Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jobho 32:1-22

32  Naizvozvo varume vatatu ava vakarega kupindura Jobho, nokuti akanga achizviti akarurama.+  Asi Erihu mwanakomana waBharakeri muBhuzi+ wemhuri yaRamu akatsamwa kwazvo. Akatsamwira Jobho kwazvo nokuti iye akanga ati mweya wake wakarurama pane kuti Mwari ndiye akarurama.+  Akatsamwirawo shamwari dzake nhatu kwazvo nokuti dzakanga dzisina kuwana mhinduro asi dzakataura kuti Mwari akaipa.+  Zvino Erihu akanga amirira kutaura naJobho, nokuti vakanga vari vakuru kwaari pamazuva.+  Erihu akazoona kuti mumiromo+ yevarume vatatu vacho makanga musina mhinduro, akaramba achitsamwa kwazvo.  Erihu mwanakomana waBharakeri muBhuzi akapindura, akati: “Ndiri muduku pamazuva Asi imi muri vakuru.+ Ndokusaka ndakazvidzora, ndikatya Kukuudzai zvandinoziva.   Ndakati, ‘Vane mazuva ngavataure, Uye vane makore mazhinji ndivo vanofanira kuita kuti uchenjeri huzivikanwe.’+   Chokwadi simba roupenyu riri muvanhuwo zvavo Nemhepo yokufema yoWemasimbaose ndizvo zvinovapa kunzwisisa.+   Vaya vane mazuva mazhinji havasi ivo vakachenjera,+ Uye vaya vakakwegura havasi ivo vanonzwisisa kutonga.+ 10  Naizvozvo ndati, ‘Chinditeerera. Ini, iyeni ndichataurawo zvandinoziva.’ 11  Tarirai! Ndanga ndakamirira mashoko enyu, Ndanga ndichingoteerera mafungiro enyu,+ Imi muchitsvaka mashoko okutaura. 12  Ndanga ndichingokuteererai, Asi tarirai hapana ari kutsiura Jobho, Hapana kana mumwe chete wenyu ari kupindura zvaari kutaura, 13  Saka musazoti, ‘Tawana uchenjeri; Mwari ndiye angamutsiura, kwete munhu.’+ 14  Zvaasina kutaura mashoko kwandiri, Naizvozvo handizomupinduri nemashoko enyu. 15  Vavhundutswa, havana kupindurazve; Mashoko avatiza. 16  Ini ndamirira, nokuti havasi kuramba vachitaura; Nokuti vamira, havasisiri kupindura. 17  Ini, iyeni ndichapindura; Ini, iyeni ndichataurawo zvandinoziva; 18  Nokuti ndazara nemashoko; Mudzimu uri kundimanikidza+ mudumbu mangu. 19  Tarirai! Dumbu rangu rakaita sewaini isina pokubuda napo; Riri kuda kuparuka sezvinoita hombodo itsva.+ 20  Regai nditaure kuti zvindirerukire. Ndichashama miromo yangu kuti ndipindure.+ 21  Ndapota, ngandirege hangu kusarura munhu;+ Handizotumidzi munhu wepanyika zita rokuremekedza+ ndichimubata kumeso; 22  Nokuti handizivi nzira yandingatumidza nayo zita rokuremekedza ndichibata kumeso; Muiti+ wangu angandibvisa zviri nyore nyore.

Mashoko Emuzasi