Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jobho 31:1-40

31  “Ndakaita sungano nemaziso angu.+ Saka ndingaramba sei ndakatarira mhandara?+   Mugove unobva kuna Mwari ari kumusoro chii,+ Kana kuti nhaka inobva kuna Wemasimbaose kumusoro chii?   Hakuna here njodzi inouya kune munhu anoita zvakaipa,+ Uye nhamo inouya kune vaya vanoita zvinhu zvinokuvadza?   Ko iye haaoni here nzira dzangu+ Nokuverenga nhanho dzangu dzose?   Kana ndakafamba nevanhu venhema,+ Uye kana tsoka yangu ichimhanyira kuunyengeri,+   Iye achandiyera pachikero chakarurama+ Uye Mwari achaziva kuvimbika kwangu.+   Kana nhanho dzangu dzikatsauka munzira,+ Kana kuti mwoyo wangu wakatevera maziso angu,+ Kana kuti chero mhosva ipi zvayo yakanamatira muzvanza zvangu,+   Regai ndidyare mbeu asi mumwe munhuwo zvake adye,+ Uye vazukuru vangu ngavadzurwe.   Kana mwoyo wangu wakanyengerwa kuti ude mumwe mukadzi,+ Ndikaramba ndakavandira+ pasuo reshamwari yangu, 10  Mudzimai wangu ngaakuyire mumwe murume, Uye vamwe varume ngavapfugame pamusoro pake.+ 11  Nokuti kuita izvozvo kwaizova kusazvibata, Uye kwaizova kukanganisa kunofanira kutarisirwa nevatongi.+ 12  Nokuti izvozvo zvaizova moto unopisa kusvikira waparadza,+ Uye waizodzika midzi pakati pezvibereko zvangu zvose. 13  Kana ndairamba kururamisira mushandirume wangu Kana kuti mushandikadzi wangu pamhosva yavo neni, 14  Saka ndingaiteiko Mwari paanosimuka? Ndingamupindureiko paanoita kuti ndizvidavirire?+ 15  Iye akandiita mudumbu haasi iye akamuitawo here,+ Haasi iye Mumwe chete akatiumba muchibereko here? 16  Kana ndainyima vakaderera zvavanofarira,+ Uye ndainetesa maziso echirikadzi,+ 17  Kana ndaidya chimedu changu ndiri ndoga, Nherera isingachidyiwo+ 18  (Nokuti kubvira ndichiri muduku iyo yakakura neni sokunge kuti yaiva nababa, Ndakaramba ndichitungamirira chirikadzi kubvira mudumbu raamai vangu); 19  Kana ndaiona mumwe munhu achiparara nokuda kwokushayiwa nguo,+ Kana kuti ndaiona kuti murombo haana chokufuka; 20  Kana chiuno chake chisina kundikomborera,+ Kana kuti asina kudziyirwa nemvere dzakaveurwa+ dzemakondohwe angu maduku; 21  Kana ndaivheyesera nherera ruoko rwangu,+ Pandaiona kuti ndaifanira kubatsira pagedhi,+ 22  Bendekete rangu ngariwe richibva papfudzi raro, Uye ruoko rwangu ngarutyoke nepapfupa rarwo repamusoro. 23  Nokuti njodzi inobva kuna Mwari yaindityisa, Uye handina kukwanisa kuita chinhu nokuda kwokukudzwa kwake.+ 24  Kana ndakavimba nendarama, Kana kuti ndakati kundarama, ‘Ndinovimba newe!’+ 25  Kana ndaifara nokuti pfuma yangu yaiva zhinji,+ Uye nokuti ruoko rwangu rwakanga rwawana zvinhu zvizhinji;+ 26  Kana ndaiona chiedza pachaipenya, Kana kuti mwedzi unokosha uchifamba,+ 27  Uye mwoyo wangu wakatanga kunyengerwa pakavanda+ Ruoko rwangu rukatsvoda muromo wangu, 28  Izvozvowo zvaizova kukanganisa kunoda kutarisirwa nevatongi, Nokuti ndinenge ndaramba Mwari wechokwadi ari kumusoro. 29  Kana ndaifarira kutsakatika kwomunhu anondivenga kwazvo,+ Kana ndaifara kwazvo kuti zvakaipa zvamuwana— 30  Handina kubvumira mukanwa mangu kuti mutadze Nokukumbira kuti mweya wake utukwe.+ 31  Kana vanhu vomutende rangu vasina kuti, ‘Ndiani angati pane munhu asina kuguta nezvokudya zvake?’+ 32  Hapana mutorwa airara panze;+ Ndairamba ndakavhurira vaya vaifamba munzira masuo angu. 33  Kana ndakafukidza kudarika kwangu somunhu wepanyika+ Nokuvanza kukanganisa kwangu muhomwe yehembe yangu— 34  Nokuti ndaizovhunduka paboka guru revanhu, Kana kuti kuzvidza kwemhuri kwaizondivhundutsa Uye ndaizoramba ndakanyarara, ndaisazobuda pasuo. 35  Haiwa, kudai ndaiva nomumwe munhu anonditeerera,+ Kudai Wemasimbaose aindipindura zvinoenderana norunyoro rwangu!+ Kana kuti kudai munhu ane mhosva neni akanga anyora rugwaro! 36  Chokwadi ndaizorutakura papfudzi rangu; Ndaizorusungirira pandiri sekorona yakanaka. 37  Ndaizomuudza kuwanda kwenhanho dzangu;+ Ndaizoenda kwaari somutungamiriri. 38  Kana munda wangu ukachema kwandiri kuti ubatsirwe, Uye miforo yawo ikasvimha misodzi pamwe chete; 39  Kana ndichinge ndadya zvibereko zvawo ndisina kubhadhara mari,+ Uye ndaita kuti mweya yevaridzi vawo ifemereke,+ 40  Utumbambeva ngahumere panzvimbo pegorosi,+ Sora rinonhuhwa ngarimere panzvimbo pebhari.” Mashoko aJobho apera.

Mashoko Emuzasi