaiti zvakaipa;+ 32  Kunyange zvazvo pasina chandinoona, imi ndirayiridzei; Kana paine chinhu chisina kururama chandakaita, Handizochiitizve’?+ 33  Iye achazvitsiva sezvaunoda here nokuti unoramba kutongwa, Nokuti ndiwe unosarudza, kwete ini? Taura zvaunonyatsoziva. 34  Varume vane mwoyo ine njere+ vachati kwandiri— Kunyange murume akachenjera anonditeerera achati, 35  ‘Jobho anotaura asina zivo,+ Mashoko ake ndeokushayiwa njere.’ 36  Baba vangu, regai Jobho aedzwe kusvikira pokupedzisira Nokuda kwokupindura kwake ari pakati pevarume vanoita zvinhu zvinokuvadza.+ 37  Nokuti anowedzera kumukira pamusoro pechivi chake;+ Anoombera ari pakati pedu uye anowanza mashoko ake okurwisana naMwari wechokwadi!”+

Mashoko Emuzasi