Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jobho 33:1-33

33  “Zvino, ndapota inzwa mashoko angu, haiwa iwe Jobho, Uteerere zvose zvandichataura.   Ndapota, tarira! ndinofanira kushama muromo wangu; Rurimi rwangu nomukanwa mangu+ zvinofanira kutaura.   Mashoko angu ndiko kururama kwomwoyo wangu,+ Uye miromo yangu inotaura zvainoziva nokutendeka.+   Mudzimu waMwari wakandisika,+ Uye mhepo yoWemasimbaose yokufema yakaita kuti ndive mupenyu.+   Kana uchikwanisa, ndipindure, Ronga mashoko pamberi pangu; ugadzirire hako.   Tarira! Ndakangoitawo sezvawakaita kuna Mwari wechokwadi;+ Neniwo ndakaumbwa nevhu.+   Tarira! Handina chinotyisa chingakutyisa, Uye handina chinomanikidza+ chingakuremera.   Kungoti wakataura ndichinzwa, Uye ndakaramba ndichinzwa mashoko ako okuti,   ‘Ndakachena, handina kudarika;+ Ndakachena, uye handina kukanganisa.+ 10  Tarirai! Iye anonditsvakira mhosva, Anondiona somuvengi wake.+ 11  Anoisa tsoka dzangu mumatanda,+ Anotarira makwara angu ose.’+ 12  Tarira! Ndinokupindura kuti hauna kururama pachinhu ichi;+ Nokuti Mwari mukuru kwazvo kupfuura munhuwo zvake.+ 13  Nei wakarwisana naye,+ Nokuti haapinduri mashoko ako ose here?+ 14  Nokuti Mwari anotaura kamwe chete, Uye kaviri+—kunyange zvazvo munhu asingazviteereri— 15  Pakurota,+ pane zvinoratidzwa+ usiku, Vanhu pavanobatwa nehope huru, Pavanenge vakakotsira vari pamubhedha.+ 16  Ndipo paanovhura nzeve dzevanhu,+ Uye anoisa chisimbiso chake pane zvaanovarayira, 17  Kuti aite kuti munhu arege basa rake,+ Uye kuti avanze kudada+ kwomurume akagwinya. 18  Anodzora mweya wake kuti urege kuenda mugomba+ Noupenyu hwake kuti hurege kuparadzwa nechombo chinoitwa zvokukandwa.+ 19  Anotsiurwa nemarwadzo ari pamubhedha wake, Uye mapfupa ake anoramba achitambudzika. 20  Upenyu hwake hunoita kuti chingwa chisemese,+ Uye mweya wake unoita kuti zvokudya zvinonaka zvisemese. 21  Nyama yake inopera zvokusaoneka, Uye mapfupa ake aisaoneka anobuda pachena. 22  Mweya wake unoswedera pedyo negomba,+ Uye upenyu hwake hunoswedera pedyo nevaya vanokonzera rufu. 23  Kana nhume ikasvika kwaari, Mutauriri, mumwe chete pane vane chiuru, Kuti azoudza munhu kururama kwake, 24  Anobva amunzwira nyasha oti, ‘Ngaarege kuburukira mugomba!+ Ndawana rudzikinuro!+ 25  Nyama yake ngaive itsva kupfuura paaiva muduku;+ Ngaadzokere kumazuva esimba rouduku hwake.’+ 26  Achateterera Mwari kuti amufarire,+ Achaona chiso chake achishevedzera nokufara, Uye Iye achadzorera munhuwo zvake kururama Kwake. 27  Achaimbira vanhu, achiti, ‘Ndakatadza;+ ndakatsaudzira pazvinhu zvakarurama, Uye zvakanga zvisiri chinhu chakakodzera kwandiri. 28  Iye akadzikinura mweya wangu kuti urege kuburukira mugomba,+ Uye upenyu hwangu huchaona chiedza.’ 29  Tarirai! Mwari anoita zvinhu zvose izvi, Kaviri, katatu, nokuda kwomurume akagwinya, 30  Kuti adzore mweya wake kuti urege kuenda mugomba,+ Kuti avhenekerwe nechiedza chevapenyu.+ 31  Teerera, haiwa iwe Jobho! Nditeerere! Ramba wakanyarara, uye ini ndicharamba ndichitaura. 32  Kana paine chero mashoko api zvawo okutaura, ndipindure; Taura, nokuti ndafarira kururama kwako. 33  Kana pasina, iwe nditeerere;+ Ramba wakanyarara, uye ini ndichakudzidzisa uchenjeri.”

Mashoko Emuzasi